Regionalplan for Jæren 2050 - Del 1

Vedtatt

Vedtatt i 2019. 

Planens visjon er at vi skal være en bærekraftig og endringsdyktig region.

Hovedmålet for by- og tettstedsutvikling beskriver at «Regionen skal ha en bærekraftig by- og stedsutvikling basert på regionale helhetsløsninger som effektiviserer arealforbruket og transportarbeidet, styrker verdiskapingen,  sikrer natur og kulturverdier, reduserer klimautslipp, og gir høy livskvalitet.»

I tillegg til hovedmålet er det seks delmål med tilhørende strategier;

  • Varige naturverdier
  • Livskraftige nabolag
  • Levende sentrumsområder
  • Enklere hverdag
  • Konkurransekraft
  • Regionalt samarbeid

Planen skal bidra til samordning av statlige, regionale og kommunale virkemidler for å nå målet. Den legger felles og langsiktige rammer for arealbruk og transport i regionen. Et eget handlingsprogram beskriver konkrete tiltak og prosesser som staten, fylkeskommunen og kommunene skal ha ansvaret for. Styringsverktøyene i planen er retningslinjer og regional planbestemmelse for handel.

Vedlegg
Kontaktperson
Del denne artikkelen på: