Regionalplan Jæren 2050

Vedtatt
Regionalplan Jæren 2050

En bærekraftig og endringsdyktig region

Fylkestinget vedtok Regionalplan for Jæren 2050 (del 1) i sitt møte 13 juni, 2019

Planen er et resultat en lang og bred prosess med mange deltakere, og vi takker  statlige myndigheter, kommuner, private aktører, lag og foreninger, og privatpersoner for gode og viktige innspill gjennom hele prosessen. 

Planens visjon er at vi skal være en bærekraftig og endringsdyktig region.

Hovedmålet for by- og tettstedsutvikling beskriver at «Regionen skal ha en bærekraftig by- og stedsutvikling basert på regionale helhetsløsninger som effektiviserer arealforbruket og transportarbeidet, styrker verdiskapingen,  sikrer natur og kulturverdier, reduserer klimautslipp, og gir høy livskvalitet.»

I tillegg til hovedmålet er det seks delmål med tilhørende strategier;

  • Varige naturverdier
  • Livskraftige nabolag
  • Levende sentrumsområder
  • Enklere hverdag
  • Konkurransekraft
  • Regionalt samarbeid

Planen skal bidra til samordning av statlige, regionale og kommunale virkemidler for å nå målet. Den legger felles og langsiktige rammer for arealbruk og transport i regionen. Et eget handlingsprogram beskriver konkrete tiltak og prosesser som staten, fylkeskommunen og kommunene skal ha ansvaret for. Styringsverktøyene i planen er retningslinjer og regional planbestemmelse for handel.

Videre prosess og frister

Arbeid med Del 2 "operativ del" pågår parallelt, og vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om denne prosessen underveis. 

prosess milepæler

 

Kunnskapsgrunnlag
I  forbindelse med planarbeidet er det foretatt en rekke analyser og utredningsarbeid knyttet til ulike deler av planen. Disse rapportene er en del av kunnskapsgrunnlaget for planen. Rapportene kan finnes i kolonnen til høyre, sammen med de øvrige dokumentene som inngår i planen. 

Kunnskapsgrunnlag

I forbindelse med arbeidet med regionalplan for Jæren er det utarbeidet en rekke rapporter og dokumenter, disse finner du her. 

Les mer >
Regionalplan Jæren 2050 - planprogram vedtatt

Planprogrammet for regionalplan Jæren ble 12. juni vedtatt av fylkestinget i Rogaland. 

Les mer >
Forside regional planstrategi

Regional planstrategi er et politisk styringsdokument som skal utarbeides minst en gang for hver valgperiode. 

Les mer >
Regionalplan Jæren - Høringskonferansen er gjennomført

Da er høringskonferansen vel overstått, og planforslaget offisielt lagt ut på høring. 7 februar var den dagen da mer enn 130 mennesker var så opptatt og nysgjerrig på regional planlegging at de brukte en hel dag på høringskonferanse om Regionalplan Jæren. 

Les mer >
Kontaktperson
Del denne artikkelen på: