Regionalplan for Jæren 2013 - 2040

Vedtatt

Fylkestinget vedtok Regionalplan for Jæren den 22.oktober 2013. Det betyr at prosessen med å revidere Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren er fullført.

ATT. Regionalplan for Jæren revideres fra og med våren 2017. Planprogram forventes vedtatt våren 2018 og ny plan vedtatt i 2020. Se her for mer informasjon.

Regionalplanens mål er ambisiøst og forutsetter at Jæren skal:

  • ha en byutvikling basert på regionale helhetsløsninger som effektiviserer arealforbruket og transportarbeidet
  • styrke verdiskapingen
  • sikre natur- og kulturverdier og gi høy livskvalitet

Regionalplan for Jæren 2013-2040 (pdf, 12 mb)

Planområde

Planområdet dekker de ti kommunene Gjesdal, Hå, Klepp, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand og Time. Kommunene har deltatt aktivt i planprosessen og bidratt både i arbeidsgrupper, administrativ prosjektgruppe og politisk styringsgruppe sammen med Statens vegvesen og Fylkesmannen i Rogaland. Rogaland fylkeskommune er planeier og regionalplanavdelingen har hatt prosjektledelsen.

Hovedgrepene fra den forrige fylkesdelplanen er videreført

Det vil si at langsiktig grense jordbruk, regional grøntstruktur og langsiktige utbyggingsområder ligger fast. Det er utarbeidet reviderte retningslinjer og faglige råd innenfor viktige tema som samferdsel, sentrumsområder, bomiljø og områder disponert til rekreasjon og landbruk. I lokalsenter og områder avsatt til handel forutsettes det bruk av regional handelsanalyse som metodikk for å dimensjonere handel. Handelsanalysen vil foreligge våren 2014. I tillegg er det innført en regional planbestemmelse for handel som skal sikre at all handel lokaliseres innenfor definerte sentrumsområder. Bestemmelsen har direkte virkning på nye handelsetableringer i planområdet og gjelder foran kommunenes arealplaner, inntil bestemmelsen er innarbeidet i kommende kommuneplaner.

Et viktig strategisk verktøy

Fylkeskommunen er uttaleinstans til kommunale planer, og Regionalplan for Jæren er fylkeskommunens viktigste strategiske verktøy for å sikre en god disponering og utnyttelse av areal innenfor planområdet. Regionalplanen skal legges til grunn for planlegging på alle nivå. Retningslinjene er forankret i plan- og bygningsloven og gir statlige og regionale myndigheter grunnlag for både å drive med planfaglig veiledning og innspill i forberedende planarbeid i kommunene, og fremme innsigelse, hvis planforslag er i strid med retningslinjene.

Kommunene skal nå følge opp det faglige innholdet gjennom forpliktende vedtak i egne kommuneplaner og i dispensasjonssaker.

Kontaktperson:

Regionalplansjef Christine Haver, tlf. 950 37 037

Her finner du ulike innspill til begrenset høring for Regionalplan for Jæren 2013 - 2040:

Les mer >
Vedlegg
Kontaktperson
Del denne artikkelen på: