Fylkesutvalget 25. september 2018

Fylkesutvalget 25. september 2018

Møtet i fylkesutvalget ble avsluttet kl. 14.40. Neste møte i fylkesutvalget er 23. oktober.   

Trykk F5 for å oppdatere. Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan skje. Protokollen publiseres så snart den er klar i   møtekalenderen. I møtekalenderen finner du også sakspapirene til møtet. 

Intererpellasjoner

Anja B. Endresen, V, fremmet  interpellasjon knyttet til utvidet aldergrense/barnebillett – Kolumbus

Pål Morten Borgli, FrP, fremmet forslag til vedtak:
Fylkesutvalget anmoder Kolumbus om å øke nedre og øvre aldersgrense for barn til henholdsvis 6 år og 18 år:

Vedtak:

Forslaget fikk stemmene til FrP, 2 stemmer, og falt. 

Torfinn Ingeborgrud, MDG, fremmet  interpellasjon knyttet til busstilbud barnefamilier/Utvidet ordning for 30-dagersbillett - Kolumbus

Sak 157/18
Godkjenning av protokoll fra fylkesutvalgets møte 28.08.2018

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra fylkesutvalgets møte 28. august 2018, godkjennes.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg godkjente protokollen. 

Sak 158/18
Gjesdal kommune - kommuneplan 2018 – 2030

Rogaland fylkeskommune har mottatt Gjesdal kommuneplan 2018-2030 til offentlig høring og ettersyn. Det er foretatt en begrenset revisjon av planen, både samfunns- og arealdel.
Fylkesutvalget orienteres om fylkesrådmannens planfaglige råd til kommunen og bes om å ta stilling til om høringsforslaget imøtekommer viktige nasjonale føringer, regionale planer og vedtak.

Forslag til vedtak:

 1. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til de foreslåtte endringene i bestemmelser og retningslinjer vedrørende lekeareal, felles og privat uteoppholdsareal. Bakgrunnen for dette er at endringene ikke ivaretar en tilfredstillende bokvalitet i samsvar med føringene i regionalplan Jæren
 2. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til den foreslåtte reduksjonen i bredden på naturlig vegetasjon langs vassdrag fra 10 m til 2 m. Bakgrunnen for dette er at endringen er foreslått uten at konsekvensene av forslaget er vurdert. Begrunnelsen for forslaget er knyttet til landbruket og mangler helhetlige vurderinger. Hensyn til vedtatte miljømål i regionalplan for vannforvaltning 2016-2021 er videre ikke ivaretatt.
 3. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til planforslaget inntil følgende retningslinje i regionalplanen for massehåndtering er innarbeidet i planen: «For alle bygg, anlegg- og samfersel-, og infrastrukturtiltak som genererer over 1000m3 masse (uam) skal grunnforhold og disponering av masse inngå som en del av planbeskrivelsen».
 4. Fylkesrådmannen fremmer innsigelse til bestemmelsenes § 2.3 «Krav til parkering for bil og sykkel», som følge av at gjeldende krav til parkering for bolig og næring ikke bidrar til et mer miljøvennlig transportmønster i samsvar med nasjonale og regionale føringer.

Per Kåre Foss, KrF, fremmet alternativt forslag til punkt 1:
Innsigelsen vedrørende lekeareal tas ut
Anita Egeli, FrP, fremmet alternativt forslag til innstillingen:
Fylkesutvalget er fornøyd med forslag til kommuneplan for Gjesdal 2018-2030 fremstår som et oversiktlig og planfaglig solid dokument. Det er gjennomført et omfattende medvirkningsopplegg som har skapt bredt engasjement rundt planarbeid og sikret en god intern forankring av kommuneplanen i egen organisasjon.

Vedtak:

Alternativt forslag til innstillingen, fremmet av Egeli, fikk FrPs stemmer (2) og falt. 
Punkt 1 i innstillingen fikk stemmene til Ap og MDG og falt. Frp stemte mot innstillingen.
Alternativt forslag til punkt 1, fremmet av Foss, ble vedtatt med stemmene til H, KrF, Sp og V. (8 stemmer)
Punkt 2,3 og 4 vedtatt av fylkesutvalget. Frp stemte mot. 

Sak 159/18
Hå kommune - kommunedelplan for Nærbø sentrum 

Hå kommune fremjar forslag til kommunedelplan for Nærbø sentrum. Planen gir føringar for framtidig utvikling i Nærbø sentrum.

Fylkesutvalet skal ta stilling til om forslag til kommunedelplan er i samsvar med nasjonale interesser, regionale mål og føringar spesielt knytt til regionale / nasjonale interesser som næringsutvikling, kulturminne og berekraftig arealforvaltning.
Hå kommune foreslår omsynssone kulturmiljø på fleire ulike bygg, hovudsakleg i Nærbøgata, men og fire bygg andre stader i sentrum. I tillegg meiner fylkesrådmannen at tidlegare Underhaug fabrikk og det gamle meieriet bør bli tilrettelagt for ny bruk og sikra gjennom omsynssone bevaring.

Forslag til vedtak:

 1. Det blir fremja motsegn til at tidlegare Underhaug fabrikk ikkje vert sikra gjennom omsynssone bevaring kulturmiljø då bygget har stor regional og lokal verneverdi.
 2. Det blir fremja motsegn til at det gamle meieriet/bygdahuset ikkje vert sikra gjennom omsynssone bevaring kulturmiljø då bygget har stor regional og lokal verneverdi

 

Anita Egeli, FrP, fremmet alternativt forslag til innstillingen:
Fylkesutvalget hedrer Hå kommune for å ha gjort et grundige arbeid med kommunedel planen. Nærbø sentrum har et stort potensial for videre utvikling. Nærbø sentrum er i dag et område med avgrensa sammenheng og planen viser tydelig hvordan Nærbø skal endres til å bli et tettere sentrum.

 

Vedtak:

Alternativt forslag til innstillingen, fremmet av Egeli, fikk stemmen til FrP (2) og falt.
Punkt 1 i innstillingen fikk stemmene til Ap og MDG og falt.
H, KrF, Sp og V stemte mot innstillingen, og punkt 1 ble ikke vedtatt. 
Punkt 2 i innstillingen ble vedtatt av fylkesutvalget. Frp (2) stemte mot. 

Sak 160/18
Vindafjord kommune - områderegulering Ølensvåg

Vindafjord kommune har sendt områdereguleringsplan 1160-17-01 på offentlig ettersyn. Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av Ølensvåg sentrum, og legge til rette for mer boligbygging, grønnstruktur, tilkomstveier m.m rundt sentrumsområdet. Største delen av området følger tiltenkt areal avsatt i kommuneplanen for Vindafjord.

Fylkesutvalget bes derfor om å ta stilling til om det bør fremmes innsigelse til planforslaget for å sikre at hensynet til overordnede planer, spesielt hva angår trivsel, trygghet, natur og god tettstedsutvikling, blir bedre ivaretatt.

 

Forslag til vedtak:

 1. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til planforslaget som følge av forslagets manglende størrelseskrav til lekeplasser, herunder nærlekeplasser og områdelekeplasser for fremtidig boligbygging.
 2. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til planforslagets parkeringsnormer. Kommunen må konkretisere parkeringsnormene i planens bestemmelser til både minimumskrav og maksimumskrav. Kommunen bes også definere planens punkt 3.2.4, som i dette forslaget ikke finnes.
 3. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til planforslaget som følge av allmennhetens interesser i strandsonen. Områdene B2, N1, N2 og NÆ1 hindrer allmennhetens tilgang til sjøen, og er i strid med PBL §1-8. Innsigelsen kan løses gjennom bestemmelser som sikrer allmennhetens tilgang på sjøsiden av alle nevnte områder.
 4. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til planforslaget som følge av handelsdimensjoneringen i Ølensvåg sentrum. Innsigelsen kan løses gjennom en handelsanalyse av Vindafjord kommune, og justering av planforslaget som ivaretar føringer i regionalplan for Haugalandet.

 

Anita Egeli, FrP, fremmet et alternativt forslag til innstillingen:
Fylkesutvalget er positiv til tettstedsutvikling innefra og ut, og ønsker å gi kommunen ros for å fremme helhetlig planlegging gjennom en framtidsrettet områdeplan for sentrum. Områderegulering som vektlegger denne type utvikling er i tråd med overordnede planer, som målet om å oppnå levende og velfungerende tettsteder definert i regionalplan for Haugalandet.

Vedtak:

Alternativt forslag til innstillingen, fremmet av Egeli, fikk stemmene til FrP og falt.
Punkt 1 i innstillingen ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, H, Sp, V og MDG. FrP stemte mot.
Punkt 2 i innstillingen ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, H, V og MDG. FrP stemte mot:
Punkt 3 i innstillingen fikk stemmene til Ap og MDG og falt. H, KrF, V, Sp og FrP stemte mot, og punktet utgår. 
Punkt 4 i innstillingen fikk stemmene til Ap og MDG og falt. H, KrF, V, Sp og FrP stemte mot, og punktet utgår. 

Sak 161/18
Reguleringsplan for Tvedt-kvartalet - plan 2579p - Stavanger kommune

Stavanger kommune har sendt privat reguleringsforslag for Tvedt-kvartalet på Forus til høring. Planarbeid med forslag til planprogram ble varslet i 2016, men kommunen fattet vedtak om at 1.gangs behandling skulle avventes til prinsippavklaring for Interkommunal kommunedelplan for Forus (Forus-planen) var gjennomført. Reguleringsforslaget er nå sendt ut med overlappende høringsperiode med Forusplanen.

Planforslaget bryter med føringer i regionalplan for Jæren og med forslag til interkommunal kommunedelplan for Forus på flere sentrale punkt. Fylkesutvalget må ta stilling til om forslaget, slik det foreligger på nåværende tidspunkt, er forenlig med regionale føringer for den videre utviklingen på Forus. 

Forslag til vedtak:

 1. Fylkesutvalget vurderer det som positivt at det er utarbeidet planforslag for å videreutvikle Tvedtsenteret. Planforslaget er likevel ikke i nødvendig grad samordnet med forslaget til interkommunal kommunedelplan for Forus. Det er også behov for nærmere avklaringer av konsekvenser for bussveien.
 2. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til planen pga. konflikter med regionale føringer for handel, manglende hensyn til null-vekstmålet for biltrafikk, og manglende hensyn til hovedgrep for utvikling av Forus som næringsområde.
 3. Fylkesutvalget vurderer det som nødvendig at hovedgrep og premisser for videre utvikling på Forus fastlegges i den interkommunale kommunedelplanen før større eller prinsipielle detaljreguleringer behandles. Rammene for handel må fastlegges i Regionalplanen.

Elin Schanche, H, fremmet alternativt forslag til innstillingen på vegne av H, Ap, Sp og KrF:

Fylkesutvalget har ingen merknader til reguleringsplanen for Tvedt - kvartalet, med unntak av følgende:

Godkjente handelsarealer videreføres og kan flyttes innenfor reguleringsplanens grenser. Flytting av eksisterende handelsarealer kan bidra til å forsterke Koppholen kjerneområde på Forus.

Parkering skal legges inn i parkeringshus, slik som foreslått i reguleringsplanen.

Anita Egeli, FrP, fremmet alternativt forslag til innstillingen: 

Fylkesutvalget vurderer det som positivt at det er utarbeidet planforslag for å videreutvikle Tvedtsentere.

Vedtak:

Alternativt forslag, fremmet av Egeli, fikk stemmene til FrP (2) og falt.
Alternativt forslag til innstillingen, fremmet av Schanche fikk stemmene til H, Ap, Sp og KrF og ble vedtatt.
Innstillingen fikk stemmen til MDG (1) og falt.
Punkt 2 i innstillingen fikk stemmen til V (1) og falt. 

Sak 162/18
Klepp kommune - detaljregulering - industriområde Tine sa, Klepp stasjon - planid 4300

Klepp kommune har sendt detaljregulering for industriområde Tine SA på Klepp stasjon, med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse, ut til offentlig høring og ettersyn.
Fylkesutvalget bes om å ta stilling til om det skal fremmes innsigelse til deler av planen inntil dimensjonering av fremtidig handel og lokalsenterfunksjoner på Klepp stasjon er avklart i en egen områdeplan, i samsvar med kommuneplanen og føringene i regionalplan Jæren.

Fylkesutvalget bes videre om å ta stilling til om det bør fremmes innsigelse til planen inntil denne blir mer konkret med hensyn til lokalisering, omfang og høyde på nye bygg innenfor planområdet.

Forslag til vedtak:

 1. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til planforslaget inntil det aktuelle arealet langs Stasjonsvegen er tatt ut av planen, eventuelt markert med sentrumsformål, slik kommuneplanen legger opp til.
 2. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til planforslaget inntil dette er omarbeidet og blir mer tydelig på materialbruk, hvor og hvor mye/høyt det skal kunne bygges. Hensynet til landskap, solforhold og siktlinjer for omkringliggende bebyggelse og omgivelser må stå sentralt i denne vurderingen.

 Anita Egeli, FrP, fremmet alternativt forslag til innstillingen: 

TINE Sentrallager har rundt 110 ansatte og er en viktig hjørnesteinsbedriften for Klepp kommune.

Informasjon i saken, fremgår at Tine Meierier SA først og fremst har behov for å bygge på eksisterende kjøl- og fryselager med en ekstra etasje. Det er opplyst at dette vil utgjøre et arealbehov på ca 5000m2. Fylkesutvalget er positiv til en utvidelse av denne størrelse.

Vedtak: 

Alternativt forslag til innstillingen fikk stemmene til FrP og falt.
Innstillingen ble vedtatt av fylkesutvalget, mot stemmene til FrP (2 stemmer).

Sak 163/18
Bokn kommune - detaljregulering - Holmen - Føresvik sentrum

Bokn kommune har vedtatt å legge utkast til reguleringsplan for Holmen – Føresvik ut på høring.

Fylkesutvalget skal ta stilling til om saken er godt nok belyst til at den kan legges som grunnlag for fylling av store mengder masse nær tettbebygd strøk, med de støy, miljø og landskapsmessige utfordringene dette har. Videre skal fylkesutvalget ta stilling til om forslag til områdeplan er i samsvar med nasjonale interesser, regionale mål og føringer spesielt knyttet til regional/nasjonale interesser som bærekraftig arealutvikling.

Forslag til vedtak:

 1. Det fremmes innsigelse til manglende utredning av boligbehov og konsekvenser av utbyggingen under byggeperioden.
 2. Det fremmes innsigelse til at planen mangler konkrete bestemmelser om tetthet av boliger og uteoppholdsareal for hvert enkelt byggetrinn.
 3. Det fremmes innsigelse til manglende krav til utforming av arealene som skal bygges ut sist.

Arne Bergsvåg, Sp, fremmet følgende alternative forslag til punkt 1 i innstillingen på vegne av Sp og KrF: 
Det fremmes faglig råd om utredning av konsekvenser under utbyggingsperioden.
Anita Egeli, FrP, fremmet alternativt forslag til innstillingen:

Fylkesutvalget vil gi skyt til kommunen for tidlig involvering av regionale myndigheter i denne saken. Saken har også vært diskutert i regionalt planforum. Videre er det positivt at kommunen har fulgt opp råd om at planen bør sees i sammenheng med kommuneplanen.

Vedtak: 

Alternativt forslag til innstillingen, fremmet av FrP, fikk stemmen til FrP (2) og falt.
Innstillingen til punkt 1 fikk ingen stemmer og falt.
Alternativt forslag til punkt 1, fremmet av Bergsvåg, ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.
Punkt 2 og 3 ble vedtatt av fylkesutvalget. FrP (2 stemmer) stemte mot. 

Sak 164/18
Strand kommune - søknad om samtykke til fravik fra regional planbestemmelse - ny dagligvarebutikk på Tau

Strand kommune har søkt om samtykke til å fravike regional planbestemmelse om handelslokalisering i regionalplan for Ryfylke i forbindelse med ønsket etablering av en dagligvarebutikk utenfor sentrumsområdet. Butikken vil være vesentlig større enn det regionalplanens unntaksbestemmelser åpner for.

Omsøkt tiltak, etablering av dagligvarebutikk større enn 500 m2 utenfor områder merket som sentrumsformål, er i strid med unntaket fra regional planbestemmelse om lokalisering av handel i regionalplan for Ryfylke. I henhold til Rogaland fylkeskommunes delegasjonsreglement skal søknad om samtykke behandles av fylkesutvalget.

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune gir ikke samtykke til fravik fra regional planbestemmelse.

Anita Egeli, FrP, fremmet alternativt forslag til innstillingen:
Rogaland fylkeskommune gir samtykke til fravik fra regional planbestemmelse.

Vedtak: 

Alternativt forslag til innstillingen fikk stemmene til FrP og V (3 stemmer) og falt.
Innstillingen ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, Sp, H, og MDG.  

Sak 165/18
Oppdatering av klimamål i regionalplan for energi og klima (2010)

Å oppdatere klimamåla i Regionalplan for energi og klima krev ein god prosess. Fylkesutvalget blir bedt om å ta stilling til korleis fylkeskommunen best kan håndtere oppdateringa av klimamåla.

Framlegg til vedtak:
Fylkesutvalet ber fylkesrådmannen lage eit forslag til komande regional planstrategi for å ta stilling til korleis prosessen for å utarbeide klimamål skal handterast. Eit alternativ er å innlemme det i revidering av REK2010 eller å oppdatere dei i ein eigen prosess.

Torfinn Ingeborgrud, MDG, fremmet alternativt forslag til innstillingen:

Fylkesutvalet ber fylkesrådmannen om at en ny «Plan for reduksjon i klimautslipp» blir tatt med i neste planstrategi, på en slik måte at arbeidet med denne planen kan starte i første del av perioden. Planen skal sette opp mål for reduksjon i klimautslipp innenfor ulike næringer og sektorer, med tilhørende handlingsplan.»

Vedtak: 

Innstillingen fikk stemmene til FrP (2 stemmer) og falt.
Alternativt forslag ble vedtatt med stemmene til MDG, KrF, Ap, H, Sp, og V 

Sak 166/18
Tunnelsikkerhet - fylkeskommunens rolle i arbeidsgruppen for tunnelsikkerhet 

Fylkesutvalget bes ta stilling til om Rogaland fylkeskommune skal lede arbeidsgruppen i det videre arbeidet med tunnelsikkerhet. Dersom Rogaland fylkeskommune skal lede arbeidsgruppen vil en måtte hente inn kompetanse og ressurser.

 

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune vil fortsette sin aktive rolle i arbeidet med tunnelsikkerhet gjennom ledelse og koordinering av styringsgruppen.

Arbeidsgruppen forutsettes opprettholdt, men uten videre økonomisk eller personalmessig ressursbruk fra fylkeskommunens side. En aktør med kompetanse og ressurser på området bør lede arbeidsgruppen.

Solveig Ege Tengesdal, KrF, la fram alternativ forslag til innstillingens avsnitt 2 på vegne av alle partiene:
Arbeidsgruppen forutsettes opprettholdt.  Økonomisk og/eller personalmessig ressursbruk fra fylkeskommunens side vurderes og behandles i økonomiplanen for 2019-2022.  Fylkesrådmannen bes også om å se på muligheten for etablering av en offentlig PhD,  alternativt stipendiatstilling i samarbeid med Universitetet i Stavanger og Høgskulen på Vestlandet som en del av dette.

Vedtak:

Avsnitt 1 i innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.
Alternativt forslag til avsnitt 2 ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.
Avsnitt 2 i innstillingen fikk ingen stemmer og falt. 

Sak 167/18
Fremtidig organisering og finansiering av Haugaland vekst 

Det bes om godkjenning om forslag til finansieringsmodell for «Nye Haugaland Vekst».

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune tar framlagt forslag til finansieringsmodell for «Nye Haugaland Vekst» med virkning fra 1/1-2019 til orientering.

Rogaland fylkeskommune vil ta stilling til eventuell medfinansiering på kr. 400.000 i økonomiplanen for 2019 – 2022.

Oppdaterte selskaps- og tjenesteleveranseavtaler legges fram for fylkestinget.

Vedtak: 

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 168/18
Greater Stavanger - evaluering og spørsmål om forlengelse av partnerskapsavtale

Greater Stavanger (GS) er Stavanger-regionens næringsutviklingsselskap. 16 kommuner og Rogaland fylkeskommune utgjør partnerskapet Greater Stavanger, og selskapet er formelt eid av Forus Næringspark. Gjennom et nært samarbeid mellom offentlig sektor, akademia og næringslivet, skal Greater Stavanger jobbe for å skape arbeidsplasser og økt verdiskaping i regionen.

Punkt 9. i partnerskapsavtalen mellom Greater Stavanger og Rogaland fylkeskommune har blitt fulgt opp, og spørsmål om videre avtaleforlengelse (varighet ut 2019) legges frem til behandling. Fylkesrådmannen tilrår at det tas endelig stilling til eventuell videreføring av avtalen i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for 2019 – 2022.

 

Forslag til vedtak:
Den vedlagte evalueringsrapporten tas til orientering. Forslag til forbedring av samhandling og samarbeid følges opp av organisasjonene.

Eventuell forlengelse av partnerskapsavtalen mellom Greater Stavanger og Rogaland fylkeskommune vurderes og behandles i økonomiplanen for 2019-2022.

Vedtak:

 Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg. På grunn av inhabilitet, ble vedtaket fattet med 13 stemmer.  

Sak 169/18
Prosjektet "travel like the locals" - spørsmål om deltakelse

Det har i flere år vært et sterkt ønske fra reiselivsnæringen at kollektivtrafikken kan bli bedre tilpasset tilreisende gjester. Samtidig er det gode miljø- og klimamessige grunner til at vi ønsker å få flere bort fra egne biler og over på kollektive reiseformer. Et økende antall turister ønsker også selv å se reisemålet «fra innsiden» - de ønsker å reise som de lokale.

Rogaland fylkeskommune må ta stilling til om vi ønsker å delta i et felles prosjekt, «Travel like the locals», med Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner.

Forslag til vedtak:

 1. Rogaland fylkeskommune takker ja til invitasjonen fra Hordaland og Sogn og Fjordane til å være med i prosjektet «Travel like the locals».
 2. Rogaland fylkeskommune innvilger inntil kroner 300 000 til prosjektet «Travel like the locals». Pengene tas fra HP Næring 2018.

Anita Egeli, FrP, fremmet alternativt forslag til innstillingen. 

1. Rogaland fylkeskommune ønsker å være med på travel like the locals i første omgang i ett år som prøveprosjekt.

2. Rådmann bes om å undersøke om det gjøres arbeid på dette området fra de store internasjonale aktører som Google og Tripsadvisor.

Vedtak:

Alternativt forslag til innstillingen fikk stemmene til Frp (2 stemmer) og falt.
Innstillingen ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, H, FrP, Sp, V og MDG. 

Sak 170/18
Klage på avslag - allment kulturarbeid 2018 - tilskuddsrunde 2 - spelemann på taket

Søknad om tilskudd til «Spelemann på taket» ble behandlet i Regional- og kulturutvalget 31.05.18, sak 32/18. Søknaden ble ikke imøtekommet. Fylkesrådmannen har mottatt klage på avslaget fra Sandnes opera- og operettekompani, datert 02.07.18.

Fylkesutvalget bes ta stilling til klagen, som endelig klageinstans.

Forslag til vedtak:
Utvalget tar ikke klage på vedtaket om avslag på søknaden «Spelemann på taket» til følge, og opprettholder avslaget.

Søker anbefales å ta kontakt med Opera Rogaland for å undersøke mulighetene for samarbeid. 
Arne Bergsvåg, SP, fremmet et alternativt forslag til andre avsnitt i innstillingen:
Avsnitt to strykes. 

Vedtak:

Avsnitt en i innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 
Alternativt forslag, om å stryke avsnitt to, ble vedtatt med stemmene til Sp, Ap, KrF, og MDG. 

Sak 171/18
Søknad om støtte til tv-aksjonen NRK 2018 - Kirkens bymisjon

TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon. Søndag 21. oktober skal bøssebærere over hele landet ringe på hos husstandene i Norge for å samle inn penger til Kirkens Bymisjon og deres arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. 

Årlig har Rogaland fylkeskommune bevilget et økonomisk bidrag til TV-aksjonen.

Forslag til vedtak:
TV-aksjonen NRK 2018 Kirkens Bymisjon gis en støtte på kr 237 000.
Beløpet dekkes over konto 3090 14700 – etter fylkesutvalgets nærmere bestemmelse.

Per Kåre Foss, KrF, fremmet alternativt forslag til innstillingen: 
TV-aksjonen NRK 2018 Kirkens Bymisjon gis en støtte på kr 285 000,aksjonen, tilsvarende 0,60 kr. pr. innbygger. Siste setning som i innstillingen
Pål Morten Borgli ,FrP,  la fram alternativt forslag til innstillingen:
TV-aksjonen NRK 2018 gis en støtte på 473 526 kroner.

Vedtak:

Alternativt forslag fremmet av Borgli fikk stemmene til FrP (2 stemmer) og falt.
Innstillingen fikk ingen stemmer og falt.
Alternativt forslag fremmet av Foss ble vedtatt med stemmene til KrF, H, Ap, Sp, V og MDG. 

Sak 172/18
Sandnes kommune - gnr.69, bnr.1024 - søknad om samtykke til handelsetablering

Sandnes kommune har oversendt søknad om samtykke til handelsetablering utenfor senterstrukturen, i forbindelse med rehabilitering/utbygging av en virksomhet på Lura i Sandnes.

Fylkesutvalget skal ta stilling til om det skal gis samtykke til handelsetablering.

Forslag til vedtak:

 1. Rogaland fylkeskommune vurderer at flis kan anses som «andre større byggevarer», og dermed være unntatt fra regional planbestemmelse når det selges i en virksomhet hvor en stor andel av øvrige varegrupper utgjøres av varer som også er unntatt fra planbestemmelsen.
 2. Det må stilles krav om at øvrige ikke plasskrevende varegrupper som naturlig tilhører virksomhetens sortiment kan tillates solgt på maksimalt 15% av salgsarealet, begrenset oppad til 1000 m2 BRA, jamfør regionalplan for Jæren.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg. 

Sak 173/18
Eigersund kommune - gnr.48, bnr.66 - dispensasjon - klage på vedtak om tillatelse til handel

Det er søkt om dispensasjon for etablering av handel for to virksomheter i et næringsområde på Tengs utenfor Egersund. Kommunen har, etter klage på opprinnelig vedtak i saken, gitt dispensasjon til etablering som omsøkt.

Fylkesutvalget skal ta stilling til om det skal klages på vedtaket som åpner for detaljhandel utenfor Egersund sentrum.

Forslag til vedtak:
Rogaland fylkeskommune klager på Eigersund kommunes vedtak hvor det åpnes for detaljhandel utenfor sentrumsområdet.

Marianne Chesak, Ap, fremmet et alternativt forslag til innstillingen på vegne av Ap, H og FrP:

Rogaland fylkeskommune klager ikke på Egersund kommunes vedtak.

Vedtak:

Alternativt forslag til innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, H og FrP, (10 stemmer)
Innstillingen fikk stemmene til KrF, Sp, V og MDG. 

Sak 174/18
Søknad om fritak fra politiske verv - opprykk / nyvalg

Unntatt offentlighet i tråd med § 13.

Del denne artikkelen på: