Regionalplan for klimatilpasning

Under utvikling

Arbeidet med regionalplan for klimatilpasning i Rogaland pågår i perioden 2018 - 2020. Planen skal gjelde hele Rogaland. Etter fremdriftsplanen skal regionalplanen være ferdig og vedtas høsten 2020. Det skal også utarbeides et handlingsprogram som beskriver tiltak og oppfølging av planen. Planprogrammet ble vedtatt 12. juni 2019. 

Planprogram er vedtatt

Fylkestinget vedtok planprogrammet i møte den 12. juni 2019. Nå vil utredningsarbeidet settes i gang for fullt, basert på behov beskrevet i planprogrammet. 

Saksdokumenter med protokollføring ligger ute på  politisk møtekalender. 

Referat fra behandling av planprogrammet i møtet i styringsgruppa 2. mai:

Aktiviteter og utredninger ihht planprogram:

For publiserte dokumenter og rapporter - se under "kunnskapsgrunnlaget" på høyre side. 

Utredninger og analyser:

 • Spørreundersøkelse til kommunene. (fullført)
 • Overordnede gis- analyser. (fullført)
 • Dokumentanalyser av enkelttema (pågående)
 • "Utredning av konsekvenser av klimaendringer på natur og samfunn i Rogaland". Gjennomføres av Vestlandsforskning, CICERO, NORCE Bergen, og MET. 
  • Del 1: Overordnet analyse for Rogaland
  • Del 2: Analyse av sårbare og robuste arealer, scenario
  • Del 3: Skisse til en metode for utarbeiding av lokale klimaprofiler (klimaspill/ nettbasert verktøy) 
 • "Analyse av hva klimaendringer og arealbruk betyr for vannmiljøet i Håelva". Gjennomføres av NORCE Stavanger, NIVA og NIBIO. 

Møter høsten 2019: 

Behov for andre typer møter vurderes fortløpende. 

Scenarieverksted planlegges gjennomført i begynnelsen av 2020. 

 

Aktiviteter, møter og prosessarbeid tilknyttet planprogrammet - 2018

1. Spørreundersøkelse til kommunene om status for klimatilpasning (april).

2. Oppstartssamlinger (mai) - dialogverksted.

3. Første møterekke 2018 - dialog om 1. utkast til planprogram:

4. Andre møterekke 2018 - dialog om 2. utkast:

Utkast planprogram til diskusjon i styringsgruppa 30.11.18:

Uttalelse fra ungdommens fylkesting (UFT) 17.11.18:

UFT 17.11.18.pdf (392,63 kB)

Utdrag fra uttale: "Rogaland UFT mener at et mer omfattende vedlikeholdsarbeid og tiltak som flomsikring av veier og infrastruktur vil være viktig klimatilpasninger for fylket"

Organisering og medvirkning

Prosjektorganiseringen består av en styringsgruppe, en prosjektgruppe og en referansegruppe. Det er kommunene som sitter med de fleste virkemidlene for å få til lokal klimatilpasning og gjennomføre nødvendige tiltak. Samarbeid med kommunene om innholdet i planen, vil stå helt sentralt. Kommunene som sitter i styrings- og prosjektgruppa representerer hver sine geografiske områder. Se detaljer i planprogrammet. 

Invitasjonsbrev:

I referansegruppa er det åpent for alle organisasjoner og aktører som ønsker å bidra med sin kompetanse og engasjement. Invitasjon er sendt ut til en rekke organisasjoner og aktører.

Ønsker du å delta, så ikke nøl med å ta kontakt!

Bakgrunn

Rogaland fylkeskommune besluttet i Regional planstrategi 2017 – 2020 å utarbeide en regionalplan for klimatilpasning. I planstrategien ble det vedtatt at Regionalplan for klimatilpasning skal utarbeides som en overordnet og strategisk plan, med et forebyggende perspektiv.

Behovet for en klimatilpasningsplan er basert på at samfunnet må tilpasse seg et endret klima, og at klimatilpasning er en planutfordring som må løses innenfor dagens planregime. Kunnskapen som er samlet om klimaendringene per i dag, viser til at fram mot år 2100 vil Norge få et varmere klima, med mer nedbør, kortere snøsesong, minkende isbreer, endret flommønster og stigende havnivå. At samfunnet er klimatilpasset, betyr at det er i stand til å begrense eller unngå ulemper som følge av endret klima, og å utnytte nye muligheter.

Kvist i vann.

I klimaprofil Rogaland beskrives de forventede klimaendringer, og hva slags utfordringer dette vil føre med seg. Hvor store konsekvenser dette får for Rogaland vil komme an på hvor robust og tilpasningsdyktig samfunnet er for klimaendringene. 

Les mer >
Auestadåna i flom. Foto: Gudrun Kristensen

Her finner du samlet kunnskapsgrunnlag for planarbeidet. 

Les mer >
Vedlegg
Kontaktperson
Del denne artikkelen på: