Fylkesutvalget 20. mars 2018

Fylkesutvalget 20. mars 2018

Møtet i fylkesutvalget er avsluttet. Her finner du sammendrag av sakene som skal behandles og vedtakene som ble fattet. 

Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan skje. Protokollen publiseres så snart den er klar i  møtekalenderen. I møtekalenderen finner du også sakspapirene til møtet.

Sak 43/18 
Godkjenning av protokoll fra fylkesutvalgets møte 27. februar 2018 

Vedtak:

Protokoll fra fylkesutvalgets møte 27. februar 2018, godkjennes.  

 

Sak 44/18 
Kommunedelplan for Stavanger sentrum - 3. høring 

Kommunedelplan for Stavanger sentrum har vært til høring og behandlet i fylkesutvalget to ganger tidligere. Etter bearbeiding av innspill og innsigelser er saken nå sendt til 3. gangs høring.  

Planforslaget innebærer endringer på flere punkt der forrige høring synliggjorde vesentlige interessemotsetninger og konflikter.  

Fylkesutvalget fremmet tre innsigelser, hvor det nå er foreslått nye løsninger, delvis i ulike alternativer. Fylkesutvalget må ta stilling til om alternativene inneholder løsninger som imøtekommer innsigelsene.  

Fylkesutvalget må i tillegg ta stilling til om det er nye problemstillinger som er i vesentlig motstrid med regionale eller nasjonale interesser.  

Forslag til vedtak:  

 1. Fylkesutvalget registrerer med glede at arbeidet med å kommunisere planprosess og planens innhold, kombinert med en lett tilgjengelig digital bymodell, har senket terskelen for medvirkning og resultert i stort engasjement.  
 2. Fylkesutvalget er tilfreds med at det er gjort vesentlige endringer for å imøtekomme utvalgets innsigelser. Endringene innebærer at innsigelsesgrunnlaget er fjernet for område A7 a) Punkthus Vågen. For område A4a Holmen frafalles innsigelsen under forutsetning av at etasjemessig variasjon sikres innen området. For stasjonsområdet frafalles innsigelsen forutsatt at bebyggelsens rammer i alternativ A velges.  
 3. Fylkesutvalget fremmer innsigelse mot høyhus i den form det er foreslått i Knud Holms gate 8. Innsigelsen begrunnes i kvalitetstap for områdets gjenværende byrom, i form av skyggekast i regulert friområde på Tivolifjellet.  
 4. Fylkesutvalget fremmer innsigelse mot planen pga. Manglende utredning av konsekvensene for kollektivtransport. Herunder om det er sikret tilstrekkelig arealmessig kapasitet for at dagens og fremtidig kollektivtrafikk kan avvikles på tilfredsstillende måte, og hvordan overgang mellom buss og tog kan ivaretas eller forbedres.  
 5. Fylkesutvalget tilrår at planen sikrer sjøareal og kaiområder som forbeholdes veteranbåter og fiskebåter, da dette vil bidra sterkt til attraktivitet samtidig som det gir gode referanser til byens maritime kulturhistorie.  

Marianne Chesak (Ap) la fram et alternativt forslag til punkter i innstillingen

Alternativt forslag til punkt 2 fremmet på vegne av AP, H, FrP og KrF: 

2.  Fylkesutvalget er tilfreds med at det er gjort vesentlige endringer for å imøtekomme utvalgets innsigelser. Endringene innebærer at innsigelsesgrunnlaget er fjernet for område A7 a) Punkthus Vågen. For område A4a Holmen frafalles innsigelsen under forutsetning av at etasjemessig variasjon sikres innen området. For stasjonsområdet frafalles innsigelsen.

Tillegg til punkt 4: fremmes på vegne av AP og FrP

Fylkesutvalget er kritisk til kommunalutvalget i Stavanger sitt vedtak om å vurdere om jernbanelokket skal brukes til «superbussene» i bussveien.

Elin Schanche (H) la fram forslag om et nytt punkt 6:
Stavanger kommune anbefales å lage en rangering av kulturminneverdiene i sentrumsområdet for å finne en formålstjenlig balanse mellom vern og utvikling.

Torfinn Ingeborgrud (MDG) la fram et alternativt forslag til punkt 2:

Innsigelsen for Holmenorådet opprettholdt innsigelsen mot Holmenområdet. Fylkesutvalget ønsker en utvikling av Holmenområdet som baserer seg på en mindre utfylling enn det utkastet legger opp til. Fylkesutvalget ser behovet for modernisering av kaifront og integrert flomvern, men ønsker ikke at det bygges en ny lang pir midt i innseilingen til Stavanger.

Vedtak:

Punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2: Første setningen i innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2: Alternativt forslag (fra 2. setning) fremmet av Ingeborgrud fikk stemmene MDG og falt.
Punkt 2: Siste del av punkt 2, fremmet av Chesak, ble vedtatt med stemmene til Ap, H, FrP, Sp, V, KrF. MDG stemte mot. 

Punkt 3: innstillingen ble vedtatt mot stemmen (1) til MDG.
Punkt 4: innstillingen, ble enstemmig vedtatt.
Tillegget til punkt 4, fremmet av Chesak, fikk stemmene til Ap, FrP og MDG (7 stemmer) og falt.
Punkt 5: innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Nytt punkt 6, fremmet av Schanche, ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 45/18 
Haugesund kommune - gnr.1, bnr.38 - Coop Haugaland - Longhammarvegen - Raglamyr - kjøpesenterstopp 

Coop Obs Bygg på gnr./bnr. 1/38, Haugesund kommune har søkt om etablering av ny butikk for salg av byggevarer med tilhørende sortiment på Raglamyr.  

Fylkesmannen i Rogaland har innen fristen påklaget vedtaket om å gi samtykke, fattet i sak 2/18 i møtet i fylkesutvalget 30.01.2018. 

Fylkesutvalget må vurdere, med de nye innspill som er gitt, om klagen fra Fylkesmannen i Rogaland skal tas til følge eller avvises. Det er kommunal- og moderniseringsdepartementet som er klageinstans dersom fylkesutvalget opprettholder sitt vedtak i saken.  

Forslag til vedtak:  

 1. Klagen fra Fylkesmannen i Rogaland tas ikke til følge 
 2. Saken sendes til kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig vedtak.  

Torfinn Ingeborgrud (MDG) la fram et alternativt forslag til innstillingen:
Forslaget kommer. 

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt, mot stemmen (1) til MDG. 

Sak 46/18 
Gjesdal kommune - søknad om samtykke til bruksendring og handelsvirksomhet utenfor sentrumsområdet på Ålgård, gnr.6, bnr.280 

Gjesdal kommune har oversendt søknad om dispensasjon for bruksendring fra industriformål til forretning (salg), til samtykkebehandling.  

Området det søkes dispensasjon for ligger på Opstad, ca 1,4 km utenfor sentrumsområdet på Ålgård. Etablering av handel i dette området er i strid med kommuneplanen og regional planbestemmelse om lokalisering av handelsetableringer i sentre i Regionalplan Jæren. Fylkesutvalget bes om å ta stilling til dispensasjonssøknaden og hvorvidt det skal gis samtykke til å tillate bruksendring fra industriformål til forretning på den aktuelle eiendommen.  

Forslag til vedtak:  

Fylkesutvalget gir ikke samtykke til at dispensasjon kan innvilges. 

Pål Morten Borgli (FrP) la fram et alternativt forslag til innstillingen:

Fylkestvalget gir samtykke til at dispensasjon kan innvilges. 

Ragnvald Nilsen (H) la fram et tilleggsforslag:

Fylkesutvalget ønsker at problemstillinger knyttet til nettbutikker blir belyst i fremtidige regionalplaner.

Vedtak:

Alternativt forslag, fremmet av Borgli, fikk stemmene til FrP, H og V (7) og falt.
Innstillingen til vedtak ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, Sp og MDG.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.

 

PÅ vegne av følgende medlemmer i fylkesutvalget fremmes en mindretallsanke i sak 46/18:

Venstre (Anja Berggård Endresen)
FrP (Anita Egeli og Pål Morten Borgli)
Høyre (Janne Johnsen, Elin Schanche, Ragnvald Nilsen og Leif Erik Egaas)

I saksforelegget i sak 46/18 Gjesdal kommune er det usikkerhet knyttet til definisjonen av netthandel/forretning/begrenset handel. 

Vi ønsker å anke saken inn for fylkestinget for å få en videre vurdering av definisjonen av netthandel/forretning/begrenset handel før sak om dispensasjon legges opp til behandling der.

 

Sak 47/18 
Eigersund kommune - gnr.13, bnr.1585 - oppføring av garasje - Peder Clausensgt. 11 - bevaringsområde 1 - klage på vedtak 

Rogaland fylkeskommune har i brev av 19.02.18 administrativt påklaget vedtak fattet av Planteknisk utvalg i Eigersund kommune i en sak som gjelder søknad om oppføring av garasje i Peder Clausens gate 11. Eiendommen ligger i et område regulert til spesialområde bevaring, bevaringssone 1, i Egersund sentrum.  

Eigersund kommune har behandlet søknad om oppføring av garasje på gnr. 13, bnr 1585, i bevaringsområde 1 i Egersund sentrum på nytt, denne gang som en dispensasjonssøknad, etter at Fylkesmannen opphevet kommunens tidligere vedtak i saken.  

Saken ble ikke sendt på ny høring til fylkeskommunen. Ifølge kommunen er det samme søknad som fylkeskommunen allerede har uttalt seg til som nå er tatt opp til ny vurdering, men denne gang som en dispensasjonssak.  

Fylkesrådmannen kan dermed ikke se at det er nye forhold i saken som tilsier at vurderingene vedrørende bevaringshensyn skal endres, og at fylkesutvalgets vedtak fra forrige behandling står ved lag.  

Forslag til vedtak:  

Fylkesutvalget opprettholder Rogaland fylkeskommunes administrative klage, datert 19.02.2018, på vedtak PTU-015/18 fattet i Planteknisk utvalg i Eigersund kommune som gir dispensasjon fra utnyttelsesgrad i reguleringsplan og tillatelse til oppføring av omsøkt garasje på gnr. 13, bnr. 1585, Peder Clausens gate 11 i Egersund sentrum, som omsøkt. Fylkesutvalget påklaget tidligere vedtak om oppføring av samme garasje på samme eiendom i april 2016. Fylkeskommunens vurdering i saken står ved lag.  
Anita Egeli (FrP) la fram et alternativt forslag til innstillingen på vegne av FrP og H:
FU opprettholder ikke adm. klage fra administrasjonen datert 10.03.16

Vedtak: 

Alternativt forslag til vedtak,fremmet av Egeli, fikk stemmene til FrP og H og falt.
Innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, Sp, V og MDG.

 

Sak 48/18 
Lund kommune gnr.24, bnr.60 - Stasjonsveien 34 - riving av bygning - klage på vedtak 

Rogaland fylkeskommune har i brev av 26.02.2018 administrativt påklaget vedtak fattet av PNM-utvalget i Lund kommune i en klagesak som gjelder søknad om riving av forretningsbygg på gnr. 24, bnr. 60, Stasjonsveien 34, i Moi sentrum.  

Fylkesrådmannen mener at riving av omsøkte verneverdige bygning i Stasjonsveien ved Moi stasjon må unngås da den inngår som en del av et sammenhengende kulturmiljø i Stasjonsveien som anses å ha regional verneverdi.  

Fylkesutvalget skal ta stilling til om den foreløpige administrative klagen som er fremmet i tråd med intern delegasjon, skal opprettholdes.  

Forslag til vedtak:  

Fylkesutvalget opprettholder Rogaland fylkeskommunes administrative klage, datert 26.02.2018, på vedtak fattet av PNM-utvalget i Lund kommune den 01.02.2018 i sak PNM-006/18. Vedtaket gir tillatelse til riving av et verneverdig forretningsbygg på gnr. 24, bnr 60, Stasjonsveien 34, i Moi sentrum, som inngår i et kulturmiljø i Stasjonsveien, omkring Moi stasjon, som er av regional- og nasjonal verneverdi.  

 Solveig Ege Tengesdal (KrF) la fram et alternativt forslag til innstillingen:

Fylkesutvalget opprettholder ikke Rogaland fylkeskommunes administrative klage.

Følgende legges til:

- før riving må huset dokumenteres med bilder

- før riving skal Lund bygdemuseum og Kulturbank gis mulighet til å hente ut evt kulturinteressante bygningsdeler

- det forutsettes at ved prosjektering av nytt bygg skal fasade mot gateplan utformes i tråd med byggets opprinnelige uttrykk, i samarbeid med kulturmyndigheten.  Bygget må ikke rives før kommunen i samråd med kulturetaten har godkjent fasadetegning på nybygget

- det forutsettes at tiltaket er prosjektert iht plan- og bygningsloven

- når rivingen er gjennomført skal det innhentes ferdigattest

Vedtak: 

Innstillingen fikk stemmen til MDG og falt.
Forslaget fremmet av Ege Tengesdal ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, H, FrP, og V.

Sak 49/18 
Regional plan for klimatilpasning i Rogaland - oppstart av planarbeidet 

Arbeidet med Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland er nå satt i gang i samsvar med Regional planstrategi for Rogaland 2017-2020, vedtatt i fylkestinget 26. april 2016. Prosjektledelse er lagt til Regionalplanavdelingen.  

Hensikten med saken er å orientere om, og formalisere oppstart av planprosessen for Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland.  

Forslag til vedtak:  

 1. Med bakgrunn i vedtatt regional planstrategi for Rogaland 2017-2020 starter arbeidet med Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland opp i samsvar med saksframlegget. 
 2. Følgende representanter oppnevnes til fylkeskommunens styringsgruppe (4 medlemmer pluss tilhørende varamedlemmer):
  Inghild Vanglo (Ap), vara Simon Næsse
  Åse Simonsen (H), vara Ragnvald Nilsen
  Ingve Berntsen (SP), vara Sofie Margrethe Selvikvaag
  Torfinn Ingeborgrud (MDG), vara Heidi Bjerga (SV) 

Marianne Chesak (Ap) fremmet et tilleggsforslag om en nytt punkt )på vegne av AP og KrF:
Oppdaterte klimamål innarbeides i planen.

Vedtak:

Innstillingen og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 

Sak 50/18 
Forslag til jordvernstrategi for Rogaland 

Fylkesutvalget har gitt føringer om at jordvernstrategien, i tråd med nasjonale mål, skal etablere klare mål for å begrense nedbygging av landbruksjord på kort sikt, samt på lang sikt øke landbruksjord i Rogaland. Strategien skal vise tiltak som gjør målene realistiske.  

Ved fylkesutvalgets behandling må det tas stilling til om forslaget til jordvernstrategi skal sendes på høring og offentlig ettersyn. Det må vurderes om den foreslåtte målformuleringen svarer på den nasjonale forventningen, og om den kan anses som en hensiktsmessig regional tilpassing til forholdene i Rogaland.  

Det må videre vurderes om tiltaksdelen gir tilstrekkelige virkemidler til at målformuleringen kan nås, og om strategien er tuftet på et godt nok kunnskapsgrunnlag. 
Torfinn Ingeborgrud (MDG) la fram et tilleggsforslag til innstillingen:
Fylkesutvalget ønsker at det innarbeides et avsnitt om at arealer som blir ledige når veien eller annen infrastruktur flyttes, skal vurdere tilbakestilt til jordbruksformål. 
 

Vedtak:  

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:
Forslag til jordvernstrategi for Rogaland sendes på høring. 

Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

Sak 51/18 
Bokn kommune - endring av arealdelen i kommuneplanen 

Bokn kommune har utarbeidet planstrategi og planprogram for endring av kommuneplanens arealdel. Fylkesrådmannen ga uttalelse til planstrategien i brev 25.11.2016 og 18.07.2017. Kommunen har ikke kommentert fylkesrådmannens bemerkninger 18.07.2017 i saksfremlegget.  

Fylkesutvalget må ta stilling til om foreslåtte endringer av kommuneplanens arealdel med bestemmelser i vesentlig grad tilsidesetter plan- og bygningslovens bestemmelser om byggeforbudet i 100-meters sonen til sjø, om utvidede rammer for hytte- og naustbygging i vesentlig grad bryter med målsetting om at hytter og naust skal tilpasses omkringliggende landskap og kystsone, og om nye bestemmelser om bruk av naust, med mulighet for opphold, legger til rette for uønsket hyttebygging i strandsonen.  

Forslag til vedtak  

 1. Det fremmes innsigelse til planforslaget som følge av manglende konsekvensutredning for forslaget til endringer i kommuneplanens arealdel 
 2. Det fremmes innsigelse til kommuneplanbestemmelse1.4.om at det ikke er nødvendig med dispensasjonssøknad for bygging mv. i byggeforbudssonen i henhold til plan- og bygningslovens § 1-8. 
 3. Det fremmes innsigelse til at 9.8 i retningslinjer inngår i planen. 
 4. Det fremmes innsigelse til området Oksebåsen,som i kommuneplankartet er vist som utbyggingsområde.  
 5. Innsigelsen i 2. kan frafalles forutsatt at foreslått § 1.4 tas ut av bestemmelsene.  
 6. Innsigelsen i 3. kan frafalles forutsatt at punkt 9.8 i retningslinjer i planen utgår.  
 7. Innsigelsen i 4. kan frafalles forutsatt at formålene i gjeldende reguleringsplan tas inn i kommuneplanens plankart.  

Anita Egeli (FrP) la fram et alternativt forslag til innstillingen:
Punkt 1,2,3,4 trekkes.

Vedtak:

Forslaget om å stryke punkt 1-4 fikk stemmene til FrP (2 stemmer) og falt.
Punkt 1-4 ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, H, V og MDG.
Punkt 5,6 og 7 ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.  

Sak 52/18
Korrigering av saksopplysninger ved behandling av FU-SAK 39/16 - høringsuttalelse til IVAR sin søknad om konsesjon,ekspropriasjon, og tillatelse til forhåndssti.... drikkevann fra Birkelandsvatnet, i Bjerkreim kommune.

Fylkesrådmannen har blitt gjort oppmerksom på at det er en feil i saksopplysningene i tilleggsnotatet til sak 39/16. Innledningsvis nevnes at høringsfristen i denne saken var i mars 2016, og fylkesutvalget vedtok sin høringsuttalelse i FU møte 16. mars 2016.
Det er i tilleggsnotat av 9. mars 2016 (vedlegg 2) til FU-sak 39/16 skrevet en feil. Spørsmålet er om denne feilen har hatt betydning for fylkesutvalgets vedtak i saken.

1. Fylkesutvalget bes ta stilling til om feilopplysningen er av en slik betydning at fylkesutvalget ønsker å fatte nytt vedtak.
2. Dersom fylkesutvalget mener at feilen er av så stor betydning at det må gis ny høringsuttalelse, så bes fylkesutvalget om å vedta ny høringsuttalelse.

Forslag til vedtak:

1. Fylkesutvalgets vedtak i sak 39/16, 16. mars 2016, opprettholdes.

Siv-Len Strandskog (Ap) la fram et alternativt forslag til innstillingen:

Fylkesutvalgets vedtak i sak 39/16, 16. mars 2016, oppheves og saken blir tatt under ny behandling, 17.april 2018.

Saksutredningen inneholdt en betydelig feil, som kan ha bidratt til selve vedtaket som ble fattet. 

NVE blir gjort oppmerksom på vedtaket og at høringen vil bli tatt under ny behandling, 17.april 2018.

Fylkesutvalget ber rådmannen anmode IVAR om å skaffe til veie bedre dokumentasjon på at det vil være behov for denne nye drikkevannskilden, med utgangspunkt i stadig synkende vannforbruk og mulighet/planer for oppgradering av eksisterende ledningsnett.

Torfinn Ingeborgrud (MDG) la fram et alternativt forslag til innstillingen:
1. Fylkesutvalget ber NVE avslå søknaden for alternativ 1, Birkelandsvatnet. Dette er begrunnet i at Birkelandsvatnet ligger midt i et aktivt landbruksområde med ca 40 gårdsbruk, et nytt drikkevannsreservir her skaper usikkerhet med hensyn til de langsiktige mulighetene for å drive landbruk i området.

2. Fylkesutvalget mener derfor at alternativ 2, Store Myrvatn, er et bedre alternativ. Fylkesutvalget forutsetter å få saken på ny høring hvis IVAR søker om konsesjon knyttet til Store Myrvatn.

3. Fylkesutvalget ber NVE anmode IVAR om å skaffe til veie bedre dokumentasjon på at det vil være behov for denne nye drikkevannskilden.

4. Fylkesutvalget ber NVE anmode de eierkommunene som har størst lekkasjeandel i ledningsnettet om å prioritere økt utskifting av ledningsnett med lekkasjer.

5. Fylkesutvalget ber NVE anmode kommunene om å endre vannavgiftene slik at det i større grad oppmuntres til å installere private vannmålere. Private vannmålere vil på sikt bidra til større grad av økonomisering av vann og det vil også gi kommunene bedre oversikt over lekkasjer i fordelingsnettet.

6. Fylkesutvalget ber NVE i sin saksbehandling om å ta tydelig stilling til hvorvidt uttak av drikkevann til ledningsnett med høy andel lekkasjer er i henhold til aktsomhetsprinsippet, som følger av vannressursloven §5.

7. Dersom NVE likevel gir konsesjon til drikkevannsuttak fra Birkedalsvatnet vil fylkesutvalget påpeke at punkt 5-10 i saksutredningen fra fylkesrådmannen må følges.
Arne Bergsvåg (Sp) la fram et alternativt forslag til innstillingen
Fylkesutvalget viser til nye opplysninger om økonomien og på bakgrunn av det frarår konsesjon for Birkelandsvatnet. 

Vedtak: 

Innstillingen fikk ingen stemmer og falt.
Alternativt forslag fremmet av Ingenborgrud fikk stemmen til MDG (1) og falt.
Alternativt forslag fremmet av Bergsvåg fikk stemmene til Sp, H, MDG, og V (7) og falt.
Alternativt forslag fremmet av Strandskog ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, FrP, Sp og MDG. (10 stemmer) 

Del denne artikkelen på: