Fylkesdelplan for byggeråstoffer på Jæren (2006)

Vedtatt

Vedtatt i 2006. 

En tilsvarende regionalplan for byggeråstoffer i Ryfylke ble vedtatt i 2013.  Du finner denne planen her. 

Om planen

I Rogaland er det små reserver av sand og grus, og eksisterende ressurser tas ut i høyt tempo. Samtidig er Jæren i kraftig vekst. Regionen har dynamisk næringsliv, sterk befolkningsøkning og høy byggevirksomhet av boliger, næringsbygg og infrastruktur. Slik aktivitet krever tilgang til byggeråstoffer som sand, grus og pukk. Planen gir oversikt over gjenværende mineralressurser i Rogaland, og beskriver hvordan forekomstene kan utnyttes på best mulig måte. 

Planen har fire mål 
Mål
Ressurstilgang Regionens behov for byggeråstoffer skal sikres i et langsiktig perspektiv.
Arealbrukskonflikter Konflikter i arealbruk, og miljøulemper knyttet til uttak av sand, grus og pukk skal holdes på et lavt nivå. 
Regional koordinering Forvaltning av grus- og pukkforekomster på Jæren bør skje koordinert på tvers av kommunegrensene.
Forutsigbarhet Grus- og pukk-næringen i regionen skal oppleve forutsigbarhet til hvilke områder som avsettes for uttak.
Kontaktinformasjon 

Ved spørsmål og andre henvendelser knyttet til denne planen, ta kontakt med regionalplanavdelingen.

Del denne artikkelen på: