Ekstraordinært fylkesutvalg 13. juni 2017

Møtet i fylkesutvalget ble avsluttet kl. 18.10.

Sak 116/17 Sørvest Bompengeselskap AS – spørsmål om kjøp av selskap og garanti

Spørsmålet er om Rogaland fylkeskommune skal stille garanti (pålydende NOK 22 millioner) for kjøp av BT Signal AS, samt om fylkesordfører (som fylkeskommunens representant på generalforsamling) trenger fullmakt for å stemme over kjøp av selskapet i generalforsamling.

Forslag til vedtak:

1. Fylkesordfører kan stemme for kjøp av BT Signal AS i Sørvest Bomvegselskaps ASs generalforsamling, såfremt styret har nådd frem til en avtale som anbefales for generalforsamlingen. 2. Rogaland fylkeskommune stiller garanti som selvskyldnerkausjon overfor Sørvest Bomvegselskap AS for nødvendig låneopptak til kjøp av BT Signal AS, på inntil NOK 22.000.000,-. Garantiansvaret gjelder i inntil 10 år.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal la fram et utsettelsesforslag.

Vedtak:

Saken utsettes til onsdag 14. juni. 

Sak 117/17 Detaljregulering for «Hermetikken»- plan 2617 P – Stavanger kommune

Fylkesutvalget må ta stilling til om det skal fremmes innsigelse mot planens parkeringsløsning og manglende felles uteoppholdsareal. Planforslaget innebærer også avvik fra områdereguleringens rammer for hva som kan tillates av inngrep i bebyggelsen som skal bevares, men denne problemstillingen håndteres administrativt med hjemmel i fylkeskommunens delegasjonsreglement.

Forslag til vedtak:

1. Fylkesutvalget stiller seg positiv til at området detaljreguleres for å tilrettelegge for ny bruk og økt arealutnyttelse av området. Planen bør likevel bearbeides for å etterkomme føringene i den vedtatte områdereguleringen.

2. Fylkesutvalget fremmer innsigelse mot planens parkeringsløsning og mot for lite felles uteoppholdsareal til planens boligområder. Fylkesutvalget viser samtidig til løsningsskisse slik det framgår av saksutredningen som et mulig alternativ.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) la fram et alternativt forslag til punkt 1 i innstillingen:
Fylkesutvalget stiller seg positiv til at området detaljreguleres for å tilrettelegge for ny bruk og økt
arealutnyttelse av området. Resten av punktet strykes.
Fylkesordfører la fram forslag om å stryke punkt 2.

Janne Johnsen (H) la fram et forslag til nytt punkt:
Vedrørende de administrative innsigelsene anbefaler fylkesutvalget at disse frafalles. Sak legges frem for fylkestinget til endelig vedtak 14. juni. Saken sendes videre til Riksantikvaren for endelig godkjenning.  

Vedtak:

Alternativt forslag til punkt 1, fremmet av Ege Tengesdal, ble  vedtatt mot stemmene til Ap og  MdG.
Alternativt forslag til punkt 2, fremmet av Ege Tengesdal, ble vedtatt mot stemmen til MdG.
Punkt 3 ble vedtatt mot stemmen til Ap, MdG og Ege Tengesdal (KrF)

Sak 118/17 Regionale kulturinstitusjoner – utnevning av faglige styremedlemmer Stavanger symfoniorkester.

Arnfinn Bjerkestrand ble i denne saken utnevnt som nytt styremedlem i styret til Stavanger Symfoniorkester (SSO). Han vil nå tiltre som ny kultursjef i Stavanger kommune i august. Stavanger kommune gir betydelige tilskudd til SSO, og rollen som kultursjef er derfor ikke forenlig med å samtidig ha styreverv i orkesteret. Bjerkestrand vil derfor måtte trå ut av styret, og det må dermed oppnevnes et nytt medlem.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

Fylkesutvalget utnevner Stein Bjelland som erstatter for Arnfinn Bjerkestrand som nytt fast medlem i styret til Stavanger Symfoniorkester Fylkestinget utnevner Martha Lyse som varamedlem som erstatter for Stein Bjelland.

Varamedlemmene velges numerisk på følgende måte
1. varamedlem Svein Olav Simonsen
2. varamedlem Martha Lyse

Del denne artikkelen på: