Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern

Vedtatt

Denne planen er nå under revidering, og planprogram er vedtatt - ny plan skal hete

Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning.

 Se vedtatt planprogram her. (høringsutgaven er identisk med vedtatt planprogram)

 

Her følger informasjon om den "gamle" planen, FINK:

Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (FINK) er en nyskapning der flere tema som det tidligere ble utarbeidet separate planer for er samlet i en plan. Friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern griper i høy grad inn i hverandre og har mange felles interesser og mål.

Planen omfatter også sambruk med reiseliv og landbruk, da reiselivet i høy grad er basert på natur- og kulturverdiene i fylket, og landbruket er en viktig eier og forvalter av arealene.

Planen inneholder:

 • Overordnede mål for FINK - på tvers av sektorene/temaene
 • Delmål for sektorene - som er innbyrdes konsistente
 • Strategier for:
  • Vern, fredning, sikring og bevaring
  • Tilrettelegging for tilgjengelighet, fysisk aktivitet, kunnskapsformidling og sosialt samvær
  • Skjøtsel/forvaltning
  • Folkehelseperspektivet
 • Retningslinjer for arealbruk og tilrettelegging
 • Handlingsprogram? koordinert virkemiddelbruk av spillemidler og statlige, fylkeskommunale, kommunale og private midler
 • Satsing på spesielle geografiske områder som egner seg for tilrettelegging gjennom partnerskap (geografiske partnerskapsområder)
 • Plankart
 • Databaser og temakart

Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (PDF)
Plankart (PDF)

Naturvernområdene i Fylkesdelplanen (PDF)
Friluftsområdene i Fylkesdelplanen (PDF)

Oppfølgingen av handlingsprogrammet i FINK blir nå fulgt opp i Regionalt utviklingsprogram (FINK).

FINK er både en plan for tilrettelegging basert på samarbeid og partnerskap og en plan for sikring av areal og objekter. Planen fokuserer på sammenhengen mellom bruk /tilrettelegging og vern/sikring, og naturens og kulturminnenes egenverdi.

Rogaland fylkesting vedtok FINK 8. juni 2004 og planen ble godkjent i Miljøverndepartementet 13. oktober 2005. MD skriver i sitt brev at samordningen er en god tilnærming til fremtidig samfunnsplanlegging i fylket, og kan gjøre det enklere for ulike grupper og sektorer å ta planen i bruk. Det er også positivt at planen er tydelig på handling og at den fokuserer på muligheter og samarbeid mellom viktige regionale myndigheter, lag og organisasjoner.

Del denne artikkelen på: