Regional plan for Jæren 2013-2040

Vedtatt

Vedtatt i 2013. 

Fra og med våren 2017 er planen under revidering. Planprogrammet forventes vedtatt våren 2018, og ny plan skal vedtas i 2020. 

Planens mål forutsetter at Jæren skal: 

  • ha en byutvikling basert på regionale helhetsløsninger som effektiviserer arealforbruket og transportarbeidet
  • styrke verdiskapingen
  • sikre natur- og kulturverdier, og gi høy livskvalitet

Planområde

Planområdet dekker kommunene Gjesdal, Hå, Klepp, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand og Time. 

Kommunene har deltatt aktivt i planprosessen og bidratt både i arbeidsgrupper, administrativ prosjektgruppe og politisk styringsgruppe sammen med Statens vegvesen og Fylkesmannen i Rogaland. Rogaland fylkeskommune er planeier og regionalplanavdelingen har hatt prosjektledelsen.

Hovedgrep fra forrige fylkesdelplan er videreført

Det innebærer at langsiktige grenser for jordbruk, regional grønnstruktur og langsiktige utbyggingsområder ligger fast. I tillegg er retningslinjer og faglige råd oppdatert innenfor tema samferdsel, sentrumsområder, bomiljø og områder disponert til rekreasjon og landbruk.

I lokalsenter og områder avsatt til handel forutsettes det bruk av regional handelsanalyse som metodikk for å dimensjonere handel. I tillegg er det innført en regional planbestemmelse for handel som skal sikre at all handel lokaliseres innenfor definerte sentrumsområder. Bestemmelsen har direkte virkning på nye handelsetableringer i planområdet og gjelder foran kommunenes arealplaner, inntil bestemmelsen er innarbeidet i kommende kommuneplaner.

Et viktig strategisk verktøy

Fylkeskommunen er uttaleinstans til kommunale planer. Regional plan for Jæren er fylkeskommunens viktigste strategiske verktøy for å sikre en god disponering og utnyttelse av areal innen planområdet. Regionalplanen skal legges til grunn for planlegging på alle nivå.

Retningslinjene er forankret i plan- og bygningsloven. Dette gir statlige og regionale myndigheter grunnlag for både å drive med planfaglig veiledning og innspill i forberedende planarbeid i kommunene, og fremme innsigelse, hvis planforslag er i strid med retningslinjene.

Kommunene skal nå følge opp det faglige innholdet gjennom forpliktende vedtak i egne kommuneplaner og i dispensasjonssaker.

Retningslinjer

Planens retningslinjer kan du laste ned fra kolonnen på høyre side. 

Dokumenter

Regionalplan for Jæren 2013-2040 (PDF, 12,25 MB)

Vedlegg

Retningslinjer Regionalplan Jæren 2013-2040 (PDF, 3,81 MB)
Konsekvensutredning av regional planbestemmelse for lokalisering av handel (PDF, 1,13 MB)
Regionalplan Jæren 2050

En bærekraftig og endringsdyktig region

Fylkestinget vedtok Regionalplan for Jæren 2050 (del 1) i sitt møte 13 juni, 2019

Planen er et resultat en lang og bred prosess med mange deltakere, og vi takker  statlige myndigheter, kommuner, private aktører, lag og foreninger, og privatpersoner for gode og viktige innspill gjennom hele prosessen. 

Les mer >
Kontaktperson
Del denne artikkelen på: