Regionalplan Jæren 2050 - Planforslag på høring

På høring
Regionalplan Jæren 2050 - Planforslag på høring

Forslag til regionalplan for Jæren på høring. "En bærekraftig og endringsdyktig region" er visjonen til den nye plane, den er nå lagt ut til høring og offentlig ettersyn, og alle interesserte er velkomne til å sende inn innspill og tilbakemeldinger til  firmapost@rogfk.no

Fylkesutvalget vedtok i sitt møte 29 januar å legge forslag til regionalplan ut til høring og offentlig ettersyn. I denne perioden vil også plansekretariatet være tilgjengelige for orienteringer og informasjon om planforslaget dersom interesserte ønsker det. 

Attraktivitet og konkurransekraft

Visjonen for planen er «en bærekraftig og endringsdyktig region».
Målet er at «Regionen skal ha en bærekraftig by- og stedsutvikling basert på regionale helhetsløsninger som effektiviserer arealforbruket og transportarbeidet, styrker verdiskapingen, sikrer natur og kulturverdier og gir høy livskvalitet.»

Planen er utarbeidet i samarbeid med kommunene, statlige myndigheter, næringsliv og ulike interesseorganisasjoner. I tillegg til den ordinære prosessen ble det gjennomført 4 verkstedsmøter der representanter fra disse ulike aktørene kom med gode innspill og deltok i samtaler om utfordringer og muligheter regionen vil møte i framtiden, som planen må ta høyde for.

Prosessen var svært nyttig, og ga blant annet klar tilbakemelding på fire punkter:
Å styrke det regionale samarbeidet; satse på urbanisering og fortetting - særlig i bybåndet mellom Stavanger og Sandnes; å sikre Stavanger-regionen flere ben å stå på gjennom økt konkurransekraft og attraktivitet og å bruke det grønne skiftet til å utvikle regionen og styrke identiteten, s

Planen har definert 6 innsatsområder:

  • Varige naturverdier
  • Livskraftige nabolag
  • Levende sentrumsområder
  • Enklere hverdag
  • Konkurransekraft
  • Regionalt samarbeid

Videre prosess og frister

Planforslaget som nå er lagt ut på høring er dokumentet som i figuren under er beskrevet som "strategisk del".

Høringsfrist er satt til 22 april

Planforslaget vil bli lagt frem for politisk behandling og godkjenning for Fylkestinget i juni. 
Arbeid med "operativ del" vil pågå parallelt, og vi kommer tilbake med nærmere informasjon om denne prosessen. 

prosess milepæler

 

Kunnskapsgrunnlag
I  forbindelse med planarbeidet er det foretatt en rekke analyser og utredningsarbeid knyttet til ulike deler av planen. Disse rapportene er en del av kunnskapsgrunnlaget for planen. Rapportene kan finnes i kolonnen til høyre, sammen med de øvrige dokumentene som inngår i planen. 

Regionalplan Jæren 2050 - høringsutkast (17,08 MB)
Regionalplan Jæren 2050 - planprogram vedtatt

Planprogrammet for regionalplan Jæren ble 12. juni vedtatt av fylkestinget i Rogaland. 

Les mer >
Forside regional planstrategi

Regional planstrategi er et politisk styringsdokument som skal utarbeides minst en gang for hver valgperiode. 

Les mer >
Vedlegg
Kontaktperson
Del denne artikkelen på: