Fylkestinget har vedtatt Regionalplan Jæren 2050 - del 1.

Vedtatt
Regionalplan Jæren 2050  vedtatt
Fylkestinget vedtok Regionalplan for Jæren 2050 i sitt møte 13 juni.
Jordvern, klima og miljø var blant temaene som ble tatt opp i debatten og fylkestinget vedtok planen uten endringer.  

Forslag til regionalplan for Jæren del 1. er nå vedtatt i fylkestinget. Planen er et resultat en lang og bred prosess med mange deltakere, og vi takker  statlige myndigheter, kommuner, private aktører, lag og foreninger, og privatpersoner for gode og viktige innspill gjennom hele prosessen. 

En bærekraftig og endringsdyktig region

I høringsperioden har sekretariatet vært ute på besøk hos kommunene i planområdet for å informere om innholdet i planforslaget, i tillegg har vi hatt møter med referansegruppene og med aktører i næringslivet. Vi er takknemlige for engasjementet og arbeidet de ulike aktørene har lagt ned i sine innspill, og mange av dem er på ulike måter innarbeidet planen som nå er vedtatt. 

Av innkomne innspill kan vi se at langt de fleste støtter hovedgrepene i planen, mange av innspillene etterlyser mer ambisiøse mål og retningslinjer innenfor klima, miljø og jordvern.  I det vedtatte plandokumentet er klima og miljøfokuset styrket;

«Regionen skal ha en bærekraftig by- og stedsutvikling basert på regionale helhetsløsninger som effektiviserer arealforbruket og transportarbeidet, styrker verdiskapingen,  sikrer natur og kulturverdier, reduserer klimautslipp, og gir høy livskvalitet.»

Planen er utarbeidet i samarbeid med kommunene, statlige myndigheter, næringsliv og ulike interesseorganisasjoner.

I tillegg til den ordinære prosessen ble det gjennomført 4 verkstedsmøter der representanter fra disse ulike aktørene kom med gode innspill og deltok i samtaler om utfordringer og muligheter regionen vil møte i framtiden som planen må ta høyde for. 

Planen har definert 6 innsatsområder:

  • Varige naturverdier
  • Livskraftige nabolag
  • Levende sentrumsområder
  • Enklere hverdag
  • Konkurransekraft
  • Regionalt samarbeid

Videre prosess og frister

Planforslaget vil bli lagt frem for politisk behandling og godkjenning for Fylkestinget i juni. 

Arbeid med Del 2 "operativ del" pågår parallelt, og vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om denne prosessen underveis. 

prosess milepæler

 

Kunnskapsgrunnlag
I  forbindelse med planarbeidet er det foretatt en rekke analyser og utredningsarbeid knyttet til ulike deler av planen. Disse rapportene er en del av kunnskapsgrunnlaget for planen. Rapportene kan finnes i kolonnen til høyre, sammen med de øvrige dokumentene som inngår i planen. 

Regionalplan Jæren 2050 - revidert forslag etter høring

Revidert planforslag er nå klargjort og oversendt for politisk behandling i fylkesutvalg og fylkesting i juni 2019. 

Les mer >
Kunnskapsgrunnlag

I forbindelse med arbeidet med regionalplan for Jæren er det utarbeidet en rekke rapporter og dokumenter, disse finner du her. 

Les mer >
Regionalplan Jæren 2050 - planprogram vedtatt

Planprogrammet for regionalplan Jæren ble 12. juni vedtatt av fylkestinget i Rogaland. 

Les mer >
Forside regional planstrategi

Regional planstrategi er et politisk styringsdokument som skal utarbeides minst en gang for hver valgperiode. 

Les mer >
Regionalplan Jæren - Høringskonferansen er gjennomført

Da er høringskonferansen vel overstått, og planforslaget offisielt lagt ut på høring. 7 februar var den dagen da mer enn 130 mennesker var så opptatt og nysgjerrig på regional planlegging at de brukte en hel dag på høringskonferanse om Regionalplan Jæren. 

Les mer >
Regionalplan Jæren - Høringskonferansen er gjennomført
Kontaktperson
Del denne artikkelen på: