Regional plan for byggeråstoff i Ryfylke (2013)

Vedtatt

Vedtatt i 2013. 

 En tilsvarende regionalplan for byggeråstoffer på Jæren ble vedtatt i 2006.  Du finner planen her. 

Om planen

Planen gir oversikt over forekomster av byggeråstoff i Ryfylke. Byggeråstoff er geologiske materialer som sand, grus og pukk (knust fjell). Ressursene blir brukt til veier, boliger, plattformer offshore og annen bygg- og anleggsvirksomhet. Planen består av et plandokument og et plankart. Alle ressurser er avmerket i plankartet, men kun et utvalg av ressursene blir vurdert i plandokumentet.  

Plankategorier 

Sand og grus er en begrenset naturressurs, og deler av forekomstene ligger i områder med eksisterende bebyggelser. Planen vurderer virkningene som uttak av ressursene har på natur- og kulturgrunnlaget. Områdene er inndelt i 5 plankategorier, som skiller mellom lav til høy konfliktgrad ved uttak av byggeråstoff. Kommunal arealplanlegging bør skje i samsvar med anbefalte plankategorier. 

Planens mål
Gi oversikt over tilgjengelige og prioriterte byggeråstoff-ressurser i området.
Belyse hvordan ressursene kan forvaltes best mulig. 
Sikre tilgang på byggeråstoff i et langt tidsperspektiv.

Kontaktinformasjon 

Ved spørsmål og andre henvendelser til denne planen, ta kontakt med regionalplanavdelingen.

Del denne artikkelen på: