Ekstraordinært møte fylkesutvalget 24. oktober

Møtet ble avsluttet klokken 14.40.

Sak 192/17 Forespørsel om innspill på kandidater til styrene for de regionale helseforetakene fra 2018

Det skal oppnevnes nye styrer for de regionale helseforetakene i foretaksmøter januar 2018. Helse- og omsorgsdepartementet har i brev datert 3. oktober bedt om innspill på kandidater innen 1. november. Styremedlemmene velges for 2 år.

Forslag til vedtak

Som kandidater til nye styrer for de regionale helseforetakene for perioden 2018- 2020 foreslås:

Terje Vareberg, siviløkonom og styreleder for Helse Vest i dag. 

Utover det gis det innspill på følgende aktuelle kandidater:

Per Kåre Foss, sivilingeniør og Chief engineer for Statoil.  Kortfattet CV vedlegges.
Sigrun Slagedahl, advokat (H).  Kortfattet CV vedlegges.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok innstillingen til kandidater. 

Sak 193/17 Tilskudd til reduserte bompenger utenfor de største byområdene - godkjenning som lånegarantist Haugalandspakkens søknad om takstendring og støtte til reduserte takster

Haugalandspakken er et riksvegprosjekt som omfattes av ordningen. Et av kravene for å få tilskudd utbetalt er at søknad fra bompengeselskapet om å sette ned takstene med minst 10 prosent må være godkjent av lånegarantisten(e). Rogaland fylkeskommune har stilt garanti for Haugalandspakken AS sitt lån på 210 mill. kroner og fylkestinget bes som lånegarantist ta stilling til godkjenning av Haugalandspakkens søknad om takstendring som innebærer en reduksjon av takstene med minimum 10 prosent

Forslag til vedtak:
Rogaland fylkeskommune slutter seg til omlegging til nytt takst- og rabattsystem i tråd med Prop. 1 S tillegg 2 (2015-2016) for Haugalandspakken og godkjenner som lånegarantist Haugalandspakken AS sin søknad om takstendring som innebærer en reduksjon av gjennomsnittstakstene med minst 10 prosent mot at det gis årlig tilskudd til reduserte bompengetakster på 19 mill. 2017-kroner. 

Per Kåre Foss (KrF) og Janne Johnsen (H) fremmet et tilleggsforslag til innstillingen:
Fylkesutvalget ber om at Su forelegges et notat som belyser hvilke konsekvenser vedtaket får for inntekter til Haugalandspakken og brukeres betalinger.

Vedtak: 

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok innstillingen, med tilleggsforslaget.

Sak 194/17 Aleksander Stokkebø, Høyre og Benedicte Johannessen, Høyre - søknad om permisjon fra verv

Forslag til vedtak:

1 Aleksander Stokkebø, Høyre innvilges permisjon fra samtlige verv i Rogaland fylkeskommune, med unntak av mentorrollen for Ungdommens fylkesting med virkning fra 1. november 2017. Permisjonen gjelder for det tidsrom han møter som fast representant på Stortinget.

2 Benedicte Johannessen, Høyre innvilges permisjon fra samtlige verv i Rogaland fylkeskommune med virkning fra 1. november 2017. Permisjonen gjelder til 1. juli 2018.

3 Det foretas følgende opprykk / nyvalg, gjeldende fra 1. november 2017:

Fylkestinget:

Kenneth Austrått rykker opp fra vara nr. 1 til fast plass nr. 11.
Tone K. Brandtzæg rykker opp fra vara nr. 2 til fast plass nr. 12.
Ordinært opprykk på vararepresentantlisten
Vararepresentantlisten suppleres ikke.

Fylkesutvalget

Ordinært opprykk på vararepresentantlisten.
Som ny 5. vara velges Peter A. Schwarz (jfr. AS)
Som ny 6. vara velges Harald Stakkestad (jfr. BJ)

 

Opplæringsutvalget
Som ny representant nr. 2 velges Kenneth Austrått (jfr AS)
Som ny representant nr. 3 velges Elin Hetland Mong (jfr. BJ)

Vararepresentantlisten blir som følger: Knut Atle Seim Ståle Grude Håland Janne Johnsen Aase Simonsen Liv Todnem (jfr. AS) Lisbeth Vikse (jfr. BJ)

Folkepulsen
Som ny vara velges Kenneth Austrått (jfr. AS)

KS – Fylkesmøtet
Ordinært opprykk på vararepresentantlisten
Som ny 4. vara velges Peter A. Schwarz (jfr. AS) 
Som ny 5. vara velges Lisbeth Vikse (jfr. BJ) 

Vestnorsk Jazzsenter

Lisbeth Vikse, rykker opp fra vara til fast medlem.
Tone Brandtzæg fortsetter som vara. (jfr. BJ)

Filmkraft
Som ny vara velges Tone K. Brandtzæg (jfr. BJ)

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Sak 195/17 Marianne Chesak, Ap - søknad om fritak fra styringsgruppen for Haugalandspakken

Marianne Chesak, AP søker om fritak fra vervet som medlem i styringsgruppen for Haugalandspakken. Bakgrunn for søknaden oppgis å være en helhetsvurdering av verv som ivaretas av Arbeiderpartiet i inneværende periode, og et internt ønske om å fordele disse funksjonene noe annerledes enn i dag.

Forslag til vedtak: 

1. Søknad fra Marianne Chesak, AP om fritak fra vervet som medlem i styringsgruppen for Haugalandspakken, innvilges med virkning fra 01.11.17.
2. Som nytt medlem i styringsgruppen for Haugalandspakken velges med virkning fra 01.11.17: Simon Næsse, som fast medlem.

3. Som nestleder velges Arne Bergsvåg, Sp.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok innstillingen. 

Del denne artikkelen på: