Fylkesutvalget 21. februar 2017

Møtet ble avsluttet rundt kl. 14.20.

Trykk F5 for å oppdatere. Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan skje. Protokollen publiseres så snart den er klar i   møtekalenderen. I møtekalenderen finner du også sakspapirene til møtet.

Sak 21/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FYLKESUTVALGET MØTE 31.01.2017

 Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg godkjente protokoll fra fylkesutvalgets møte 31.01.17.  

Sak 22/17 DETALJREGULERING FOR PLAN 2571P - DELOMRÅDE C I FORUS ØST - FORUSBEEN 1 7 M.FL. - STAVANGER KOMMUNE

Områderegulering for Forus øst har tidligere vært til høring, og har også vært behandlet i fylkesutvalget. Områdeplanen er foreløpig ikke sluttført, men kommunen ser det som hensiktsmessig at privat forslag til detaljregulering kan høres parallelt med bearbeiding av områdereguleringen

Detaljreguleringen følger hovedtrekk i utkast til områderegulering, men avviker på punktet som gjelder omfang av forretningsformål. Slik planen er utformet gir den omfattende mulighet for etablering av handel. I forhold til regionale interesser vurderes dette å være sakens viktigste problemstilling

Forslag til vedtak:

Fylkesutvalget fremmer innsigelse mot forretningsformål i planen. Innsigelsen omfatter ikke dagligvarebutikk. Innsigelsen kan frafalles dersom plankart og bestemmelser endres som angitt i saksutredningen.

Anita Egeli (FrP) la fram et alternativt forslag til innstillingen;

Fylkesutvalget har ingen innvendinger mot forretningsformål i planen.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, Sp, V og MdG. H og FrP stemte for forslaget til Egeli. 

Sak 23/17 TILLEGSSØKNAD FOR 420 KV KRAFTLEDNING LYSE-FAGRAFJELL OG NY TRANSFORMATORSTASJON PÅ FAGRAFJELL - HØRINGSUTTALELSE

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt på høring en tilleggssøknad for 420 kV kraftledning Lyse-Fagrafjell samt ny transformatorstasjon ved Fagrafjell. Tiltakene er lokalisert til kommunene Sandnes, Gjesdal og Time. Tiltakshaver er Statnett SF

Fylkeskommunen må som regional planmyndighet og regional kulturminnemyndighet vurdere søknaden, spesielt sett i lys av tidligere vedtak i saken.

Vedtak: 

Et enstemmig fylkesting vedtok: 

 1. Rogaland fylkeskommune tilrår at det arbeides videre med alternativ 2 for linjeframføring fra Seldalsheia til Stokkelandsområdet. Alternativ 5 frarås.
 2. Rogaland fylkeskommune frarår at det etableres transformatorstasjon ved Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
 3. Rogaland fylkeskommune tilrår at det arbeides videre med alternativ plassering av ny transformatorstasjon i Helgalands-området i Sandnes kommune.

Sak 24/17 REGIONALPLAN FOR JÆREN - OPPSTART

Hensikten med saken er å orientere om og formalisere oppstart av planprosessen for Regionalplan Jæren.

Forslag til vedtak:

1. Arbeidet med Regionalplan Jæren starter opp i samsvar med saksforelegget og i tråd med vedtak i Regional planstrategi (30/16)

2. Eventuell utvidelse eller endringer i planområdet vil bli vurdert i løpet av planprogramfasen.

3. I planprogrammet skal det utarbeides et konkret mål for å begrense nedbygging av dyrket jord i planområdet

4. Styringsgruppen for Regionalplan Jæren samordnes med referansegruppen for Transportplan Jæren. Følgende representanter oppnevnes som fylkeskommunens medlemmer i Styringsgruppen (8 medlemmer)

5. Følgende representanter oppnevnes til medlemmer i referansegruppe for Bolig- og næringsareal (5 medlemmer) 

Solveig Ege Tengesdal (KrF) la fram følgende endringsforslag til innstillingen:
Endringsforslag til punkt 4:

Følgende representanter oppnevnes som fylkeskommunens medlemmer i Styringsgruppen:

 Solveig Ege Tengesdal (KrF), leder med vara Per Kåre Foss (KrF)

Marianne Chesak (Ap), med vara Inghild Vanglo

Janne Johnsen (H), med vara Elin Schanche

Anita Egeli (FrP), med vara Pål Morten Borgli

Arne Bergsvåg (Sp), med vara Sofie Margrethe Selvikvåg

Anja B. Endresen (V), med vara Kjartan A. Lunde

Torfinn Ingeborgrud (MdG), med vara Bjørn Erik Davidsen

Heidi Bjerga (SV), med vara Eirik Faret Sakariassen.

Endringsforslag til punkt 5:

Følgende representanter oppnevnes til medlemmer i Referansegruppen:

3 representanter fra Ressursgruppe for Bolig og Næring i Næringsforeningen i Stavanger

1 representant fra Høgskulen for Landbruk og Bygdeutvikling (HLB)

1 representant fra Bondelaget

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok innstillingen med endringsforslaget. 

Sak 25/17 REGIONALPLAN FOR SAMORDNET AREALBRUK OG TRANSPORT I DALANE - OPPSTART AV PLANARBEIDET

Hensikten med saken er å orientere om og formalisere oppstart av planprosessen for Regionalplan Dalane.

Forslag til vedtak:

Med bakgrunn i vedtatt planstrategi for Rogaland 2017-2020 starter arbeidet med Regionalplan Dalane opp i samsvar med saksframlegget.
Gjennom utarbeidelse av planprogrammet skal det vurderes om planområdet som i gjeldende fylkesdelplan omfatter fire kommuner skal endres.
Følgende representanter oppnevnes til fylkeskommunens styringsgruppe (8 medlemmer pluss tilhørende varamedlemmer):

Solveig Ege Tengesdal (KrF) la fram følgende forslag til representanter i styringsgruppen:

 Følgende representanter oppnevnes som fylkeskommunens medlemmer i Styringsgruppen:

 Solveig Ege Tengesdal (KrF), leder med vara Per Kåre Foss (KrF)

Marianne Chesak (Ap), med vara Inghild Vanglo

Janne Johnsen (H), med vara Elin Schanche

Anita Egeli (FrP), med vara Pål Morten Borgli

Arne Bergsvåg (Sp), med vara Sofie Margrethe Selvikvåg

Anja B. Endresen (V), med vara Kjartan A. Lunde

Torfinn Ingeborgrud (MdG), med vara Bjørn Erik Davidsen

Heidi Bjerga (SV), med vara Eirik Faret Sakariassen.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok innstillingen med forslaget fra Ege Tengesdal. 

Sak 26/17 UTVIKLINGSPLAN FOR HAUGESUNDSREGIONEN. HØYRING

Haugaland Vekst Regionråd HVR, har forslag til utviklingsplan for Haugesundsregionen på høyring.

Fylkesutvalet skal ta stilling til om utviklingsplanen for Haugesundsregionen følgjer opp regionale planar for samfunns- og næringsutviklin

Vedtak:

Et enstemmig fylkestutval vedtok: 

Fylkesutvalet tek utviklingsplanen for Haugesundsregionen til orientering.

Fylkeskommunen ynskjer eit godt samarbeid med Haugaland Vekst og kommunane om gjennomføring av utviklingsplanen særskilt på områda kor utviklingsplanen og regionale planar har strategiar og tiltak som drar i same retning.

Sak 27/17 ENDRINGER I VANNRESSURSLOVEN OG JORDLOVEN - HØRINGSUTTALELSE

Olje- og energidepartementet (OED) har sendt på høring forslag til endringer i Vannressursloven og Jordloven.Rogaland fylkeskommune må ta stilling til de foreslåtte endringene ut fra fylkeskommunens ansvarsområder og arbeidsoppgaver.

Forslag til vedtak:

1. Rogaland fylkeskommune mener det er viktig og positivt at det tas inn bestemmelser i Vannressursloven som gir økt beskyttelse av villaks og grunnvann.

2. Rogaland fylkeskommune vil frarå foreslått lovendring av Vannressursloven som innebærer at kommunene får ansvar for konsesjonsbehandling av små vannkraftanlegg med installert effekt mindre enn 1 MW.

Pål Morten Borgli (FrP) la fram alternativt forslag til punkt 2:
Frarå endres til tilrå.

Vedtak:

Punkt 1 ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.

Punkt 2 ble vedtatt mot FrPs stemmer, som stemte for eget forslag.

Sak 28/17 ROGALAND FYLKESKOMMUNE SINE FORVENTNINGAR TIL JORDBRUKSFORHANDLINGANE 2017

Fylkeskommunen er invitert av Landbruks- og matdepartementet til å koma med innspel til jordbruksforhandlingane 2017.

Fylkeskommunen er ein regionalpolitisk aktør for landbruket i Rogaland. Målet for landbrukspolitikken i Rogaland er eit aktivt og livskraftig landbruk i heile fylket, jf. regionalplan for landbruk i Rogaland. Fylkeskommunen spelar inn til jordbruksforhandlingane forventningar og synspunkt på kva som må til for å oppretthalda og vidareutvikla målet om eit aktivt og livskraftig landbruk i heile Rogaland.

Framlegg til vedtak:

 1. Rogaland fylkeskommune støttar ikkje ein landbrukspolitikk som medverkar til ei auka sentralisering av matproduksjonen og nedlegging av små og mellomstore gardsbruk.
 2. Rogaland fylkekommune meiner det ikkje må lagast eller leggjast sterke statlege føringar som hindrar eit regionalt handlingsrom og gjennomføring av ein regional landbrukspolitikk.
 3. Rogaland fylkeskommune meiner landbruket må vera ein integret del av næringspolitikken i fylket med ein regional partnarskap for næringsutvikling
 4. Importvernet, samvirkebasert marknadsregulering, forhandlingsinstituttet og dei juridiske ordningane som sikrar den sjølveigande bonden må liggja fast.
 5. Det må ikkje takast bort støtteordningar som gjer det vanskelegare å produsera mat i distrikta.
 6. Matproduksjonen i Rogaland er avhengig av bruken av innmarksbeita/kulturbeita. Det må ikkje gjerast ei forenkling av beitetilskota som gjer bruken av kulturbeita lite attraktive og ulønsame.
 7. Det må prioriterast økonomiske verkemiddel til investeringar som gjer at gardsbruka i sentrale strøk og i distrikta kan imøtekoma trongen for fornyiing av driftsapparatet og kravet til lausdrift.
 8. Det må prioriterast investeringsmidlar til samarbeidstiltak. Til dømes fellespakkeri, auka lokal foredling, organisert beitebruk.
 9. Det må prioriterast økonomiske verkemiddel til mobiliserings- og tilretteleggingstiltak som stimulerer til og får opp nye matproduksjonar på lokale jordressursar, td. bær, frukt og grønsaker.
 10. Det må prioriterast investerings- og mobiliseringsmidlar til satsinga på biogass.
 11. Det må prioriterast midlar til kompetanseheving- og rekrutteringstiltak. Det må leggjast til rette for at det er mogleg å få eit kompetansebevis.
 12. Det må prioriterast midlar slik at landbruket klarer å oppfylle krav til å løyse klima- og miljøproblema, mellom anna til oppfølging av dei regionale planane for vassområda.
 13. Det må prioriterast midlar til forsking og utvikling slik at landbruket kan verta ein del av det grøne skiftet og satsinga på bioøkonomien.

Elin Schanche (H) la fram et alternativt forslag til innstillingen på vegne av H og FrP:

Rogaland fylkeskommune sine forventningar til jordbruksforahndlingane 2017

 1. 1. Jordbruksavtalen må bidra til at norsk matproduksjon økes ved at alle tilgjengelige ressurser tas i bruk og utnyttes optimalt, både i sentrale strøk og i distriktene.
 2. Prioritere virkemidler som sikrer en produksjon med høy miljø- og klimaprofil for å kunne tilby produkter med høy kvalitet, samtidig som man ivaretar en god dyrevelferd.
 3. Sikre bøndene en fortsatt positiv inntektsutvikling.
 4. Matproduksjonen i Rogaland er avhengig av bruken av innmarksbeita/kulturbeita. Det må ikkje gjerast ei forenkling av beitetilskota som gjer bruken av kulturbeita lite attraktive og ulønsame.
 5. Det må prioriterast økonomiske verkemiddel til investeringar som gjer at gardsbruka i sentrale strøk og i distrikta kan imøtekoma trongen for fornyiing av driftsapparatet og kravet til lausdrift.
 6. Det må prioriterast investerings- og mobiliseringsmidlar til satsinga på biogass.
 7. Det må prioriterast midlar til kompetanseheving- og rekrutteringstiltak. Det må leggjast til rette for at det er mogleg å få eit kompetansebevis.
 8. Det må prioriterast midlar til forsking og utvikling slik at landbruket kan verta ein del av det grøne skiftet og satsinga på bioøkonomien

Torfinn Ingeborgrud (MdG) la fram et endringsforslag til punkt 5 i innstillingen:
Det må ikkje takast bort støtteordningar slik at det vert vanskelegare å produsera mat i disktrikta.

Vedtak:

Innstillingen, med endringsforslaget, ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, Sp, V og MdG. H og FrP stemte mot og stemte for forslaget fremmet av H. 

Sak 29/17 HØRING - ENDRING AV YRKESTRANSPORTLOVEN

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et lovforslag som bl.a. vil gjøre samkjøring enklere. I tillegg foreslås at aldersgrensen for å ha drosjeløyve utvides og en vil tillate en friere drosjemarked.

Rogaland fylkeskommune er invitert til å ta stilling til det aktuelle lovforslaget.

Forslag til vedtak:

1. Rogaland fylkeskommune støtter forslaget om at det ikke vil være krav til løyve når den som rår over en personbil tar med seg personer som har et sammenfallende transportbehov som sjåføren selv, og vederlaget for transporten ikke overstiger kostnadene ved transporten fordelt mellom de som er i bilen. Det må presiseres at kontroll og oppfølging av ulovlig kjøring bør styrkes, da dette fortsetter å være et betydelig problem for næringen.

2. Rogaland fylkeskommune støtter forslaget om å heve den øvre aldersgrensen for å beholde et drosjeløyve fra 70 år til 75 år.

3. Rogaland fylkeskommune er usikker på om oppheving av løyvehavers rett og plikt til å være 3. Rogaland fylkeskommune frykter at lovendringen kan føre til sentralisering av drosjetjenesten til de mest lukrative stedene i distriktet. Videre er det usikkert om en oppnår den konkurransen i drosjenæringen som departementet tilstreber. Det er like sannsynlig at monopoldannelser kan bli resultatet. 

Anita Egeli (FrP) la fram et alternativt forslag til innstillingen:

 1. Rogaland fylkeskommune er positive til noen av forslagene som fremkommer i høringsbrevet.
 2. Rogaland fylkeskommune støtter oppheving av løyvehavers plikt til å være tilsluttet en drosjesentral. Endringene er viktig for å få et regelverk som er enklere og bedre tilpasset dagens behov og ny teknologi.
 3. Rogaland fylkeskommune er positive til at det gjøres endringer som gir drosjesentralene bedre styringsrett og muligheter for egne krav til standard, for dem som ønsker å tilknytte seg til en sentral.
 4. Rogaland fylkeskommunes oppfatning er at transport av mennesker hvor sjåfør og passasjer ikke har et sammenfallende transportbehov, ikke kan defineres som samkjøring. Vår oppfatning er at dersom dette ikke kommer tydelig frem, vil denne uklarheten kunne brukes som et smutthull til å utføre drosjeliknende transport, bedre kontroll og oppfølging av ulovlig kjøring bør styrkes. Like muligheter og like vilkår er viktig for Rogaland fylkeskommune.
 5. Rogaland fylkeskommune støtter forslaget om å heve den øvre aldersgrensen for å beholde et drosjeløyve fra 70 år til 75 år.
 6. Rogaland fylkeskommune ønsker å ta en ny stilling til forslagene på nytt når forslag til endring i forskriftet foreligger.

Per Kåre Foss (KrF) la fram et tilleggsforslag til det fremlagte forslaget fra FrP:

Rogaland fylkeskommune er bekymret for at lovendringen kan føre til sentralisering av drosjetjenesten til de mest lukrative stedene i distriktet, og at det er usikkert om en oppnår den konkurransen i drosjenæringen som departementet tilstreber.

Vedtak:

Innstillingen fikk ingen stemmer og falt.
Alternativt forslag, med tilleggsforslaget, ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.

Sak 30/17 REGIONALT FOLKEHELSEARBEID- BUDSJETT OG TILTAK FOR 2017

Fylkesutvalget bes ta stilling til forslag til fordeling av partnerskapsmidler og hvilke tiltak fylkeskommunen skal prioritere i det regionale folkehelsearbeidet i 2017.

 Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

 1. Fylkesutvalget tar vedlagte rapporter fra partnerskap for folkehelse og oppfølging av Regionalplan for folkehelse i 2016 til orientering.
 2. Fylkesutvalget slutter seg til forslaget om fordeling av budsjettmidler og tiltak for 2017. Dette inkluderer også en fordeling av partnerskapsmidlene i tråd med det vedlagte forslaget.
 3. Fylkesrådmannen får fullmakt til å omdisponere eventuelle ubrukte midler for 2017 til en styrking av øvrige tiltak i Regionalplan for folkehelse. En orientering om bruken av midlene gis til politiske styringsgruppemøter og til fylkesutvalget ved utgangen av året.
 4. Fylkesutvalget ber om at det blir gjennomført politikeropplæring med vekt på folkehelse i løpet av 2017.
 5. Det legges frem en politisk sak om sunne kantiner for fylkesutvalget og opplæringsutvalget i 2017, i tråd med anbefaling fra politisk styringsgruppe 

Sak 31/17 NOU 2016:17 - PÅ LIK LINJE - ÅTTE LØFT FOR Å REALISERE GRUNNLEGGENDE RETTIGHETER FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING

Barne- og likestillingsdepartmentet har sendt Rettighetsutvalgets utredning, NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming ut på høring.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

Rogaland fylkeskommune vil gi ros til Rettighetsutvalget for et grundig og godt arbeid. Det er viktig, slik Rogaland fylkeskommune ser det, at det iverksettes systematisk og økt forskningsinnsats på dette området. Dette for å skaffe til veie kunnskap om situasjonen for utviklingshemmede og virkninger av ordninger og tiltak med sikte på å kunne ivareta utviklingshemmedes grunnleggende rettigheter.

Rogaland fylkeskommune tiltrer og støtter derfor opp om Rettighetsutvalgets åtte definerte innsatsområder, i utredningen omtalt som «Løft». Fylkeskommunen vil likevel i denne sammenheng peke på at det alltid innenfor videregående opplæring vil være elever med spesielle behov knyttet til læring og sosial fungering. Slike elever har behov for en tilrettelegging utover det som tilbys i ordinære klasser. Dette på grunn av at eleven har generelle, sammensatte og spesifikke lærevansker og derfor behov for at opplæringen organiseres i mindre grupper for at han/hun skal kunne få tilfredsstillende læringsutbytte.

Rogaland fylkeskommune stiller seg derfor ikke positiv til en eventuell endring av opplæringslovens § 8-2 slik at det skal kunne innføres et mer byråkratisk regime for å kunne opprette atskilte undervisningstilbud.

Sak 32/17 FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER FOR STIFTELSEN JÆREN TEKNOLOGISENTER – JÆRTEK

Jærtek ber om at fylkeskommunen aksepterer endring av stiftelsens vedtekter, herunder endring av navn.

Det følger av Ansvar og myndighet s. 4 at det er fylkestinget som skal «vedta vedtekter og endring av vedtekter for (…) stiftelser (…)». Spørsmålet er om Rogaland fylkeskommune, i kraft av å være stifter av stiftelsen, vil avgi negativ uttalelse til de foreslåtte vedtektsendringene.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:
Rogaland fylkeskommune har ingen innvendinger mot vedtektsendringene til Stiftelsen Jæren Teknologisenter - JÆRTEK.

Sak 33/17 INNTAKSNEMNDA - ANSVAR OG MYNDIGHET 

Det er i Rogaland fylkeskommune (fylkeskommunen) i sin tid opprettet en inntaksnemnd som består av fem folkevalgte representanter. Funksjonsperioden for nemnda følger valgperioden for fylkestinget.

Det er reist spørsmål om inntaksnemndas myndighet/mandat. På bakgrunn av denne situasjonen er det et behov for å få tydeliggjort inntaksnemndas ansvar og myndighet

Forslag til vedtak:

Følgende reglement for inntaksnemnda vedtas:

1. Sammensetning
Inntaksnemnda skal ha fem medlemmer, med minst en personlig vararepresentant for hvert medlem. Inntaksnemndas medlemmer velges av fylkestinget for fylkestingets valgperiode. Fylkestinget velger nemndas leder.

2. Saksbehandling
Leder er ansvarlig for innkalling og møteledelse. For øvrig gjelder saksbehandlingsreglene som følger av lov og eventuelle forskrifter.

3. Ansvarsområde/myndighet
Nemnda har myndighet til å fatte vedtak om justering av klasser i henhold til vedtatt tilbudsstruktur etter anbefalinger fra fylkesrådmannen.

Dette innebærer at nemnda har myndighet til å legge ned programområder innen et utdanningsprogram dersom søkingen viser at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å starte det aktuelle tilbudet.

Videre har nemnda myndighet til å nedlegge klasser etter anbefaling av fylkesrådmannen hvor oppfyllingsgrad er lavere enn 70%.

Utover dette kan nemnda vedta justeringer som er basert på anbefalinger fra fylkesrådmannen når dette er nødvendig på bakgrunn av søkingen og antall søkere med opplæringsrett som står uten tilbud. I dette ligger også myndighet til å opprette klasser.

Dersom justeringene går utover vedtatt ramme i tilbudsstrukturen, må endringene tas videre i revidert budsjett. 

4. Sekretariat
Fylkesrådmannen v/opplæringsavdelingen har sekretariatsfunksjonen for nemnda. Sekretariatet forbereder blant annet alle saker for nemnda. Fylkesrådmannen skal møte fast i inntaksnemndas møter.

Jarle Nilsen (Ap) la fram et endringsforslag til innstillingen på vegne av Ap, KrF, V, Sp og FrP:
Endringsforslag til punkt 3:
I avsnitt 1 og 3 ordet «etter» erstattes med «basert på»

Oversendelsesforslag: 

Avsnitt 2 strykes (i punkt 3)

Ny setning i avsnitt 3:
Om tilbudet i programområdet bestå av kun en klasse for hvert år settes oppfyllingsgraden til 50%.

Anja Endresen (V) la fram et tilleggsforslag til innstillingen:
Ber om et notat før behandling i fylkestinget som belyser vurderinger knyttet til at ansatte også skal kunne være representert i inntaksnemnda.

Vedtak: 

Punkt 1 og 2 i innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Punkt 3: innstillingen med endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Resten av punktet ble også enstemmig vedtatt.
Punkt 4 ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.

Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 

Sak 34/17 POLITISK RÅDGIVER FOR FYLKESORDFØRER

Saken gjelder spørsmål om å overføre arbeidsgiveransvaret for stilling som rådgiver (politisk rådgiver) for fylkesordfører fra Rogaland fylkeskommune til det politiske parti som fylkesordfører tilhører, og heller gi økonomisk støtte til det politiske parti som fylkesordfører tilhører, for tilsvarende stilling. En slik omlegging av ordningen medfører at det er det politiske parti som fylkesordfører tilhører, som har det hele og fulle ansvar for denne stilling.

Forslag til vedtak:

1. I Ansvar og myndighet, reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, inntas følgende endringer:

Nytt pkt. 3.6
«3.6 Dekning av utgifter til politisk rådgiver for fylkesordfører
Det refunderes utgifter til avlønning av en politisk rådgiver for fylkesordfører oppad begrenset til 0,8B. Beløpet omfatter grunnlønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonsforpliktelser.

Beløpet utbetales etter fremsatt refusjonskrav fra partiet. Det skal fremlegges dokumentasjon for utbetaling av refusjonskrav.

Politisk rådgiver får dekning av utgifter etter pkt. 4.2.1 – 4.2.3 ved reiser som utføres i egenskap av å være tilknyttet fylkesordførerens virke».

Tillegg/endring i pkt. 4.2.7:

politisk rådgiver inntas i bestemmelsens første ledd slik at denne etter endring lyder slik: «Medlem av fylkesutvalget, leder av fylkeskommunalt organ som nevnt i punkt 2.1.9, tillitsvalgt som er gruppeleder for et parti som ikke er representert i fylkesutvalget og politisk rådgiver for fylkesordfører, utbetales følgende godtgjørelse for bruk av bredbånd og telefon:

 • Utgifter til bredbånd (inntil kr. 500,- i måneden)
 • Månedlig avgift og bruk av telefon (totalt inntil kr. 440,- i måneden)».

Politisk rådgiver for fylkesordfører inntas i bestemmelsens femte ledd slik at denne etter endring lyder slik: «En sekretær for hver partigruppe og politisk rådgiver for fylkesordfører får også mulighet til å disponere nettbrett i henhold til reglene i forrige avsnitt».

2. Ordningen inntrer fra 1. juni 2017. Fra samme tidspunkt omdisponeres midler som i budsjettet er lagt til utvalgssekretariatet til ny ordning. 

3. Fylkesrådmannen følger omleggingen opp for de involverte arbeidstakerne, både fast ansatt i permisjon og vikar. 

Vedtak:
Saken oppdateres:

Sak 35/17 REISELIVSPRISEN I ROGALAND - 2016

Unntatt offentlighet i henhold til § 26. 

Sak 36/17 ULLANDHAUG - SALG AV TOMTER

Fylkesrådmannen vil i det følgende først gå inn og se på fylkesutvalgets bestilling i  vedtakets punkt 1 og 2 for deretter nærmere å vurdere den fremlagte skisse fra Helse Stavanger HF.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

 1. Fylkesrådmannen får fullmakt til å gå i forhandlinger med Helse Stavanger HF om salg av de aktuelle tomtene på Ullandhaug, slik dette fremgår av skisse datert 3. februar 2017.
 2. Fylkesrådmannen gis videre fullmakt til å fremforhandle en avtale med Helse Stavanger HF basert på et oppgjør som skal bestå av verdien av delvis byggemodning slik dette fremkommer av skissen.
 3. Fylkestinget gir fylkesutvalget fullmakt til å godkjenne fremforhandlet avtale.
 4. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å gå i forhandlinger og eventuelt inngå avtale om salg av aktuell eiendom til Ipark Eiendom, slik dette fremkommer av det fremlagte forslag datert 3. februar 2017. Fylkestinget gir fylkesutvalget fullmakt til å godkjenne eventuell fremforhandlet avtale.
Del denne artikkelen på: