Fylkestinget 13. og 14. juni 2017

Møtet ble avsluttet rundt kl. 14.00. Nese møte i fylkestinget er i oktober.  

Trykk F5 for å oppdatere. Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan skje. Protokollen publiseres så snart den er klar i  møtekalenderen. I møtekalenderen finner du også sakspapirene til møtet.

Sak 36/17 Godkjenning av protokoll fra fylkestingets møte 2. mai 2017

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting godkjente protokoll fra fylkestingets møte 2. mai.

Sak 37/17 Finansforvaltning Rogaland fylkeskommune første tertial 2017

Av vedtatt finansreglement går det frem at fylkesrådmannen i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august skal legge frem rapporter for fylkestinget som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, langsiktige finansielle aktiva og låneporteføljen.

Hva er status for finansforvaltningen per første tertial 2017?

Vedtak: 

Et enstemmig fylkesting tar saken til orientering.

Sak 38/17 Revidert budsjett juni 2017 

Fylkestinget holdes løpende orientert om status for regnskapsutviklingen gjennom året. Ved behov legges det fram saker om budsjettjusteringer til fylkestingets møter

Er det nye forutsetninger som tilsier at det er behov for å gjøre endringer i årsbudsjettet for 2017

Forslag til vedtak:

 1. Det foretas følgende endringer i  drifts- og investeringsbudsjettet for 2017:( se oversikt sist i saken)
 2. Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer på ansvar og art.
 3. Årets låneopptak reduseres med kr. 960.000 til kr 478.212.000

Per Kåre Foss (KrF) la fram tilleggsforslag til innstillingen på  vegne av

Ap, Frp, KrF, Sp, V, MdG og SV:

 • Nettstrømming av politiske møter.
  Fylkestingsmøtene i oktober og desember 2017 skal nettstrømmes. Avsatt beløp i revidert budsjett går til å innhente ekstern bistand til dette. 
  Rådmann bes i årsbudsjettet for 2018 å komme med et anslag for fremtidige kostnader knyttet til nettstrømming via ekstern leverandør. Det må da søkes etablert en enklere og mer kostnadseffektiv nettstrømming enn skissert i sak FT 103/16 og det må anslås separate kostnader for nettstømming av henholdsvis fylkestingsmøter, fylkesutvalgsmøter og hovedutvalgsmøter. 
 • Garantiansvar
  Det bes om en sak til FU som avklarer Rog FKs totale garantiansvar samt en vurdering av risiko til alle garantiene Rog FK har stilt.
 • FT ber rådmannen fremme en sak til FU vedrørende støtten som er avsatt til internasjonal skole Haugalandet.

Merutgifter:

 - kr 250 000,- til støtte for Internasjonal skole på Haugalandet

 - kr 200 000,- til markering og utdeling av fagbrev januar 2018.

 - kr 50 000,- til kostander vedrørende strømming av 2 fylkesting høst 2017, jmf verbalpunkt

Merinntekter:

- kr 3 000 000,- overføres fra FKF Tannhelses egenkapital til Rogaland Fylkeskommune.

Overskytende tilføres disposisjonsfond

Janne Johnsen (H) la fram et tilleggsforslag til innstillingen på vegne av Høyre:

Vedtak: 

Forslaget fra tilleggsforslaget fremmet av Johnsen fikk stemmene til Høyre (12) ,og uavh. Hersdal og falt. 
Kulepunktet om Garantiansvar i forslaget fra Foss ble enstemmig vedtatt av fylkestinget. 
Tilleggsforslaget, minus kulepunktet om Garantiansvar, ble vedtatt av fylkestinget med stemmene til Ap, Frp, KrF, Sp, V, MdG og SV.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkestinget. 

Sak 39/17 Økonomiplan 2018-2021 - økonomiske mål og prioriteringer 

Som innledning til det forestående budsjettarbeidet får fylkestinget framlagt en sak om premisser for det videre arbeidet med økonomiplan og årsbudsjett.

Hvilke forutsetninger skal legges til grunn i det videre arbeid med økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018?

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

Arbeidet med økonomiplan 2018-2021 skal baseres på følgende premisser: 

 1. Investeringer skal gjennomføres i samsvar med vedtak i saker om - økonomiplan 2017-2020 / årsbudsjett 2017 - revidert budsjett april 2017 - revidert budsjett juni 2017.
 2. Det er et mål å sikre en stabil og forutsigbar utvikling der kvalitet og dekningsgrader innen fylkeskommunens kjerneoppgaver opprettholdes på et forsvarlig nivå.
 3. Fylkestinget legger til grunn at midler til styrking av budsjettposter og realisering av nye tiltak i drift, herunder naturlig aktivitetsvekst som følge av demografiske endringer, i så stor grad som mulig må finansieres ved omprioritering av gjeldende budsjettrammer samt effekt av omstillings- og effektiviseringstiltak.
 4. Tidligere vedtatte sparetiltak opprettholdes og gjennomføres som planlagt. Om nødvendig må det gjennomføres nye sparetiltak for å styre mot oppnåelse av handlingsregler for netto driftsresultat og egenfinansiering av investeringer.
 5. Følgende finansielle måltall / handlingsregler vedtas som retningsgivende for økonomiplan 2018-2021: 
  a) Netto driftsresultat i pst av driftsinntekter trappes opp til 5 pst innen 2020. 
  b) Årlig egenfinansiering av investeringer skal utgjøre minimum 60-65 pst av investeringer. Prosjekter som i sin helhet finansieres av eksterne midler holdes utenfor ved fastsettelsen av øvre ramme for investeringer i et budsjettår. 
  c) Gjeldsgraden – langsiktig lånegjeld i pst av driftsinntekter – skal ikke stige etter 2017. Det er en finansiell målsetting å redusere gjeldsgraden til 87 pst av brutto driftsinntekter i planperioden 2018-2021 og videre til 80 pst innen 2025.
  d) Finansielt måltall for disposisjonsfond (utenom pensjonsfond) fastsettes til 3 pst av brutto driftsinntekter i planperioden 2018-2021. Eventuelle regnskapsmessige mindreforbruk anvendes til å styrke disposisjonsfond til måltallet er nådd.

Sak 40/17 Tilskudd fra Rogaland fylkeskommune til Ryfylkefondet - eventuelle forhandlinger om ny avtale 

Rogaland fylkeskommune har inngått en avtale med kommunene Sauda, Suldal, Hjelmeland og Forsand om tilskudd til Ryfylkefondet. Nåværende avtale ble godkjent i fylkestinget i 2012 og gjelder for perioden 2013 – 2017. Det har vært kontakt mellom RFK og Ryfylkefondet om eventuell fornyelse av avtalen for en ny periode. Pga. kommunereformen som trer i kraft 01.01 2020 er det i denne omgang mest aktuelt å begrense avtalens varighet til årene 2018 og 2019.

Skal Rogaland fylkeskommune fortsatt ha en avtale med kraftkommuner i Ryfylke om bidrag til Ryfylkefondet?

Forslag til vedtak: 

Det opptas forhandlinger med de aktuelle kommuner med sikte på en videreføring av ordningen med tilskudd til Ryfylkefondet.

Midlene som omfattes av denne ordningen skal brukes til større og målretta satsinger som har stor betydning for næringsutviklingen i Ryfylke. 

En eventuell ny avtale begrenses til å gjelde for perioden 2018-2019.

Marianne Chesak (Ap) la fram følgende alternativt forslag til innstillingen:
Det opptas forhandlinger med de aktuelle kommuner med sikte på en videreføring av ordningen med tilskudd til Ryfylkefondet.

En eventuell ny avtale begrenses til å gjelde for perioden 2018-2019.

Vedtak:

Alternativt forslag til innstillingen, fremmet av Chesak, ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, Sp, V, SV, MdG og uavh. Høyre og FrP stemte for innstillingen. 

Sak 41/17 Regionalplan for sjøareal - havbruk 

Regionalplan for sjøareal – havbruk (RPSH) er ein strategisk næringsutviklingsplan kor føremålet er å leggje til rette for å auka produksjonen av sjømat innan havbruket på ein berekraftig måte.

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune vedtek Regionalplan sjøareal havbruk i medhald av § 8.4 i plan og bygningslova med desse justeringane og endringane:

 • Trafikklysdisponeringa av sjøareala i raude og gule område vert tatt ut av planen.
 • Retningslinene vert endra/justert i samsvar med notatet Forslag til justerte/endra retningsliner.
 • Handlingsprogrammet vert justert i samsvar med notatet Forslag til justert handlingsprogram.
 • Kapitlet om miljømessig berekraft blir betre opplyst med faktainformasjon med utgangspunkt i disposisjonen i saksframlegget.
 • Plandokumentet skal kvalitetssikrast med å rette opp faktafeil, figurar og kjelder. Plandokumentet skal få ei tydeleg struktur kor føremålet med RPSH kjem klart fram. Det skal inn informasjon om sysselsettingseffekter av leverandørindustrien.
 • Etter at dette er gjort, får fylkesutvalget fullmakt til å godkjenne endeleg tekst.
 • Handlingsprogrammet blir å behandle i dei årlege budsjett- og økonomiplanane

 

Bjørn-Erik Davidsen (MDG) la fram et alternativt forslag til kulepunkt 4:
Kapitlet om miljømessig bærekraft blir skrevet om i samsvar med kommentarene fra rådmannen i høringsuttalelsene i notatet miljømessig bærekraft. 

Heidi Bjerga (SV) la fram følgende tilleggsforslag til innstillingen:

Rogaland fylkeskommune mener at fiskeoppdrett på sikt må være i lukkede anlegg.

Rogaland fylkeskommune mener at grenseverdiene for fôr til oppdrettsfisk må reduseres. 

Vedtak:

Alle kulepunkt, minus kulepunkt 4, ble enstemmig vedtatt av fylkestinget.
Alternativt forslag til kulepunkt 4 fikk stemmene til MdG, V og SV og falt.
Kulepunkt 4 i innstillingen ble vedtatt av fylkestinget. 
Tilleggsforslagene, fremmet av Bjerga, fikk stemmen til SV, MdG og uavh. og falt. 

Sak 42/17 Utvikling av vilkår for kraftkrevende industri i Rogaland

Ryfylke IKS vil videreføre arbeidet med tilrettelegging for grønne datasentre i et eget prosjekt og søker nå Rogaland fylkeskommune om bidrag til å gjøre dette arbeidet i 2017 og 2018 i første omgang.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

Fylkestinget innvilger kr 900 000 i 2017 og 900 000 i 2018 – totalt kroner 1 800 000 – for prosjektet «Utvikling av vilkår for og sikra etablering og vekst i datasenternæring og anna kraftkrevjande, grøn industriell verksemd i Rogalands-regionane»

Sak 43/17 Samferdselsstrategi for Rogaland 2018-2029

For å imøtekomme utfordringene og for å kunne være en helhetsskapende transportpolitisk aktør er det viktig å ha et godt kunnskaps- og vedtaksgrunnlag. Samferdselsstrategien for Rogaland 2018-2029 skal gi Rogaland fylkeskommune mulighet til å ta et strategisk ansvar for forvaltning samferdselssektoren med hovedfokus på fylkesvegnettet og kollektivtransporten i fylket. Planperioden 2018 – 2029 samsvarer med planperioden for Nasjonal transportplan.

Forslag til vedtak:

Samferdselsstrategi for Rogaland 2018-2029 vedtas.

Torfinn Ingeborgrud (MdG) fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen:
Den usikre framtiden som gjør seg gjeldende i enkelte dominerende næringer gir oss usikre prognoser.
Fylkestinget ber derfor om at Samferdselsstrategi for Rogaland 2018-2029 legges fram for samferdselsutvalget og fylkestinget til debatt og revidering etter 5 år.

Torkel Myklebust (Sp) fremmet et tilleggsforslag til innstillingen:

Mengde transport av sand og grus må avklares og tas inn i planen. Det samme på eksport av oppdrettsfisk.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesting.
Tilleggsforslaget fremmet av Ingeborgrud fikk stemmen til MdG, Sv og falt.
Tilleggsforslaget fremmet av Myklebust ble vedtatt med stemmen til Ap, H, KrF, Sp, V, SV og MdG.

Sak 44/17 Byvekstavtale 2017 – 2023

Denne saken redegjør for rammene og innholdet i den første framforhandlete byvekstavtalen mellom Rogaland fylkeskommune, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommune og Staten. Fylkesrådmannen legger med dette byvekstavtalen fram for fylkestinget for tilslutning. Tilsvarende legges det fram likelydende saker for politisk behandling i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommune.

Forslag til vedtak:

1. Rogaland fylkesting gir sin tilslutning til foreliggende byvekstavtale 2017 – 2023 mellom Staten, Rogaland fylkeskommune og Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner.

2. Ved reforhandlingen av avtalen forventer Rogaland fylkeskommune blant annet følgende: 
a) Den statlige andelen knyttet til bussveien økes fra 50 % til minimum 70 % slik at bompengene kan holdes på et forsvarlig nivå. 
b) Risikoen for overskridelser på de statlige veiprosjektene skal bæres av staten. 
c) At programområdetiltakene knyttet til kollektivtrafikk, sykkel og gange også skal kunne gjelde prosjekter på kommunale og fylkeskommunale veier. 
d) Staten må bidra finansielt for å få realisert infrastrukturen til nytt sykehus på Ullandhaug som er påkrevd for å nå nullvekstmålet.
For øvrig gir Rogaland fylkeskommune sin tilslutning til avtalens signaler om reforhandling av tiltak og prioriteringer som angitt. Vi vil særlig fremheve viktigheten av at sykkelstamvegen fullfinansieres av staten, at størrelsen på belønningsmidlene økes, og økning av midler fra staten til fylkeskommunen til drift av kollektivtrafikken. 
3. Rogaland fylkeskommune ber om at det blir utarbeidet klimaregnskap for byvekstavtalen neste gang den skal reforhandles.

Torfinn Ingeborgrud (MdG) la fram et tilleggsforslag:

1) Ved reforhandlingen blir det viktig å få en avklaring på hvordan nullvekstmålet i denne avtalen kan gjennomføres samtidig med at Stortinget nylig har vedtatt Rogfast rett på nordsiden av storbyområdet med en finansieringsplan som forutsetter en langvarig og sterk vekst i personbiltrafikken

2) Ved reforhandling av bompakken er det viktig at klimahensyn vektlegges enda sterkere, og at en ut fra dette legger opp til en reell reduksjon i personbiltrafikken i storbyområdet, ikke bare nullvekst.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkestinget. 
Tilleggsforslaget fra Ingeborgrud fikk stemmene til MdG og SV og falt. 

Sak 45/17 Drift Tauferge 2018 – 2019

I saken gis en status vedrørende oppfølging av punkt 1 og 2 i fylkesutvalgets vedtak. Videre skisseres muligheter for inndekningen av manglende finansiering i vedtatt økonomiplan parallelt med premissaken for økonomiplanen 2018 – 2021 jf. vedtakets punkt 4. Videre vurderes i saken om hurtigbåten mellom Stavanger og Tau bør legges ned allerede fra 2018 av, jf vedtakets punkt 3.

1. Tilbudet fra Norled AS aksepteres. Statens vegvesen får fullmakt til å inngå avtale med Norled AS om drift av fergesambandet Stavanger – Tau for årene 2018 og 2019, med opsjon for to ganger 12 måneder i 2020 og 2021.
2. Tilskuddsbeløpet reduseres med følgende tiltak: Antall avganger i rutetilbudet reduseres med inntil 15 prosent netto uten å avbestille kontrakten. 
3. Det fremmes egen sak hvor hurtigbåtruten fra Jørpeland til Stavanger vurderes innstilt fra 2018, og mulighet for merinntekter ved endret takstregulativ. 
4. Fylkesrådmannen bes komme tilbake til forslag om inndekning av manglende finansiering i vedtatt økonomiplan.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok: 

Hurtigbåtruten Stavanger - Jørpeland opprettholdes til Ryfast åpnes. Dette innarbeides i økonomiplanen for 2018-2021.

Saken ellers tas til orientering.

Sak 46/17 Fylkeskommunale kaier i Rogaland etter Ryfast og Rogfast

Fergetilbudet knyttet til riks- og fylkesveinettet i Rogaland fylke er i endring med realisering av bro- og tunnelprosjektene Sandsfjord bro (2015), Ryfast (2019) og Rogfast (2023). Ferjesambandet Ropeid – Sand er lagt ned, mens sambandene Tau - Stavanger, Lauvik - Oanes, Mortavika - Arsvågen og Mekjarvik - Kvitsøy vil legges ned ved åpning av Ryfast og Rogfast.

Saken tar opp bruk og eierskap til fylkeskommunale kaier etter åpningen av Ryfast og Rogfast.

Forslag til vedtak:

1. Midlertidige ferjesamband skal ikke opprettes i beredskapssammenheng.

2. Kaien på Lauvik opprettholdes som fylkeskommunal kai etter åpningen av Ryfast, ikke i beredskapssammenheng, men for å legge til rette for anløp av kombibåt og turistferge.

3. Kaien på Tau legges ned som ferjekai etter åpningen av Ryfast, men opprettholdes som hurtigbåtkai for å kunne ivareta anløp av hurtigbåter.

4. Kaien på Kvitsøy opprettholdes som beredskapskai for å kunne sikre tilgjengelighet for midlertidig hurtigbåtrute ved en eventuell stengning av Rogfast.

5. De fylkeskommunale kaiene med anløp av hurtigbåter opprettholdes som i dag.

6. Alle fylkeskommunale kaier beholdes i fylkeskommunens eie. Det må gjennomføres en særskilt vurdering og vedtak i hvert enkelt tilfelle, for eventuelt å beslutte om kaier skal omklassifiseres eller selges.

7. Eventuelle kommersielle ferge-/båttilbud som skal benytte kaiene i fylkeskommunalt eie skal pålegges anløpsavgift til dekning av kostnadene til drift og vedlikehold.

8. Fylkestinget henstiller Statens vegvesen om å etablere et driftsstabilt og pålitelig omkjøringsalternativ på rv 13 og fv 46 mellom Stavanger og Haugesund. Spesielt viktig er det å sikre rasutsatte veistrekninger og etablere doble kaier på Hjelmeland og Nesvik, slik at fergetransporten kan opprettholdes selv om det skulle oppstå skader på kaianlegget.

Arne Bergsvåg (Sp) la fram et tilleggsforslag til punkt 3 i innstillingen:  
Det tas stilling til status på ferjekaien på Oanes etter FT si behandling av søknad om privat ferge.

Terje Halleland (FrP) la fram alternativt forslag til innstillingen på vegne av FrP og H:

Punkt 3 endres:
Setningen avsluttes etter Ryfast.

Punkt 4, punkt 5 og punkt 6 utgår, mot et nytt punkt 4

Nytt punkt 4:
4. For å sikre tilgjengelig beredskapskaier for midlertidige hurtigbåtruter, tas det kontakt med berørte kommuner for å etablere slike avtaler. Ved inngåelse av slike langsiktige avtaler kan fylkeskommunen selge fylkeskommunale kaier 

Vedtak:

Punkt 1 og 2 i innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkestinget.
Alternativt forslag til punkt 3, fremmet av Halleland, fikk stemmene til H og FrP og falt.
Punkt 3 i innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap,Sp, KrF, MdG, SV, V og uavh.
Tilleggsforslaget til punkt 3 ble vedtatt med stemmene til Ap,Sp, KrF, MdG, SV, V og uavh.
Alternativt forslag til punkt 4,5 og 6 fikk stemmene til H og FrP og falt.
Punkt 4,5 og 6 i innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap,Sp, KrF, MdG, SV, V og uavh.
Punkt 7 og 8 ble enstemmig vedtatt av fylkestinget. 

Sak 47/17 Bussveien fv. 44 Gausel stasjon - Hans og Grete stien - søknad om fravik for bygging av enveisregulert sykkelveg med fortau

Reguleringsplan for fv. 44 mellom krysset Forusveien/Gamle Forusvei og kommunegrensen mellom Stavanger/Sandnes på Nord-Jæren er en del av Bussveien mellom Stavanger og Sandnes. Samtidig er strekningen en del av Hinnaruta, som er hovedrute for sykkel. Statens vegvesen er på vegne av Rogaland fylkeskommune i gang med utarbeides av en reguleringsplan for denne strekningen. 2.

Statens vegvesen ønsker fravik til at bygge 2,2 meter bredd tosidig enveisregulert sykkelveg med fortau, på en strekning på ca. 700 meter på fv. 44 Forusvei fra kommunegrensen mellom Stavanger og Sandnes kommune til krysset Forusvei/Gamle Forusvei i Stavanger kommune. Fraviket gjør det ikke nødvendig med en endring av reguleringsplanforslaget. Fraviksnemda i Statens vegvesen region vest har godkjent farviket. Men siden det er et fravik av et «skal»-krav i normveket er det fylkestinget som må fatte det endelige vedtak om fravik.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

 • Fylkestinget tillater byggingen av 2,2 m bredd tosidig enveisregulerte sykkelveger med fortau langs fv. 44 mellom krysset Forusveien/Gamle Forusvei og kommunegrensen mellom Stavanger/Sandnes for å øke syklistenes, fotgjengernes og bilistenes trygghet og sikkerhet.
 • Fylkestinget forutsetter at Statens vegvesen gjør før- og etterundersøkelser knyttet til byggingen av sykkelveien, slik at erfaringer med enveisregulerte sykkelveg dokumenteres og kan brukes i videre planlegging.

Sak 48/17 Innbyggerinitiativ om konvertering av bussveien til bybane

Fylkeskommunen har fått oversendt 515 underskrifter fra underskriftsaksjonen «Konvertering av Bussveien til Bybane før teknologivalg».

Dette innebærer at saken ifølge Kommuneloven (§39a) er å betrakte som et innbyggerinitiativ og må behandles av fylkestinget

Forslag til vedtak:
1. Planlegging og bygging av Bussveien fortsetter som tidligere vedtatt.
2. Innbyggerinitiativet tas ikke til følge.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal fremmet et utsettelsesforslag:
Saken utsettes til fylkestingets møte i oktober.
Utsettelsesforslaget fikk stemmene til V og 1 rep. fra MdG og falt.  

Anja Endresen (V) la fram et tilleggsforslag til punkt 1 (skal stå før) på vegne av V og MdG:

 • Fylkestinget mener at bybane var det beste konseptet for ny kollektivløsning på Nord-Jæren.
 • Fylkestinget anerkjenner imidlertid at det foreligger et politisk vedtak om bussvei og finansieringen av bussveikonseptet ligger også til grunn i Bypakken og Byvekstavtalen.

Vedtak:

Punkt 1 i innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkestinget.
Tilleggsforslaget, fremmet av Endresen, fikk stemmene til H, fire rep. fra KrF, V, MdG, SV og uavh. (22 stemmer) og falt. 
Punkt 2 i innstillingen ble vedtatt av fylkestinget, mot stemmen til SV. (1 stemme)

Sak 49/17 Organisering og finansiering av arbeidet med mobilitetspåvirkende tiltak i byområdet på Nord-Jæren

Fylkestinget anmodes om, på vegne av byvekstsamarbeidet, å påta seg et ansvar for organisering, planlegging og iverksetting av mobilitetstiltak i byområdet på Nord-Jæren. Det forutsettes at arbeidet ledes av en administrativ styringsgruppe med representanter fra bykommunene, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, fylkeskommunen og Kolumbus. Det forutsettes at det benyttes opp mot 50 millioner kroner pr år i belønningsmidler til mobilitetstiltak i 2017 og 2018. Med 170 mill. kr. i tildelte belønningsmidler midtveis i 2017 vil en ha nok reserve i belønningsmidler for å sikre finansieringen av mobilitetstiltak også i 2018, før resultatene fra en reforhandlet byvekstavtale er på plass. Fra 2019 av vil det årlige beløpet i de påfølgende årene vil måtte vurderes løpende etter at byvekstavtalen er reforhandlet i 2018. I utgangspunkt forventes beløpet vil være opp mot 50 millioner kroner årlig. Det foreslås at Kolumbus, på vegne av den administrative styringsgruppen, gis ansvaret for å planlegge og iverksette tiltakene.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

 1. Fylkeskommunen påtar seg et ansvar for organisering, planlegging og gjennomføring av mobilitetstiltakene som er forutsatt iverksatt gjennom byvekstavtalen.
 2. Det forutsettes at arbeidet med mobilitetstiltakene ledes av en administrativ styringsgruppe med representanter fra bykommunene. Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, fylkeskommunen og Kolumbus.
 3. Det forutsettes at det benyttes opp mot 50 millioner kroner pr år i belønningsmidler til mobilitetstiltak i 2017 og 2018. Det årlige beløpet i de påfølgende årene vil måtte vurderes på nytt etter at byvekstavtalen er reforhandlet i 2018.
 4. Kolumbus gis ansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere tiltakene. Det legges opp til at Kolumbus rapporterer kvartalsvis til SU om status i arbeidet.
 5. Organiseringen av arbeidet, herunder Kolumbus sin rolle, evalueres etter en to-års periode.

Sak 50/17 Endelig evaluering av takstforsøk i Haugesund

Det er nå foretatt en endelig evaluering av takstforsøket, og resultatene legges frem for fylkestinget for behandling.

Fylkestinget får i saken en orientering om effekten av takstforsøket og bes samtidig om å ta stilling til hvorvidt forsøket skal avsluttes eller videreføres.

Forslag til vedtak:

1. Takstforsøket med 10-kronesbilletten avsluttes, og det innføres en Lavprisbillett / Nærsonebillett (for tiden kr 10,-) som permanent løsning.

2. Kolumbus markedsfører videreføringen av 10 – kronersbilletten med målet om å få flere reisende over på bruk av mobilapp, slik at kontanthåndteringen reduseres.

3. Om to år evalueres ordningen for å vurdere eventuell innføring av ombordtillegg.

4. Fylkestinget ber om en sak for å vurdere muligheten til å etablere et forsøksprosjekt med 10-kroners buss på eksisterende bynære ruter i Eigersund.
Fylkestinget ber om tilbakemelding fra Kolumbus om det er andre områder de mener det bør testes ut lavprisbillett.

5. Det arbeidet videre med gode intensiver for å få flere reisende over fra enkeltbilletter til periodekort.

Ragnvald Nilsen (H) la fram et alternativt forslag til punkt 1:
Takstforsøket med 10-kronesbilletten avsluttes, og det innføres en Lavprisbillett / Nærsonebillett (for tiden kr 10,-) som permanent løsning. Ordningen evalueres om tre år. (2020)

Terje Halleland (FrP) la fram et endringsforslag til punkt 4 i innstillingen:
Ordet eksisterende strykes slik at det blir:
Fylkestinget ber om en sak for å vurdere muligheten til å etablere et forsøksprosjekt med 10-kroners buss på bynære ruter i Eigersund.

Torfinn Ingeborgrud (MdG) la fram forslag om et nytt punkt 6 på vegne av MdG, V og SV:
Fylkestinget ber om en sak for å vurdere muligheten til å utvide ordningen i Haugesund til også å gjelde Torvastad-området på Karmøy.

Vedtak:

Alternativt forslag til punkt 1, fremmet av Nilsen, fikk stemmene til H og FrP og falt.
Punkt 1 i innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, Sp, V, MdG og SV.
Punktene 2,3 og 5 ble enstemmig vedtatt av fylkestinget.
Alternativt forslag til punkt 4, fremmet av Halleland, ble enstemmig vedtatt.
Forslag til nytt punkt 6 fikk stemmene til Ap, MdG, V og SV og falt. 

Sak 51/17 Sørvest Bomvegselskap as - spørsmål om kjøp av selskap og garanti

Rogaland fylkeskommune har mottatt søknad om fylkeskommunal garanti fra Sørvest Bomvegselskap AS. Garantien skal gjelde lån i forbindelse med eventuelt kjøp av BT Signal AS. Sak om kjøp av BT Signal AS skal behandles i selskapets generalforsamling innen utløpet av juni måned

Spørsmålet er om Rogaland fylkeskommune skal stille garanti (pålydende NOK 22 millioner) for kjøp av BT Signal AS, samt om fylkesordfører (som fylkeskommunens representant på generalforsamling) trenger fullmakt for å stemme over kjøp av selskapet i generalforsamling.

Forslag til vedtak:

1. Fylkesordfører kan stemme for kjøp av BT Signal AS i Sørvest Bomvegselskaps ASs generalforsamling, såfremt styret har nådd frem til en avtale som anbefales for generalforsamlingen.

2. Rogaland fylkeskommune stiller garanti som selvskyldnerkausjon overfor Sørvest Bomvegselskap AS for nødvendig låneopptak til kjøp av BT Signal AS, på inntil NOK 19.000.000,-. Garantiansvaret gjelder i inntil 10 år.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, H, FrP MdG, Sp. Sv og V stemte mot.  

Sak 52/17 Årsrapport 2016 – Kolumbus

Årsrapport for Kolumbus AS 2016 legges med dette fram til orientering og drøfting.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting tar årsrapport 2016 Kolumbus AS til orientering

Sak 53/17 Statens vegvesen - tertialrapport 1/2017

Fylkesveger Rogaland – 1. tertialrapport 2017 legges fram til orientering. Fylkestinget må ta stilling til de forslag til midlertidige og varige omdisponeringer som foreligger

Forslag til vedtak:

Første tertialrapport 2017 – fylkesveger tas til orientering.

For å oppnå en mest mulig optimal utnyttelse av de tildelte ordinære og eksterne midler til fylkesvegene iverksettes de forslag til omdisponeringer som framgår av vedlegg 1 i saksforelegget. Budsjettendringene innarbeides i revidert budsjett juni 2017.

Arne Bergsvåg (Sp) la fram et tilleggsforslag til innstillingen:
Fylkestinget ber om ei sak til neste møte i samferdselsutvalget (SU), der ein i den vidare planlegginga ser om det er hensiktsmessig å flytta fylkesvegen på deler av strekningen fv. 734 Håkul-Trovåg.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok innstillingen, med tilleggsforslaget. 

Sak 54/17 Gjeldende godkjenningskriterier og praksis for tildeling av TT-kort 

I denne saken omtales:

A) Dagens retningslinjer og praksis for brukergodkjenning i TT-ordningen
B) Hvem som er brukere av ordningen
C) Hvordan sikre at prioriterte brukergrupper får et godt tilbud

Forslag til vedtak:

Det legges fram en ny sak der dagens retningslinjer oppdateres og blir erstattet av en ny lokal forskrift.

1. Den nye forskriften kommer som sak i samferdselsutvalget i oktober før den sendes ut på høring til kommunene i Rogaland og aktuelle organisasjoner. Etter høringen legges den nye forskriften fram for samferdselsutvalget og vedtas av fylkestinget.

2. I den nye forskriften legges det inn:
a) Mulighet for tidsbegrenset godkjenning som kan ha varighet fra ett til fem år, avhengig av diagnosens kompleksitet
b) Ny bestemmelse som begrenser alle tildelinger av TT-kort til å være maks fem år om gangen

3. Fylkestinget ber rådmannen vurdere om beløpsgrensene til TT-kort kan differensieres basert på reiseavstand for å harmonisere antall reiser brukere kan bestille.

Fylkestinget i Rogaland er positive til at det skal utarbeides en nasjonal standard for en landsdekkende TT-ordning for funksjonshemmede.

For øvrig tas saken til orientering.

Marianne Chesak (Ap) la fram et endringsforslag til punkt 2b:
Ny bestemmelse  som i hovedregel begrenser tildeling av TT-kort til å være maks 5 år av gangen

Vedtak:

Punkt 1 og 2, 2a ble enstemmig vedtatt av fylkestinget.
Endringsforslaget til 2b ble enstemmig vedtatt.
Punkt 3 og resten av innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkestinget. 

Sak 55/17 Rom -og funksjonsprogram for nye verksteder ved Ølen vgs. 

I vedtatt økonomiplan for 2017 – 2020 ligger det inne 65 mill. kroner til renovering og tilbygg av verksted ved Ølen vgs.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

1. Fylkesrådmannens forslag til rom- og funksjonsprogram for Ølen vgs. vedtas slik det her foreligger.

2. Det utarbeides forprosjekt på bakgrunn av utarbeidet rom- og funksjonsprogram med detaljerte kalkyler.

Sak 56/17 Helsetjenester vgs

I forbindelse med fylkestingets behandling av økonomiplan 2017-2020, årsbudsjett for 2017, ble det bedt om en sak om status for helsetilbudet på videregående skoler.

Med dette som utgangspunkt legger rådmannen frem en orienteringssak om helsetilbudet ved de videregående skolene, herunder problemstillinger knyttet til samarbeid om helsetjenester og psykososialt arbeid. Den vil også belyse tilbudet til lærlinger siden de er under videregående opplæring i læretida i bedrift.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Fylkestinget ber administrasjonen gå i dialog med kommunene med formål om å styrke psykolog og helsesøstertjenesten i den videregående skolen.

Alle skoler bes om å informere om psykisk helse og ulike støttetiltak i Vg1 og Vg2. Anmodning sendes også til friskolene.

I forbindelse med skolens utarbeidelse av handlingsplan for psykisk helse ber en om at vedtakene fra opplæringsutvalget tas hensyn til.

Henrik Heimly Steinnes (Ap) la fram et endringsforslag til andre setning i innstillingen:
Helsesøstertjenesten endres til skolehelsetjenesten – slik at setningen blir:
Fylkestinget ber administrasjonen gå i dialog med kommunene med formål om å styrke psykolog og skolehelsetjenesten i den videregående skolen.

Vedtak:

Innstillingen, med endringsforslaget, ble enstemmig vedtatt av fylkestinget. 

Sak 57/17 Nye muligheter for elevene på helse og oppvekst ved Bergeland videregående skole

De to siste årene har det vært en markant økning i antall søkere til utdanningsprogrammet helse og oppvekst. Fylkesrådmannen vil tro at begrunnelsen er økningen i arbeidsledigheten og usikkerhett knyttet til fremtidens behov for arbeidskraft. De fleste elevene som blir tatt inn til utdanningsprogrammet på Vg1 skal etter avsluttet Vg2 barne og ungdomsarbeid og Vg2 helsefagarbeider ut i lære. I tillegg til økningen i antall søkere blant de unge ser vi en økning i antallet voksne med opplæringsrett som også ønsker denne utdanningen. Dette utfordrer kapasiteten på skolene samt at det er for få tilgjengelige læreplasser. I tillegg er det viktig at elevene får mest mulig utbytte av opplæringen i programfagene. Det løses best ved at elevene kan utplasseres i institusjoner. Også dette er med på å redusere muligheten for at alle får læreplass. Det kan fort bli konkurransesituasjoner mellom skoler når det gjelder praksisplasser og søkernes behov for læreplasser. Noen skoler har avtaler med institusjoner.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

 1. Organiseringen av opplæringstilbudet på helse og oppvekst for elevene ved Bergeland vgs. tas til orientering.
 2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale for 12 måneder med Norwegian Property som eier bygget hvor Helsehuset skal inn i, basert på de betingelsene som fremkommer i saken med virkning fra 1.08.2017.
 3. Inndekning av økte leieutgifter tas stilling til i revidert budsjett høsten 2017.
 4. Fylkesrådmannen legger våren 2018 fram en sak om evaluering av ordningen med bruk av utplassering i institusjon som en del av opplæringen

 

Sak 58/17 Oppfølging av elever som bor på hybel

Fylkesrådmannen belyser i saken hvordan fylkeskommunen ved de videregående skolene sammen med vertskommunene følger opp elever som bor på hybel.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

Saken om elever som bor på hybel tas til orientering.

 • Skolene skal kartlegge hybelboere, og innarbeide rutiner for oppfølging i handlingsplan for psykisk helse.
 • Opplæringsutvalget får seg forelagt en årlig sak som beskriver kartlegging, tiltak og erfaring.

Sak 59/17 Sammenslåtte klasser – studieforberedende

Fylkesrådmannen legger i saksfremlegget frem en oversikt over planlagt bruk av sammenslåtte klasser på studieforberedende utdanningsprogram for skoleåret 2017/2018.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

Saken om sammenslåtte klasser – studieforberedende utdanningsprogram tas til orientering.

Sak 60/17 Rapportering - bruk av vikarer våren 2017

Fylkesrådmannen vil i denne saken rapportere på bruken av vikarer i en periode våren 2017. Grunnet utenforliggende årsaker som beskrives i saksfremlegget legges det frem rapport for perioden 13.03.2017 -23.04.2017.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.
Fylkesrådmannen legger frem en sak for opplæringsutvalget om hvordan rutinene for vikarinnhenting kan forbedres, med mål om færre timer uten lærer. Herunder bør en se på mulige digitale løsninger.

 

Simon Næsse (Ap) la fram et alternativt forslag til innstillingen på vegne av Ap, V, Sp, SV, FrP, Krf, MDG og uavhengig. 

Fylkestinget viser til den klare økonomiske prioriteringer av vikarer i den videregående skolen i budsjettsaken for 2017 og ber om en orientering på hvordan disse midlene er benyttet for å begrense vikarløse timer.

Fylkestinget ønsker et fortsatt fokus på å begrense vikarløse timer og at oversikt over dette oppdateres årlig i skolens kvalitetsmelding.

Aleksander Stokkebø (H) la fram et tilleggsforslag til innstillingen:

Fylkesrådmannen legger frem en sak for opplæringsutvalget om hvordan organiseringen og rutinene for vikarinnhenting kan forbedres. Blant annet bør en se på mulige digitale løsninger.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok alternativt forslag, fremmet av Næsse.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt av fylkestinget. 

Sak 61/17 Statusrapport - forskuttering av voksenretten

Fylkestinget har tidligere vedtatt at ungdom mellom 21-24 år som ikke lenger har opplæringsrett skal få et tilbud om å fullføre videregående opplæring slik at de slipper å vente til de kan ta ut voksenretten. I praksis betyr det at ungdommene får ta ut retten sin på forskudd. Det er dette som danner grunnlag for denne saken. Fylkesrådmannen gir en statusrapport til fylkestinget om hva som har skjedd siden forrige melding. For 2017 har fylkestinget bevilget 7,5 mill. kroner til denne ungdomsgruppen slik at de kan forskuttere voksenretten.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:
1. Statusrapporten om forskuttering av voksenretten tas til orientering.
2. Opplæringsutvalget ser ikke at VG3 fagopplæring i skole er en løsning på sikt for denne gruppen. Det bes derfor om å ta kontakt med NAV og andre relevante aktører for å finne løsninger på praksis/læretid med etablerte bedrifter slik at VG3 fagopplæring i skole ikke blir en fast vei for denne gruppen
3. Fylkesrådmannen legger høsten 2017 fram en ny statusrapport.

Sak 62/17 Organisering av videregående opplæring for voksne

Nåværende anbudskontrakter går ut 31.12.2017. Men dagens tilbydere vil kunne fortsette ut dette kalenderåret med eksisterende avtaler. Det betyr at fylkesrådmannen må etablere ny organisering av voksenopplæringen innen utgangen av 2017.

Forslag til vedtak:
Sak om ny organisering av voksenopplæringen tas til orientering. Rogaland fylkeskommune skal bli et enda bedre fylke for videregående opplæring for voksne. Det skal derfor gjøres tiltak for å oppnå dette. Videre planlegging skal gjenspeile dette.

For å sikre overgangen ikke skal svekke tilbud, kvalitet og aktivitet skal fylkeskommunen benytte seg av muligheten i opplæringslovens § 4A-4 til å bruke studieforbund for å tilby og gjennomføre studietilbudet. Videre planlegging skal også gjenspeile dette.

Opplæringsutvalget ser på saken som en løypemelding og ber om at saken kommer til fylkestinget med klarering av økonomi særlig merutgifter for fylkeskommunen, personal og organisering.

Simon Næsse (Ap) la fram et alternativt forslag til innstillingen:

1. Sak om ny organisering av voksenopplæringen sees på som en løypemelding og tas til orientering.

2. Rogaland fylkeskommune skal bli et enda bedre fylke for videregående opplæring for voksne. Ny organisering av voksenopplæringen skal ha som mål å oppnå dette. Videre planlegging skal gjenspeile dette.

3. For å sikre at overgangen ikke svekker tilbudet, kvaliteten og aktiviteten bør fylkeskommunen benytte seg av de tilbyderne som allerede i dag leverer voksenopplæring i fylket inntil det fylkeskommunale tilbudet er tilstrekkelig utbygget. Enten gjennom eksisterende opsjoner i anbud eller åpninger i opplæringsloven til å benytte eksempelvis studieforbund (jf. §4A-4). Videre planlegging skal også gjenspeile dette.

4. Det forutsettes at den nye organisering legger til rette for videreutvikling og styrking av de desentraliserte opplæringstilbudene for voksne i fylket. 

5. Vi ber om at saken kommer tilbake til fylkestinget med en klarering av økonomi. Særlig merutgifter for fylkeskommunen, personalsituasjon og organisering.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok alternativt forslag, fremmet av Næsse. 

Sak 63/17 Fordelene av å ha lærlinger i egen organisasjon

Fylkestinget ber om følgende sak: «Fordelene av å ha lærlinger i egen organisasjon Det er både en utgiftsside og en inntektsside ved å ta inn lærlinger. Etter hvert går lærlingene over til å utføre reelle arbeidsoppgaver, og dette må kunne dokumenteres slik at den faktiske verdiskapingen av lærlinger kan legges til grunn». Fylkesrådmannen vil belyse dette spørsmålet i dette saksframlegget.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

Saken tas til orientering.
Økonomiske fordeler av lærlinger i Rogaland fylkeskommune synliggjøres i budsjettframlegg.

Sak 64/17 Organisering av Fagskolen Rogaland

Grunnlaget for denne saken ligger i flere vedtak gjort av fagskolestyret og fylkestinget knyttet til organisering av Fagskolen Rogaland og forholdet til RKK. Videre de forhold at NOU, Stortingsmelding, komitéinnstilling og ny fagskolelov vil ha betydning for fagskolen.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

1) Fagskolen Rogaland organiseres som én skole med én rektor, lokalisert ved SOTS.

2) Fagskoleavdelingen ved Karmsund inngår som en avdeling med egen avdelingsleder. Denne inngår i ledergruppen ved Fagskolen Rogaland.

3) Det må legges vekt på styrekompetanse og tilstrekkelig faglig bredde når styret i Fagskolen oppnevnes.

4) Styret arbeider videre med å innlemme fagskolen i RKK i Fagskolen Rogaland.

5) Rektor ved Fagskolen Rogaland tillegges sekretariatsfunksjon for styret.

6) Fylkesrådmannen legger fram egen sak om styrereglement høsten 2017.

Sak 65/17 Forslag til nye vedtekter for NDLA

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27. Det er i dag 18 fylkeskommuner som deltar i samarbeidet. Oslo er eneste fylke som ikke er med, selv om bruken er størst der. Målsettingen til organisasjonen er å lage gode, åpne læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltagende læringsarbeid. NDLA har et styre der hver eier har en representant valgt av fylkestinget. Styret velger et arbeidsutvalg, AU, som har den daglige oppfølgingen av NDLA. AU har en representant fra hver opplæringsregion (Nord, Sør-Vest og Østlandssamarbeidet). Styret i NDLA ved AU har sendt en oppfordring til alle de 18 deltagende fylkeskommunene om å legge forslag til nye vedtekter fram for fylkestingene til avgjørelse. Fylkesrådmannen mener det er gode grunner til å endre nåværende vedtekter på bakgrunn av erfaringer med dagens organisering, vedtak i fylkestinget i Hordaland i forbindelse med forvaltningsrevisjonen av NDLA og forutsetningen om å legge til rette for at kommunesektoren skal kunne delta i samarbeidet.

 

Forslag til vedtak:

 1. Nye vedtekter for NDLA vedtas av fylkestinget i samsvar med tilrådningen fra styret.
 2. De  nye vedtektene har denne ordlyden: (se ordlyden i vedtakene, sist i saksdokumentet)

Heidi Bjerga (SV) fremmet et tilleggsforslag til innstillingen:
Rogaland fylkeskommune ønsker at ansattes representasjon innarbeides i vedtektene under §9 Styret.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkestinget.
Tilleggsforslaget fikk stemmene til SV (1) og falt. 

Sak 66/17 Fusjon mellom Tilgjengelighetsprisen og Rogaland fylkeskommunes Innovasjonspris for universell utforming

I saken fremmes forslag om å fusjonere Tilgjengelighetsprisen og Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming, som oppfølging av vedtaket i fylkesrådet.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

De to prisene Tilgjengelighetsprisen og Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming fusjoneres til en pris. Prisbeløpene slås sammen til kr 50 000,- og det deles ut et diplom. Navnet på den nye prisen er Tilgjengelighetsprisen. 

Sak 67/17 Rogaland som av-og-til-fylkeskommune

I denne saken redegjør fylkesrådmannen for organisasjonen AV-OG-TIL og om hvordan Rogaland fylkeskommune kan bli medlem. Videre fremmes forslag til hvordan fylkeskommunens servering av alkohol kan reduseres.

Forslag til vedtak:

1. Rogaland fylkeskommune slutter seg til AV-OG-TIL. Endelig avtale blir forelagt administrasjonsutvalget for godkjenning etter at man har blitt enige om detaljene i hvordan en fylkeskommunes tilknytning skal være.

2. Servering av alkohol ved fylkeskommunale arrangementer skal kun skje ved spesielle anledninger og godkjennes av fylkesordfører på det folkevalgte området og av fylkesrådmann/rektor på det administrative området.

3. Mengde alkohol begrenses til 2 enheter pr. kuvert og skal være knyttet til måltider.

Lisbeth von Erpecom Vikse (H) la fram et alternativt forslag til innstillingen:

 1. Rogaland fylkeskommune slutter seg ikke til AV-og-TIL.
 2. Servering av alkohol ved fylkeskommunale arrangementer skal kun skje i spesielle anledninger
 3. Mengde alkohol begrenses til 2 enheter pr. kuvert og skal være knyttet til måltider.

Vedtak:

Alternativt forslag til innstillingen fikk stemme til H og Sol Levinsen (MdG) og falt.
Innstillingen ble vedtatt med stemmen til Ap, KrF, FrP, Sp, V, Sv og Ingeborgrud. 

Sak 68/17 RFK deltakelse i interkommunalt arkiv (IKA)

Fylkestinget skal ta stilling til representasjon i representantskapet og godkjennelse av selskapsavtalen.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

1. Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS godkjennes (jf. vedlegg).

2. Fylkesrådmannen oppnevner representant til representantskapet i henhold til selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS §8.

Sak 69/17 Ungdommens fylkesting - presisering og avklaringer 

Fylkesrådmannen ser også at det er behov for noen presiseringer i vedtatt reglement, og kommer i det følgende nærmere inn på disse.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:
Se detaljene i  vedtaket i lenken.

Sak 70/17 Møteplan 2018 - politiske organer

Det er tid for å fastsette møteplanen for 2018.

Vedtak: 

Et enstemmig fylkesting godkjente  møteplan 2018 

Sak 71/17 Rogaland landbruksselskap – styrerepresentasjon

Det er Ivar Tangeraas, H som representerer Rogaland fylkeskommune i selskapets styre i dag. Hilde Gunn Bjelde, AP er vara. Fylkesrådmannen er av den oppfatning at det bør gjøres nyvalg nå, for resten av valgperioden, og at vervet fra 2019 innarbeides i sak om fordeling av verv i konstituering.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

Som medlem av styret for Rogaland landbruksselskap for perioden juni 2017 – oktober 2019, oppnevnes: Siv Len Strandskog (Ap)
Som personlig varamedlem oppnevnes: Terje Halleland (FrP)

Sak 72/17  Vurdering av om medlem i kontroll- og kvalitetsutvalget kan ha styreverv i Ulla-Førrefondet

Det er reist spørsmål om medlem av kontroll- og kvalitetsutvalget også kan være medlem i styret for Ulla-Førrefondet.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

1 Alan G. Thompson, AP fritas med bakgrunn i kommunelovens bestemmelse om valg til kontrollutvalg fra vervet som medlem i styret for Ulla- Førrefondet. 
2 Som nytt medlem til styret for Ulla-Førrefondet foreslås Arne Bucholdt Espedal, AP Som nytt varamedlem foreslås Jon Olav Runestad, AP

Sak 73/17 Samordning av styringsgruppe for Regionalplan Jæren og referansegruppen for transportplan Jæren

Vedtaket om samordning av styringsgruppe for Regionalplan Jæren (styringsgruppen) og referansegruppe for Transportplan Jæren (har ulike benevnelser, heretter omtalt som referansegruppen) innebærer i realiteten en endring av sammensetningen til referansegruppen. Dette da det i sak 24/17 ikke er valgt tilsvarende medlemmer som allerede utgjorde referansegruppen. Referansegruppen ble fastsatt i fylkestingets konstitueringsmøte i oktober 2015. Hvis referansegruppen er et folkevalgt organ kan den ikke endres uten at vilkårene i kommuneloven (koml.) er oppfylt. I alle tilfeller kan ikke referansegruppen endres ved et FU-vedtak.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

Styringsgruppen for Regionalplan Jæren samordnes med referansegruppen for Transportplan Jæren. Dette innebærer at følgende oppnevnes som fylkeskommunens medlemmer i styringsgruppen:

Solveig Ege Tengesdal (KrF) varamedlem: Per Kåre Foss (KrF)
Marianne Chesak (Ap) varamedlem: Simon Næsse (AP) 
Janne Johnsen (H) varamedlem: Ragnvald Nilsen (H) 
Terje Halleland (FrP) varamedlem: Nina V. Sæbø (FrP) 
Arne Bergsvåg (Sp) varamedlem: Sofie Margrethe Selvikvåg (SP) 
Kjartan Aleksander Lunde (V) varamedlem: Anja B. Endresen (V) 
Torfinn Ingeborgrud (MdG) varamedlem: Michelle H Flagstad (MdG) 
Heidi Bjerga (SV) varamedlem: Eirik Faret Sakariassen (SV)

Sak 74/17 Agder og Rogaland skikrets - søknad om støtte til skitinget i 2018

Agder- og Rogaland skikrets søker fylkeskommunen om å være vertskap for et fellesarrangement i forbindelse med Norges Skiforbunds (NSF) ting som skal avholdes i Stavanger den 1 – 3. juni 2018. Fellesarrangementet for deltakerne på skitinget (ca. 120 – 180 stk.) skal avholdes fredag den 1. juni 2018 på turistattraksjonen Flo og Fjære. Arrangementet har et budsjett på ca. 178 000,- kroner. 2. Problemstilling: Fylkesutvalget inviteres til å ta stilling til om søknaden bør imøtekommes

Forslag til vedtak:
Søknaden om å være vertskap for fellesarrangement i forbindelse med Norges Skiforbunds ting imøtekommes ikke. 

Leif Erik Egaas (H) la fram alternativt forslag til innstillingen:
Rogaland fylkeskommune ser det som positivt at skitinget avholdes i Stavanger 1.-3. juni 2018 og imøtekommer søknaden om støtte med et bidrag på 75 000 kroner. Midlene tas fra disp.fondet.

Vedtak:

Det alternative forslaget fikk stemmene til H og falt.
Innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, FrP, Sp, V, SV og MdG. 

Sak 75/17 Markedsføring flyrutetilbud Stavanger lufthavn, Sola

Rogaland fylkeskommune må ta stilling om og eventuelt i hvilket omfang fylkeskommunen skal delta i et arbeid for ruteutvikling på Stavanger lufthavn, Sola.

Forslag til vedtak:

Greater Stavanger vil være rette instans for å lede og forankre et ruteutviklingsprosjekt. Fylkeskommunen vil bidra i en slik satsing. Bidragets ressursmessige omfang vil en komme tilbake til når prosjektet er blitt mer konkret i omfang og tid.

Peter Schwarz (H) la fram et alternativt forslag til innstillingen:

Rogaland fylkeskommune mener ruteutvikling er et strategisk viktig arbeid for å sikre næringslivet i fylket gode forbindelser til Europa og verden. Fylkeskommunen vil bidra med en støtte på kr 500.000 til arbeidet med å sikre og videreutvikle tilbudet av direkteruter til Sola og Haugesund lufthavn, Karmøy. Midlene tas fra disposisjonsfondet. 

Fylkeskommunen anser Greater Stavanger som å være rette instans for å lede arbeidet, men vil være aktiv i arbeidet med å få til et spleiselag mellom Avinor, NHO Rogland, LO Rogaland og kommuner i fylket. 

Terje Halleland (FrP) la fram et alternativt forslag til innstillingen på vegne av FrP, Ap, KrF, Sp, MdG, V:
Fylkestinget ser behovet for et strategisk arbeid knytt til ruteutvikling på begge flyplassene i fylket og vil kunne bidra med støtte til et slikt arbeid.

Forespørselen fra Greater Stavanger gjelder en satsing på i influensområdet til Stavanger lufthavn. Greater Stavanger vil være rette instans for å lede og forankre et ruteutviklingsprosjekt. Fylkeskommunen vil bidra i en slik satsing. Bidragets omfang og innhold vil en komme tilbake til når prosjektet er blitt mer konkret i omfang og tid.

Vedtak:

Innstillingen fikk ingen stemmer og falt.
Alternativt forslag, fremmet av H, fikk stemmen til Høyre og falt.
Alternativt forslag til innstillingen, fremmet av Halleland, ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, FrP, Sp, V, MdG og SV.

Sak 76/17 Regionale kulturinstitusjoner - utnevning av faglige styremedlemmer stavanger symfoniorkester

Fylkestinget vedtok i FT-sak 25/16 REGIONALE KULTURINSTITUSJONER - UTNEVNING AV FAGLIGE STYREMEDLEMMER basert på faglig kompetanse. Arnfinn Bjerkestrand ble i denne saken utnevnt som nytt styremedlem i styret til Stavanger Symfoniorkester (SSO). Han vil nå tiltre som ny kultursjef i Stavanger kommune i august. Stavanger kommune gir betydelige tilskudd til SSO, og rollen som kultursjef er derfor ikke forenlig med å samtidig ha styreverv i orkesteret. Bjerkestrand vil derfor måtte trå ut av styret, og det må dermed oppnevnes et nytt medlem.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

Fylkestinget utnevner Stein Bjelland som erstatter for Arnfinn Bjerkestrand som nytt fast medlem i styret til Stavanger Symfoniorkester

Fylkestinget utnevner Martha Lyse som varamedlem som erstatter for Stein Bjelland.

Varamedlemmene velges numerisk på følgende måte

1. varamedlem Svein Olav Simonsen
2. varamedlem Martha Lyse

Sak 77/17 Detaljregulering for «Hermetikken» plan 2617P- Stavanger kommune

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal la fram forslag om å avvise saken til behandling.

Vedtak:
Fylkestinget vedtok å avvise saken/behandling av saken med stemmene til KrF (minus 1 representant), Ap, Sp (minus 1 repr. ) MdG og SV.

Del denne artikkelen på: