Fylkestinget 25. oktober

Møtet i fylkestinget ble avsluttet kl. 16.45. 

Trykk F5 for å oppdatere. Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan skje. Protokollen publiseres så snart den er klar i  møtekalenderen. I møtekalenderen finner du også sakspapirene til møtet.

Heidi Bjergas (SV) interpellasjon til fylkesordføren vedrørende tilrettelagte arbeidsplasser:

 1. Vil fylkesordfører bidra til at fylkeskommunen kan vedta retningslinjer for bruk at begrensede anbudskonkurranser for relevante tjenester og innarbeide dette i innkjøpsstrategien?
 2. Vil fylkesordfører også se på muligheten for at underleverandører som bruker arbeidsmarkedsbedriftene som leverandører kan prioriteres ved inngåelse av kontrakter?»

Fylkesordførere Solveig Ege Tengesdals  svar på interpellasjonen.

Sak 75/16 Godkjenning av protokoll fra fylkestingets møte 14.-15. juni 2016

 Vedtak:

Et enstemmig fylkesting godkjente protokoll fra fylkestingets møte 14.-15. juni 2016.

Sak 76/16 Tilskudd kulturmidler – forvaltningsrevisjonsrapport

Forvaltningsrevisjonsrapporten Tilskudd kulturmidler legges frem til behandling. Rapporten er utarbeidet av Rogaland Revisjon IKS og levert i samsvar med Kontroll- og kvalitetsutvalgets bestilling.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

 1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Tilskudd kulturmidler oversendes fylkesrådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger og vurderinger.
 2. Regional- og kulturutvalget orienteres om forvaltningsrevisjonsrapporten.
 3. Kontroll- og kvalitetsutvalget får tilbakemelding fra fylkesrådmannen om hvordan rapporten er fulgt opp.

Sak 77/16 Organisasjonsevaluering forvaltningsrevisjonsrapport

Forvaltningsrevisjonsrapporten Organisasjonsevaluering legges frem til behandling. Rapporten er utarbeidet av vår revisor Rogaland Revisjon IKS og levert i samsvar med Kontroll- og kvalitetsutvalgets bestilling. Formålet med denne forvaltningsrevisjonen er å evaluere omorganiseringen i Rogaland fylkeskommune, og vurdere hvordan den nye organiseringen fungerer – hva fungerer bra og hva kan forbedres?

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

 1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Organisasjonsevaluering oversendes fylkesrådmannen for oppfølging av rapportens anbefalinger og vurderinger.
 2. Administrasjonsutvalget orienteres om rapporten.
 3. Kontroll- og kvalitetsutvalget får melding fra fylkesrådmannen om hvordan rapporten er fulgt opp.

Sak 78/16 Tannhelsetilbudet til innsatte forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjonsrapporten Tannhelsetilbudet til innsatte legges frem til behandling.

Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å vurdere tannhelsetilbudet til innsatte i fengsel og fremme eventuelle forbedringsforslag til dagens praksis.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok: 

 1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Tannhelsetilbudet til innsatte oversendes Tannhelse Rogaland FKF ved styret for videre oppfølging av rapportens anbefalinger og vurderinger.
 2. Kontroll- og kvalitetsutvalget får tilbakemelding om hvordan rapporten er fulgt opp.

Sak 79/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018

Kontroll- og kvalitetsutvalget har utarbeidet forslag til ny plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017 og 2018. Planen skal legges frem for fylkestinget til godkjenning.

Vedtak: 

Et enstemmig fylkesting vedtok:
Kontroll- og kvalitetsutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2018. Planen legges frem for fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget godkjenner kontroll- og kvalitetsutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2018. Fylkestinget gir kontroll- og kvalitetsutvalget myndighet til å foreta nærmere prioriteringer i forhold til planen.

Sak 80/16 Plan for selskapskontroll 2016 - 2019

Kontroll- og kvalitetsutvalget legger frem Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 for godkjenning.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

 1. Plan for selskapskontroll 2016-2019 godkjennes.
 2. Fylkestinget delegerer til Kontroll- og kvalitetsutvalget å gjøre nødvendige endringer / oppdateringer i planen, herunder bestemme mandat for spesifikke selskapskontroller (med forvaltningsrevisjon)

Sak 81/16 Revidert budsjett oktober 2016

Fylkesutvalget holdes løpende orientert om status for regnskapsutviklingen gjennom året. Ved behov legges det fram saker om budsjettjusteringer til fylkestingets møter. Er det nye forutsetninger som tilsier at det er behov for å gjøre endringer i årsbudsjettet for 2016?

Forslag til vedtak: 

1. Det foretas følgende endringer i drifts- og investeringsbudsjettet for 2016:
 Se oversikten i tabell i vedlegget.

2. Årets låneopptak nedjusteres med 41,553 mill. kroner til kr. 646 447 000.

3. Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer på ansvar og art.

Elin Schanche (H) la fram alternativt forslag (som tillegg innstillingen)
Det settes av 3 millioner kroner til tilskudd til Rogaland Gas Center. Disse midlene avkortes avhengig av tilskudd fra Stavanger og Sola kommuner. Midlene tas fra disposisjonsfondet.

2 millioner kroner av avsetning til disposisjonsfondet benyttes til økte ressurser i fagopplæringsavdelingen. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.

 Vedtak:

Forslaget fremmet av Schanche fikk stemmene til Høyre og falt.
Innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, Sp, KrF, V, SV, Sp, MDg og FrP.

Sak 82/16 Finansforvaltning Rogaland fylkeskommune andre tertial 2016

Av vedtatt finansreglement går det frem at fylkesrådmannen i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august skal legge frem rapporter for fylkestinget som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, langsiktige finansielle aktiva og låneporteføljen.

Hva er status for finansforvaltningen per andre tertial 2016?

Forslag til vedtak: 

 1. Saken tas til orientering
 2. Fylkesutvalget ber om en sak om krav til grønn (klimavennlig) og etisk finansforvaltning i reglement for fylkeskommunen sin finansforvaltning, uten at det svekker kravene til avkastning og risiko. 

Vedtak:

Punkt 1 i innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2 i innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, H, Sp, SV, V, MDG. FrP stemte mot.

Sak 83/16 Regionreformen - veien videre for Rogaland

Med bakgrunn i Stortingets behandling av St.meld. 14 (2014-2015) «Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner» ble fylkeskommunene i juli 2015 invitert av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til å vurdere om det ville være aktuelt å slå seg sammen med nabofylker.

Ut fra intensjonsplanens innhold og de premisser/vilkår som er knyttet til planen må det vurderes om den er et hensiktsmessig grunnlag i det videre arbeid med regionreformen sett fra Rogalands ståsted. Samtidig må Vestlandsregionen vurderes opp mot andre alternativ innenfor rammene av regionreformen. Det er grunn til å understreke at prosessen rundt regionreformen er meget krevende all den tid fylkeskommunene ikke vil ha full klarhet i spørsmålet rundt nye oppgaver på det tidspunkt vedtak om ny struktur skal fattes regionalt.

Forslag til vedtak:

 1. Rogaland fylkeskommune sender på høring intensjonsplan for sammenslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland sammen med de fire andre alternativene som er presentert i saken.
 2. Resultatene fra høringen samt en egen innbyggerundersøkelse vil inngå som en del av grunnlaget for endelig beslutning i fylkestinget i desember 2016.

Arne Bergsvåg (Sp) la fra et endringsforslag om at navnet, Vestlandsregionen, settes inn etter fylkesnavnen.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

 1. Rogaland fylkeskommune sender på høring intensjonsplan for sammenslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland til en Vestlandsregion, sammen med de fire andre alternativene som er presentert i saken.
 2. Resultatene fra høringen samt en egen innbyggerundersøkelse vil inngå som en del av grunnlaget for endelig beslutning i fylkestinget i desember 2016.

Sak 84/16 Tomt til nytt sykehus, herunder bl.a pris og eventuelt opprettelse av et infrastrukturselskap for Ullandhaug

Helseministeren fattet 16. januar 2016 endelig beslutning om plassering av nytt sykehus på Ullandhaug. Rogaland fylkeskommune (fylkeskommunen) er sammen med kommunene Stavanger, Sandnes og Sola grunneier til størstedelen av det tomteareal som sykehuset skal bygge på.

Saken reiser flere problemstillinger, men de sentrale spørsmål er følgende:

 • Bør fylkeskommunen kun selge de aktuelle tomtearealene til Helse Stavanger eller gå sammen med andre aktører for å stifte et infrastrukturselskap på Ullandhaug som tar hånd om rekkefølgetiltakene (infrastrukturkravene) som følger av Plan 2510?. Herunder oppstår spørsmålet om det i så fall bør være en slik kobling mellom selskapet og Universitetsfondet som fondet skisserer.
 • Hvorledes skal inntekter fra salg av det aktuelle tomteområdet disponeres?

 

Forslag til vedtak:

 1. Fylkestinget tar saken/rapporten til orientering. Endelig vedtak knyttet til spørsmålet om opprettelse av et infrastrukturselskap eller ei, avventes til de uavklarte forhold som rapporten peker på, er vurdert/besvart.
 2. Rogaland fylkeskommune tar initiativ til å samle aktuelle aktører/interessenter på Ullandhaug for å avklare hvilke aktører som skal dekke rekkefølgekrav og som dermed kan tenkes å etablere et infrastrukturselskap.
 3. Rogaland fylkeskommune går i forhandlinger med Helse Stavanger om salg av den/de aktuelle tomtearealer dersom Helse Stavanger ønsker å kjøpe det aktuelle tomteareal nå. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en avtale med Helse Stavanger i denne forbindelse basert på de verdivurderinger som er innhentet. Fylkestinget gir fylkesutvalget fullmakt til å godkjenne fremforhandlet avtale.

Per Kåre Foss (KrF) la fram et alternativt forslag til innstillingen på vegne av KrF, Ap, H, Frp, Sp, V, MdG, SV:

 1. Fylkestinget tar saken/rapporten til orientering. Endelig vedtak knyttet til spørsmålet om opprettelse av et infrastrukturselskap eller ei, avventes til de uavklarte forhold som rapporten peker på, er vurdert/besvart.
 2. Som regional utviklingsaktør ønsker Rogaland fylkeskommune å bidra positivt til etablering av et kraftfullt utviklingsmiljø rundt Universitetet og den nye lokaliseringen av Universitetssykehuset
 3. Rogaland fylkeskommune tar initiativ til å samle aktuelle aktører/interessenter på Ullandhaug for å avklare hvilke aktører som skal dekke rekkefølgekrav og som dermed kan tenkes å etablere et infrastruktur / tomteselskap.   
 4. Parallelt med avklaringen i punkt 3 innleder Rogaland fylkeskommune forhandlinger med Helse Stavanger om salg av den/de aktuelle tomtearealer.  Forhandlingen må reflektere diskusjon/beslutninger fra punkt 3.  Fylkesrådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en avtale med Helse Stavanger i denne forbindelse basert på de verdivurderinger som er innhentet. Fylkestinget gir fylkesutvalget fullmakt til å følge opp forhandlinger og godkjenne fremforhandlet avtale.

Vedtak: 

Et enstemmig fylkesting vedtok det alternative forslaget, fremmet av Foss. 

Sak 85/16 Rullering av handlingsprogram næring 2017

Handlingsprogram næring er et felles handlingsprogram for Regionalplan for næringsutvikling, Regionalplan for landbruk og (deler av) Regionalplan for energi og klima, Akvakulturstrategi for Rogaland, Reiselivsstrategi for Rogaland og FoUstrategi for Rogaland. Handlingsprogrammet rulleres årlig og gir føringer for bruk av økonomiske midler til næringsutvikling for det regionale partnerskapet for næringsutvikling i Rogaland. Partnerskapet ledes av Rogaland fylkeskommune og består i tillegg av Fylkesmannens landbruksavdeling og Innovasjon Norge Rogaland.

Forslag til vedtak:

Hovedformålet i HP Næring 2017 vil være å bruke midler på prosjekter som bidrar til bærekraftig omstilling, økt verdiskaping og som bidrar til å sikre/skape arbeidsplasser ut i fra Regionalplan for næringsutvikling, Regionalplan for landbruk, Regionalplan for energi og klima, Akvakulturstrategi for Rogaland og Reiselivsstrategi for Rogaland.

 

HP Næring 2017 prioriterer støtte til prosjekter med tiltak som bidrar til:

- å sikre arbeidsplasser i eksisterende bedrifter

- å skape nye arbeidsplasser i eksisterende bedrifter

- flere levedyktige oppstartsbedrifter

- å mobilisere bedrifter til å samarbeide inn mot nye markeder

 

Regional- og kulturutvalget  ber fylkesrådmannen sikre i det videre arbeid med fordeling av midler:

- at det blir bedre samhandling mellom fylkeskommunen og kommuner og/eller selskaper som eies av kommunene- og at prioriteringer hos kommunene bør prioriteres

- vise handlingsrommet på en oversiktlig og god måte

- bestrebe god fordeling i hele regionen

- vurdere nye målbare resultatmål fram mot 2018

Regional- og kulturutvalget ber om en orienteringssak om prosessen for handlingsprogram næring i andre fylkeskommuner, som for eksempel Hordaland og Sogn og Fjordane.

Anja B. Endresen (V) la fram følgende alternative forslag til innstillingen:
Bytte ut Regional- og kultur ber fylkesrådmannen med Fylkestinget ber fylkesrådmannen…

I siste avsnitt byttes Regional- og kulturutvalget til Fylkestinget ber om en orienteringssak til Regional-og kulturutvalget.

Annelin Tangen (Ap) la fram et tilleggsforslag til nytt strekpunkt under (..)prioriterer støtte (..) til på vegne av AP, SP, KrF, V

- Styrke regionen som forretningsadresse.

Heidi Bjerga (SV) la fram tilleggsforslag til innstillingen om en nytt strekpunkt under (…) prioriterer støtte (…) til:

- Å fremme fornybar og ny teknologi som bidrar til et grønt skifte.

Vedtak:

Avsnitt 1 ble enstemmig vedtatt.

Avsnitt 2 med strekpunkter ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslaget fra Tangen ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslaget fra Bjerga ble vedtatt mot FrPs stemmer.
Avsnittene, med redigeringsforslagene framsatt av Endresen, ble enstemmig vedtatt. 

Sak 86/16 Stavanger Forum as - kapital - deltakelse i emisjon

Rogaland fylkeskommune eier 33,3 % av Stavanger forum AS. Resten (67,7 %) eies av Stiftelsen Stavanger Forum. Medstiftere av Stiftelsen Stavanger Forum er Stavanger kommune og Næringsforeningen.

Rogaland fylkeskommune er anmodet om å delta i en aksjeemisjon i Stavanger Forum AS på kr 15 mill. Med en emisjon i henhold til dagens eierandeler, vil fylkeskommunens andel bli rett i underkant av kr 5 mil.

Forslag til vedtak:

 1. Rogaland fylkeskommune eier i underkant av 1/3 av aksjene i Stavanger Forum. I overkant av 2/3 eies av Stiftelsen Stavanger Forum. Forutsatt at vedtektene for Stiftelsen Stavanger Forum blir endret slik at stiftelsens formål om å eie minst 2/3 av aksjene i Stavanger Forum AS blir opphevet, og at Stavanger kommune overtar stiftelsens aksjer, vil Rogaland fylkeskommune delta i en aksjeemisjon med inntil kr 5 mill. i Stavanger Forum AS. Forutsetningen for dette er at Stavanger kommune er villig til å delta med kr 10 mill. i aksjeemisjon.
 2. Det forutsettes at Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune arbeider fram en avtale om fordeling av aksjer i Stavanger Forum AS. I den sammenheng kan fylkeskommunens lån til Stavanger Forum AS vurderes omgjort til ansvarlig lån, eventuelt til aksjekapital. Det forutsettes at fylkeskommunens eierandel i Stavanger Forum AS ikke endres vesentlig. I sammenheng med at avtale om aksjer og kapitalinnskudd utarbeides, kan også spørsmålet om avvikling av fylkeskommunes eierskap være et tema.
 3. Kapitalinnskuddet på kr 5 mill. dekkes i revidert budsjett i oktober 2016.

Heidi Bjerga (SV) la fram et alternativt forslag til innstillingen:

Rogaland SV deltar ikke i en aksjeemisjon i Stiftelsen Stavanger Forum.

Vedtak:

Forlaget fra Bjerga fikk 1 stemme og falt (SV)

Innstillingen ble vedtatt mot SVs stemme. 

Sak 87/16 Disponering av kr. 5 mill. som fylkestinget har satt av til omstilling

Ved behandling av revidert budsjett for 2016 – sak 52/16, bevilget fylkestinget kr. 5 mill. til omstilling. Det framgår ikke av fylkestingets vedtak hvordan disse midlene skal brukes.
Bruk av kr. 5 mill. som fylkestinget har bevilget til omstilling.

Vedtak: 

Et enstemmig fylkesting vedtok:

Fylkestingets bevilgning på kr. 5 mill. til omstilling nyttes til å støtte følgende prosjekter:

- 2 mill.kr til Biosentrum AS i Risavika

- 2 mill.kr til prosjektet «Økt entreprenørskap i etablerte bedrifter (X2)

- 1 mill.kr til VRI Rogaland (forskningsprogr. Virkemidler for regional innovasjon og FoU)

Fylkesrådmannen gis fullmakt til endelig fordeling av midlene.

Regional- og kulturutvalget vil i egen sak bli orientert om bruk av bevilgningen.

Sak 88/16 Bredbånd i distriktene - oppfølging av fylkestingets vedtak ved behandling av årsbudsjettet for 2016.

Videre utbygging av fiberbasert bredbåndsnett vil i all hovedsak dreie seg om økonomi knyttet til framføring av fiber. Fylkesrådmannen har derfor valgt å anslå kostnader ved videre utbygging og legger fram et grovt estimat for hva det vil koste å oppnå 95% dekning av fiber for bredbånd i distriktskommunene i Rogaland. Utover det reiser fylkesrådmannen noen forslag til hvordan utbygging kan forseres.

 Vedtak: 

Et enstemmig fylkesting vedtok:
Rogaland fylkeskommune vil være pådriver for videre utbygging av bredbånd. Dette må gjøres i et spleiselag mellom stat, fylkeskommune og kommunene gjennom et samarbeid med kommersielle aktører.

Fylkesutvalget ber fylkesrådmannen legge frem en sak med forslag til tiltak og samarbeidsprosjekter som legger til rette for videre utbygging av bredbånd i Rogaland.

Sak 89/16 Revisjon av retningslinjer for tilskuddsordninger innen kulturfeltet

Utvalget bes om å ta stilling til og vedta forslag til nye retningslinjer.

Forslag til vedtak: 

Reviderte retningslinjer for tilskuddsordninger innen kulturfeltet vedtas med følgende endring / tillegg:
Endring:
Kulepunktet «Det kan bare gis fylkeskommunalt tilskudd til det samme idrettsarrangementet 3 ganger», strykes.
Tillegg:
Rogaland fylkeskommune ønsker mer satsing på internasjonale idrettsarrangementer, og spesielt må det satses på arrangementer arrangert av idretten selv.

Elin Schanche (H) la fram tilleggsforslag til innstillingen:

Det fylkeskommunale bidraget til regionale kulturbygg kan maksimalt utgjør inntil 15 mill. kroner.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesting.

Tilleggsforslaget fikk stemmene til H og FrP og falt. 

Sak 90/16 Ruteomleggingen på Nord-Jæren 1. juli 2016

 Ruteomleggingen fra 1. juli ble vedtatt av fylkestinget i oktober 2014 og iverksatt 1. juli i år. Omleggingen medførte omkring 20% økning i ruteproduksjonen i byområdet. Forbedringene var særlig rettet mot:

 • Universitetet (ny rute mot Gausel/Sandnes med opptil 4 avganger pr. time)
 • Forus (ny rute mot Gausel/Hinna/sentrum med opptil 8 avganger pr. time) 
 • Flyplassen (dobling av frekvensen mot Forus/Sandnes).
 •  

Tre elementer i ruteendringen omtales i denne saken:

 • Endring i hvem som må bytte buss på sin reise (særlig m.h.t. Godeset) 
 • Traséendring på Hundvåg 
 • Øvrige endringer som det er kommet særlige tilbakemeldinger på.

 

Forslag til vedtak:

 1. Ruteendringene iverksatt 1. juli videreføres, med unntak av ruten på Hundvåg, som tilbakeføres til tidligere trasé (ringtrasé).
 2. Kolumbus vurderer fortløpende forholdene nevnt under pkt 4.3.
 3. Kolumbus vurderer ruten på Bogafjell i Sandnes på nytt på bakgrunn av informasjon i media om ventetid på toppen som kan brukes til å kjøre til snuplass.

Torfinn Ingeborgrud (MdG) la fra alternativt forslag til punkt 2:

2. Fylkestinget ber om en sak til Samferdselsutvalget hvor Kolumbus bes komme med en vurdering av utviklingen i rutene. Vurderingen bør se på belegg og endring i reisetid for passasjerene. 

Vedtak:

Punkt 1 i innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Forslaget til nytt punkt 2, foreslått av Ingebogrud, ble vedtatt med stemmene til MdG, Ap, KrF, Sp, V, SV og H. FrP stemte for innstillingen.
Punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 

Sak 91/16 Innbyggerinitiativ - ruteomleggingen på Hundvåg 1. juli

Fylkeskommunen har fått overlevert 658 underskrifter fra underskriftsaksjonen «Nei til dårligere busstilbud på Hundvåg og Øyane». Dette innebærer at saken ifølge Kommuneloven må behandles av fylkestinget.

Vedtak: 

Et enstemmig fylkesting vedtok:
1. Rutetraseen på Hundvåg tilbakeføres til tidligere trasé (ringtrasé)

Sak 92/16 Garanti for Bypakke Nord-Jæren

Denne saken er å betrakte som en formalisering av fylkestingets vedtak i sak 90/14 Bypakke Nord-Jæren, om at Rogaland fylkeskommune kan stille garanti for lån til Bypakke Nord-Jæren på inntil 7 milliarder kroner (2014 kr).

Fylkestingets vedtak i sak 90/14 Bypakke Nord-Jæren, om å stille garanti for lån til Bypakke Nord-Jæren på inntil 7 milliarder (2014 kr) angir ikke garantiens varighet.

 

Forslag til vedtak:

 1. Fylkestinget har i sak 90/14 Bypakke Nord-Jæren vedtatt at det kan stilles garanti for lån til Bypakke Nord-Jæren på inntil 7 milliarder kroner (2014 kr). Planlagt oppstart av bygging av bomstasjoner er 1. januar 2017 og bompengeperioden er 15 år fra åpning av bomstasjonene. Ved forsinkelse i oppstart forskyves garantitiden tilsvarende. Fylkestinget godkjenner at garantien gjelder fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med rekvisisjoner fra Statens vegvesen i byggeperioden, og gjennom innkrevingsperioden på 15 år. Innkrevingsperioden kan i særskilte tilfelle forlenges med inntil 5 år. I tillegg skal garantien gjelde inntil 2 år, jf. Garantiforskriftenes § 3. Samlet garantitid, inkludert byggeperioden, er på inntil 23 år fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med rekvisisjoner fra Statens vegvesen. 
 2. Under forutsetning av Kommunal- og moderniseringsdepartementets godkjenning, garanterer Rogaland fylkeskommune ved selvskyldnerkausjon for et maksimalt låneopptak for bompengeselskapet på inntil 7 milliarder (2014 kr).
 3. Garantien gis med pant i bompengeselskapets rettighet til å innkreve bompenger. Til grunn for garantivedtaket legges en beregningsteknisk lånerente på 6 %. 
 4. Garantistens utlegg kan dekkes gjennom en økning av realtakstene med inntil 20% og en forlengelse av bompengeperioden med inntil 5 år. Garantien gjelder inntil bompengeselskapets gjeld er nedbetalt og reduseres i takt med nedbetaling av lån. Det forutsettes at garantien blir sikret 1. prioritet i retten til å kreve inn bompenger. 
 5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet bes vurdere søknad om godkjenning av garanti for Bypakke Nord-Jæren umiddelbart etter at Stortinget har fattet vedtak i saken.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt mot FrPs stemmer.

Sak 93/16 Bypakke Nord-Jæren - forskuttering fra Rogaland fylkeskommune

For å få de 38 nye bomstasjonene klare til innkreving av bompenger fra 1. januar 2018, må byggingen starte straks Stortinget har vedtatt proposisjonen vedrørende Bypakke Nord-Jæren. For å få til dette før disponible bompenger er tilgjengelige, må Rogaland fylkeskommune rette en forespørsel til Statens vegvesen Vegdirektoratet/ Samferdselsdepartementet om forhåndsgodkjenning til å forskuttere byggekostnader til bomstasjonene, med virkning fra det tidspunktet Stortinget har vedtatt proposisjon vedrørende Bypakke Nord-Jæren. Stortingets vedtak vil sannsynligivs skje i slutten av 2016. Vedtaket forutsettes å inkludere anledningen for Bypakke Nord-Jæren til å ta opp lån til investeringer i infrastruktur.

Forslag til vedtak:

 1. Fylkestinget gir sin tilslutning til at Rogaland fylkeskommune innhenter forhåndsgodkjenning fra Statens vegvesen Vegdirektoratet/ Samferdselsdepartementet for å få forskuttere inntil 210 mill. (2017-kroner) til bygging av 38 nye bomstasjoner, straks proposisjonen vedrørende Bypakke Nord-Jæren er vedtatt i Stortinget. Forskuddet, uten hensyn til prisstigning eller renter, skal refunderes med bompenger fra Bypakke Nord-Jæren i 2017.
 2. Når Kommunal- og moderniseringsdepartementet har behandlet søknad om godkjenning av fylkeskommunal garanti for Bypakke Nord-Jæren, kan Rogaland bompengeselskap AS/regionalt bompengeselskap lånefinansiere prosjektet «bygging av bomstasjoner» innenfor Rogaland fylkeskommunes låneramme til forskuttering av bompenger. Fylkeskommunen vil da få refundert mellomfinansieringen.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt mot FrPs stemmer. 

Sak 94/16 Lokalpolitisk behandling av tiltak for å øke inntektene til Haugalandspakken

Fylkestinget i Rogaland og Hordaland er bedt av Statens vegvesen til å ta stilling til etatens anbefaling til omlegging av takst- og rabattsystemet i Haugalandspakken. Administrasjonen i henholdsvis Hordaland og Rogaland fylkeskommune har samarbeidet om utarbeidelse av likelydende saksfremlegg. Saken behandles først i Rogaland fylkeskommune.

Forslag til vedtak: 

1. Fylkestinget viser til vedtak i kommunene, der et stort flertall peker på behovet for videre utbygging av vegnettet i tråd med forutsetningene i Haugalandspakken.

Fylkestinget støtter vegvesenet sin tilrådning om justert takst– og rabattsystem i Haugalandspakken slik at bompengetakst blir satt til kr. 22 for kjøretøy i takstgruppe 1, og til kr. 44 for kjøretøy i takstgruppe 2. Det skal gis 20 pst. rabatt for takstgruppe 1 forutsatt gyldig AutoPASS-avtale og -brikke.

 

Fylkestinget ser at det er behov for å øke inntektene for å kunne realisere målsetningene som ligger til grunn for St.prp. nr. 57 (2006-2007) og St.prp. nr. 45 (2007-2008) som er styrende for Haugalandspakken.

2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen, etter stortingsbehandling av takstøkningen, starte arbeidet med grunnlaget for en ny Hauglandspakke 2 som kan iverksettes etter 2023. I arbeidet skisseres framtidige prosjekt med tilhørende finansiering, basert på regionale og statlige planer og målsettinger, og som tar hensyn til ulike behov og muligheter i byområdet og distriktene.

Viser til vedtak om styrking av kollektivsatsing i Haugalandspakken 1, og legger til grunn at dette følges opp i regionalplan og Haugalandspakken 2. 

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt mot FrPs stemmer. 

Sak 95/16 Foreløpig evaluering av nytt takst- og sonesystem samt takstforsøk på Haugalandet

En første evaluering av endringene i takst- og sonesystemet samt takstforsøket på Haugalandet legges med dette frem til orientering.

Forslag til vedtak:

1. Saken tas til orientering.

2. Kolumbus bes fokusere spesielt på å markedsføre den rabatterte 30 – dagers billetten på Haugalandet fremover.
3. Kolumbus bes sikre tilfredsstillende statistikk over passasjerutvikling slik at takstforsøket på Haugalandet kan evalueres på en god måte

Anja B. Endresen (V) la fram tilleggsforslag til et nytt punkt 4.
Vedtak fra Karmøy formannskap 17. oktober om kollektivsatsingen på Torvasta videresendes Kolumbus for oppfølging på vanlig måte. 

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok punkt 1-3-

Tilleggsforslaget om et nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 

Sak 96/16 Søknad om fravik for bygging av filterfelt for sykkel - reguleringsplan fv. 44 bussveien Diagonalen - Gausel stasjon

Reguleringsplan for fylkesvei 44 mellom Diagonalen og Gausel stasjon i stavanger kommune er en del av Bussveien mellom Stavanger og Sandnes. Statens vegvesen er på vegne av Rogaland fylkeskommune i gang med reguleringen av strekningen.

Statens vegvesen ønsker fravik til at bygge filterfelt for syklende for å føre sykkelfeltet på nordsiden av rundkjøringen mellom fv. 44 Boganesveien/Gauselveien og fv. 448 Eikesetveien. Fraviksnemda i Statens vegvesen region vest har godkjent fraviket. Siden det er et «skal»-krav er det fylkestinget som må fatte det endelige vedtak om fravik.

Vedtak: 

Et enstemmig fylkesting vedtok:

Fylkestinget tillater at Statens vegvesen planlegger og bygger filterfelt for syklende i nordgående retning i forbindelse med rundkjøringen mellom fv. 44 og fv. 488. Rabatten nordover avsluttes der utkjøringsfil fra rundkjøringen går over til normalt vegprofil.

Sak 97/16 Oppgavefordeling Kolumbus AS - Rogaland fylkeskommune

Det må tas stilling til hvilken grense som skal gjelde mellom omdisponeringer som Kolumbus AS kan gjennomføre og strategisk ruteplanlegging.

Forslag til vedtak: 

1. Dagens arbeidsfordeling mellom Kolumbus AS og fylkeskommunen videreføres i henhold til gjeldende rammeavtale.
2. Det skal alltid foreligge en grundig konsekvensanalyse før Kolumbus AS gjennomfører eventuelle markedsmessige endringer eller justeringer i rutetilbudet, både på buss og båt.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesting. 

Sak 98/16 Halvårsrapportering 2016 - Kolumbus AS

Rapport for 1. halvår 2016 fra Kolumbus AS legges med dette frem til orientering.

Forslag til vedtak: 

 1. Saken tas til orientering.
 2. Kolumbus anmodes om å se på om gyldighetstiden på enkeltbilletter kan utvides noe utover en time.
 3. Kolumbus anmodes om å se på om morgenbussene til Ølen vgs. fra Vindafjord og Haugesund kan kjøre elevene helt bort til skolens stoppested.

Inghild Vanglo, (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen:
Viser til oversendelsesforslag fremsatt i samferdselsutvalget 05.10.16. Kolumbus bes komme tilbake til SU med en skriftlig redegjørelse for hvordan de enkelte punkter kan følges opp.

Svanhild Løge Skålheim (KrF) la fram følgende tilleggsforslag:
Kolumbus bes vurdere, innenfor eksisterende rammer, mulighet for å betjene Ropeid og Sand, begge veier, på hurtigbåtruter om morgen/ettermiddag.  Dette for å gjøre det mer attraktivt med kollektivreiser for skole- og jobbpendling mellom Sand og Sauda.

Siv Len Strandskog (AP) la fram følgende oversendelsesforslag til Kolumbus: 
Kolumbus bes se på muligheten for salg av enkeltbillett/periodepass i kiosk og butikk i hele fylket.

Heidi Bjerga (SV) la fram følgende oversendelsesforslag til Kolumbus:
Passasjerene må ha tilgang tipå sikker reise når bussen kjører utenfor bykjernen.

Vedtak:

Punkt 1-3 ble enstemmig vedtatt av fylkestinget.
Tilleggsforslaget fremmet av Skålheim ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fremmet av Vanglo ble enstemmig vedtatt av fylkestinget.
Oversendelsesforslagene fremmet av Strandskog og Bjerga ble enstemmig vedtatt av fylkestinget. 

 

Sak 99/16 SVV tertialrapport 2/2016

Fylkesveger Rogaland – andre tertialrapport 2016 legges fram til orientering. Fylkestinget må ta stilling til de forslag til midlertidige og varige omdisponeringer som foreligger.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok: 
1. Andre tertialrapport 2016 – fylkesveger tas til orientering.
2. For å oppnå en mest mulig optimal utnyttelse av de tildelte ordinære og eksterne midler til fylkesvegene iverksettes de forslag til omdisponeringer som framgår av vedlegg 1 i sak.

Sak 100/16 Statusrapport - videregående opplæring til unge som har brukt opp opplæringsretten

Mange unge som ikke har fullført videregående opplæring, er nå arbeidsledig eller permitert. Tidligere når arbeidsmarkedet var stramt, var det mange som fikk jobb selv om de ikke hadde fullført videregående opplæring.

Forslag til vedtak:

1. Statusrapporten tas til orientering.
2. Fylkesrådmannen legger våren 2017 fram ny statusrapport som viser hvilke tilbud som er igangsatt og hvordan søkingen utvikler seg.

Marianne Chesak (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag til et nytt punkt 3:

3. Informasjon om tilbud om videregående opplæring til dem som har brukt opp opplæringsretten må gjøres lett tilgjengelig på fylkeskommunens hjemmesider. Det må sikres at ansatte både i fylkeskommunen og i NAV er informert om tilbudet og kan gi aktuelle kandidater veiledning om søknadsprosess.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok punkt 1 og 2.
Tilleggsforslaget, fremmet av Chesak, ble enstemmig vedtatt. 

Sak 101/16 Byråkratiske tidstyver i skolen

Lærere og skoleledere har i mange år klaget på en økende byråkratisering av jobben i skolen, med kartleggingsprøver, rapporteringer, økende møtevirksomhet etc. Dette er viktige tiltak for kvalitetsvurdering i skolen, men de kan oppleves tidkrevende og noen ganger som unødvendig tidsbruk på oppgaver som ikke handler om det direkte læringsarbeidet i skolen. Organisasjonene har og hatt saken på dagsorden, og sentrale politikere ønsker, i likhet med lokale politikere, å vurdere de såkalte tidstyvene, og vurdere hva som kan gjøres for å gi lærerne mer handlingsrom til selve lærerjobben. Denne saken vil gjøre rede for det arbeidet som allerede er igangsatt på området. Saken vil i tillegg gi en oversikt over områder som skolene har meldt inn som tidstyver.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Heidi Bjerga (SV) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av SV, KrF, Ap, H, Sp, V og FrP:
I det videre arbeidet med å fjerne tidstyver fra skolene, skal også innspillene som er kommet fra skolene være med.

 Vedtak:

En enstemmig fylkesting vedtok innstillingen med tilleggsforslaget. 

Sak 102/16 Opplæringsavdelingens og skolenes totale kurs- og kompetansevirksomhet

Fylkesrådmannen vil i denne saken belyse alle sider ved fylkeskommunens kurs- og kompetansevirksomhet. En stor del av skolenes kursvirksomhet er knyttet opp mot videregående opplæring for voksne. Fylkeskommunen har et lovpålagt ansvar for å gi opplæring til søkere med voksenrett. I dag er den lovpålagte videregående opplæringen lagt ut på anbud, og det er eksterne leverandører, deriblant RKK, som leverer opplæringen. Fylkesrådmannen vil vurdere om denne opplæringen fortsatt skal legges ut på anbud, eller om fylkeskommunen selv skal organisere dette på fylkeskommunens videregående skoler.

 

Forslag til vedtak:

 1. Videregående opplæring for voksne organiseres av opplæringsavdelingen og leveres på de videregåene skolene så langt det er kapasitet.
 2. Fylkesrådmannen gjenopptar dialogen med RKK om annen kursvirksomhet. Alt etter utfallet av denne dialogen vil fylkesrådmannen vurdere å opprette egen kursavdeling.
 3. De videregående skolene som vurderer å etablere fagskoletilbud, søker NOKUT om godkjenning etter søknad fra styret i Fagskolen Rogaland.
 4. Fylkesrådmannen tilrettelegger søkeportalen i Vigo slik at den passer for alle søkere til fylkeskommunens opplæringstilbud.
 5. Fylkesrådmannen legger høsten 2017 frem en sak der fylkestinget blir informert om organisering og fremdrift av videregående opplæring for voksne.

Simon Næsse (Ap) la fram alternativt forslag til innstillingen på vegne av AP, Sp,V,SV, MDG og KrF

 1. Anbudsprinsippet for voksenopplæring avsluttes.
 2. All videregående opplæring for voksne i Rogaland organiseres av en sentral enhet i opplæringsavdelingen. Enheten ivaretar også det øvrige utdanningstilbud som faller utenom den ordinære kjernedriften til skolene. 
 3. Etter beslutning fra opplæringsavdelingen, gjennomfører de videregående skolene opplæring for voksne. Ved manglende kapasitet eller kompetanse anskaffes dette i tråd med rådmannens fullmakter.
 4. De videregående skolene som vurderer å etablere fagskoletilbud, søker NOKUT om godkjenning etter søknad fra styret i Fagskolen Rogaland. 
 5. Fylkesrådmannen tilrettelegger søkeportalen i Vigo slik at den passer for alle søkere til fylkeskommunens opplæringstilbud. 
 6. Fylkesrådmannen legger før skolestart høsten 2017 frem en sak der fylkestinget blir orientert om organisering, ressursbehov, kostnader og fremdrift av videregående opplæring for voksne. 
 7. Fylkesrådmannen inviterer RKK til å legge en plan for å nyttiggjøre felles ressurser, eventuelt en hel eller delvis virksomhetsoverdragelse, for best mulig å ivareta voksenopplæring. 

Vedtak: 

Innstillingen fikk ingen stemmer og falt.
Forslaget fra Næsse ble vedtatt med stemmen til AP, AP, Sp,V, SV, MDG og KrF. H og FrP stemte mot. 

Sak 103/16 Nettstrømming av politiske møter

Fylkestinget har bedt om sak for å belyse mulighetene for nettstrømming av politiske møter. I sak 94/15 ber fylkestinget også fylkeskommunen sjekke med andre kommuner om eventuelt samarbeid for å få til stordriftsfordeler i en slik ordning.

Fylkesutvalget/fylkestinget bes ta stilling til hvilken av de framsatte modellen som bør velges, og sette av midler til valgte modell.

 Forslag til vedtak:

1. Det etableres nettstrømming av politiske møter i fylkestinget, fylkesutvalget og de tre hovedutvalgene.

2. Det investeres i teknisk løsning for produksjon innomhus (modell 1). Den tekniske løsningen må gjøre det mulig å strømme fra mobil og nettbrett.

3. Det vurderes opprettet en ny stilling i kommunikasjonsavdelingen.

4. Det tas endelig stilling til saken i forbindelse med behandlingen av økonomiplan 2017-2020.

Aleksander Stokkebø, H fremmet følgende alternative forslag til innstillingen:
1 Det etableres nettstrømming av poliske møter i fylkestinget.
2 Det investeres i teknisk løsning for produksjon, etter innleie-modellen (modell 2).
3 Det tas endelig stilling til saken i forbindelse med behandling av økonomiplan 2017-2020

Vedtak:

Forslaget fra Stokkebø fikk stemmen til H og falt.
Innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, SP, SV, V, MDG og FrP. 

Sak 104/16 spørsmål om samtykke til oppheving av stiftelsen senter for spiseforstyrrelser

Styret i stiftelsen Senter for spiseforstyrrelser (orgnr. 980298132) har søkt Stiftelsestilsynet om å få oppheve stiftelsen.

Stiftelsestilsynet vil ikke behandle søknaden før Rogaland fylkeskommune, som en av stifterne, har gitt sin uttalelse, jf. stiftelsesloven § 49.

Vedtak: 

Et enstemmig fylkesting vedtok:
Rogaland fylkeskommune motsetter seg ikke en opphevelse av stiftelsen Senter for spiseforstyrrelser. For det tilfellet at stiftelsen Senter for spiseforstyrrelser oppheves aksepteres det at kapitalen overføres til interesseorganisasjonen Rådgivning om spiseforstyrrelser - ROS.

Sak 105/16 Tannhelse rogaland FKF - valg av styremedlemmer

Styret for Tannhelse Rogaland FKF skal i hht vedtektenes § 4 bestå av 5 medlemmer, hvorav 3 velges av fylkestinget og 2 velges av og blant de ansatte. Gruppelederne i fylkestinget er valgkomite for foretaket, og innstiller til fylkestinget

Vedtak: 

Et enstemmig fylkesting vedtok:

1. Som medlem til styret i Tannhelse Rogaland FKF for perioden 01.11.16- 31.10.18 velges:

Siv Storesund, AP med vara: Andreas Bjelland Eriksen, AP

Espen Enoksen med vara: Åse Odland

2. Som leder for perioden 01.11.16-31.10.18, velges: Siv Storesund, AP

Som nestleder for perioden 01.11.16-31.10.17, velges: Hans Tore Frydnes, H

Sak 106/16 Søknad om fritak fra styreverv - Mary Hauge

Mary Hauge, AP er fylkeskommunens representant i styret for Stiftelsen Karmøy Folkehøgskule. Hauge søker i brev datert 18. september d.å. om fritak fra vervet.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:
1. Mary Hauge, AP fritas med virkning fra 25. oktober 2016 fra vervet som fylkeskommunens representant i styret for Stiftelsen Karmøy Folkehøgskule.
2. Som nytt medlem i styret for Stiftelsen Karmøy Folkehøgskule velges med virkning fra 25. oktober 2016 Jarle Nilsen Ap.

Sak 107/16 Mediefondet zefyr as - oppnevning av styremedlemmer

Rogaland fylkeskommune har en eierandel på 35 % av aksjene i selskapet, og det skal nå utnevnes to faste medlemmer til det nye styret

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok: 
Utvalget utnevner følgende medlemmer til styret i Zefyr AS
Medlem Vegard Bø, 1983, daglig leder Sobra AS
Medlem Hilde Jenssen, 1969, porteføljeforvalter Skagen Fondene

Sak 108/16 Nordsjøkommisjonen - valg av medlemmer til ny tematisk gruppe

Det må bestemmes hvem som skal representere Rogaland fylkeskommune i den nye tematiske gruppa fra 1.1.2017.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

Som medlemmer i Nordsjøkommisjonens nye tematiske gruppe for attraktive, bærekraftige samfunn velges: Medlem: Sofie Margrethe Selvikvåg, SP Varamedlem:Einar Endresen, FrP.

Sak 109/16 Forslag til medlem/varamedlem i regional komite for medisinsk og helsefaglig forskingsetikk (rek) for perioden 2017-2021

Fylkeskommunene er invitert til å komme med forslag til lekrepresentant med vara i den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk – REK

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok: 

Som lekrepresentant i den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk - REK Vest for perioden 01.07.17-30.06.21, foreslås: Gro Skartveit, V. Som vara foreslås: Torunn Austdal Rasmussen (FrP)

Sak 110/16 Søknad om fravik fra dimensjoneringsklasse - kommunedelplan fv. 47 veakrossen - e134 helganesvegen

Utbygging av fv. 47 på Karmøy inngår i Haugalandspakken og formannskapet i karmøy kommune ga i november 2015 sin tilslutning til å starte arbeid med kommunedelplan for fv. 47 mellom Veakrossen og E134 Helganesvegen. Statens vegvesen har på vegne av Rogaland fylkeskommune satt i gang arbeid med kommunedelplan for fv. 47 mellom Veakrossen og E134 Helganesvegen på Karmøy.

Statens vegvesen ønsker fravik fra dimensjoneringsklasse i håndbok N100 veg- og gateutforming. Fraviksnemda i Statens vegvesen region vest har godkjent farviket, men da dette er et skal-krav er det fylkestinget som må fatte det endelige vedtak om fravik.

Vedtak: 

Et enstemmig fylkesting vedtok:
Fylkestinget godkjenner at kravene til dimensjoneringsklasse i håndboka N100 fravikes som beskrevet i saken. Bruk av dimensjoneringsklasse H5 (høystandard tofelts veg) legges til grunn i videre planlegging av fylkesvei 47 mellom Veakrossen og kryss med E134 Helganesvegen. Det forutsettes at planlegging tilrettelegger for eventuell fremtidig utvidelse til 4- feltsveg.

Sak 111/16 Bioøkonomistrategi for rogaland forslag til organisering, metode og framdriftsplan

Fylkesutvalet skal ta stilling til forslag til organisering, metode og framdriftsplan for arbeidet med å laga ein strategi for vidareutvikling av bioøkonomien i Rogaland.

Forslag til vedtak: 

Fylkestinget godkjenner forslaget til organisering, metode og framdriftsplan for utarbeiding av ein strategi for bioøkonomi i Rogaland.

Svein Abrahamsen, V fremmet følgende forslag: Fylkesutvalget ber fylkesrådmannen komme tilbake med en ny vurdering av organisering ava arbeidet med en bioøkonomistrategi. Strategien skal bidra til at Rogaland kan ta en nasjonal posisjon innen bioøkonomi, og bidra til økt verdiskaping og nye arbeidsplasser. Det sees her til hvordan fylkeskommunene Hedmark og Oppland har organisert arbeidet med en bioøkonomistrategi for innlandet. 

Sak 111/16 Bioøkonomistrategi for rogaland forslag til organisering, metode og framdriftsplan

Fylkestinget skal ta stilling til forslag til organisering, metode og framdriftsplan for arbeidet med å laga ein strategi for vidareutvikling av bioøkonomien i Rogaland.

Fylkestinget godkjenner forslaget til organisering, metode og framdriftsplan for utarbeiding av ein strategi for bioøkonomi i Rogaland.

Svein Abrahamsen, V fremmet følgende forslag: Fylkesutvalget ber fylkesrådmannen komme tilbake med en ny vurdering av organisering ava arbeidet med en bioøkonomistrategi. Strategien skal bidra til at Rogaland kan ta en nasjonal posisjon innen bioøkonomi, og bidra til økt verdiskaping og nye arbeidsplasser. Det sees her til hvordan fylkeskommunene Hedmark og Oppland har organisert arbeidet med en bioøkonomistrategi for innlandet. 

Vedtak:

Innstilligen fikk ingen stemmer og falt.
Det alternative forslaget fremmet av Abrahamsen, ble enstemmig vedtatt. 

Del denne artikkelen på: