Regionalplan for klimatilpasning

Under utvikling

Arbeidet med regionalplan for klimatilpasning i Rogaland pågår i perioden 2018 - 2020. Etter fremdriftsplanen skal regionalplanen være ferdig og vedtas høsten 2020. Det skal også utarbeides et handlingsprogram som beskriver tiltak og oppfølging av planen.   

Planprogram går mot vedtak

Alle innspill i høringen er nå vurdert administrativt. Det er gitt forslag om flere endringer i planprogrammet. Disse er diskutert i prosjektgruppe, referansegruppe og styringsgruppe. Basert på innspill på gruppene er det nå laget ferdig forslag til endelig planprogram, som sendes til politisk behandling og vedtak i Fylkestinget i juni. 

Du kan under laste ned aktuelle møtedokumenter til møtet i styringsgruppa 2. mai:

Planlagt politisk behandling i fylkeskommunen:

  • Ungdommens fylkesutvalg, 22. mai
  • Samferdselsutvalget, 29. mai
  • Regional- og kulturutvalget, 29. mai
  • Fylkesutvalget, 4. juni
  • Fylkestinget 11-12 juni (for endelig vedtak)

Saksdokumenter legges ut på  politisk møtekalender. 

Om høringen av planprogrammet

Forslag til planprogram som var på høring:

Planprogrammet lå ute til høring i perioden 1. februar til 22. mars. Det kom inn 19 uttaler. Disse kan du lese  her. 

Høringskonferanse ble gjennomført 21. februar 2019. Du kan laste ned presentasjoner fra dagen  her.

Regional plan 

utarbeides i 2019 og 2020, med planlagt ferdigstillelse høsten 2020.

Planen vil gjelde hele Rogaland fylke.

Mer informasjon om oppstart av planarbeidet finner du i saksfremstillingen til Fylkesutvalget, 20.3.18.

Aktiviteter, møter og prosessarbeid tilknyttet planprogrammet - 2018

1. Spørreundersøkelse til kommunene om status for klimatilpasning (april).

2. Oppstartssamlinger (mai) - dialogverksted.

3. Første møterekke 2018 - dialog om 1. utkast til planprogram:

4. Andre møterekke 2018 - dialog om 2. utkast:

Utkast planprogram til diskusjon i styringsgruppa 30.11.18:

Uttalelse fra ungdommens fylkesting (UFT) 17.11.18:

UFT 17.11.18.pdf (392,63 kB)

Utdrag fra uttale: "Rogaland UFT mener at et mer omfattende vedlikeholdsarbeid og tiltak som flomsikring av veier og infrastruktur vil være viktig klimatilpasninger for fylket"

Organisering og medvirkning

Prosjektorganiseringen består av en styringsgruppe, en prosjektgruppe og en referansegruppe. Det er kommunene som sitter med de fleste virkemidlene for å få til lokal klimatilpasning og gjennomføre nødvendige tiltak. Samarbeid med kommunene om innholdet i planen, vil stå helt sentralt. Kommunene som sitter i styrings- og prosjektgruppa representerer hver sine geografiske områder. Se detaljer i planprogrammet. 

Invitasjonsbrev:

I referansegruppa er det åpent for alle organisasjoner og aktører som ønsker å bidra med sin kompetanse og engasjement. Invitasjon er sendt ut til en rekke organisasjoner og aktører.

Ønsker du å delta, så ikke nøl med å ta kontakt!

Bakgrunn

Rogaland fylkeskommune besluttet i Regional planstrategi 2017 – 2020 å utarbeide en regionalplan for klimatilpasning. I planstrategien ble det vedtatt at Regionalplan for klimatilpasning skal utarbeides som en overordnet og strategisk plan, med et forebyggende perspektiv.

Behovet for en klimatilpasningsplan er basert på at samfunnet må tilpasse seg et endret klima, og at klimatilpasning er en planutfordring som må løses innenfor dagens planregime. Kunnskapen som er samlet om klimaendringene per i dag, viser til at fram mot år 2100 vil Norge få et varmere klima, med mer nedbør, kortere snøsesong, minkende isbreer, endret flommønster og stigende havnivå. At samfunnet er klimatilpasset, betyr at det er i stand til å begrense eller unngå ulemper som følge av endret klima, og å utnytte nye muligheter.

Kvist i vann.

I  klimaprofil Rogaland beskrives de forventede klimaendringer, og hva slags utfordringer dette vil føre med seg. Hvor store konsekvenser dette får for Rogaland vil komme an på hvor robust og tilpasningsdyktig samfunnet er for klimaendringene. 

Les mer >
Vedlegg
Kontaktperson
Del denne artikkelen på: