Vi verner om jordbruksarealene

Villsau. Bilde: Leif Harboe. Fra Flickr med creative commons license.

Fylkeskommunen har laget en strategi for vern av jordbruksareal. Nå er det din tur å si din mening!

I møte den 20. mars vedtok fylkesutvalget enstemmig å sende forslag til jordvernstrategi for Rogaland på høring. Strategien inneholder et brett spekter med virkemidler, som ved aktiv bruk kan bidra til at Rogaland medvirker til å oppfylle det nasjonale jordvernmålet. Det er svært verdifulle og produktive jordressurser i fylket, men omdisponering av jord har vært omfattende over lang tid. På denne bakgrunn er strategiens foreslåtte mål ambisiøst, men samtidig et uttrykk for nødvendigheten av å endre kursen. Det foreslås at årlig omdisponering av jord ikke skal overstige 10% av det nasjonale målet, dvs.400 dekar, innen 2022 og at forbruket skal minimaliseres etter dette.

I 2015 vedtok Stortinget et nytt og skjerpet nasjonalt jordvernmål, der årlig omdisponering av jord gradvis skulle reduseres til maksimalt 4000 dekar innen 2020. Tidligere mål for maksimal omdisponering ble med dette redusert med 1/3.

Regjeringen fulgte opp med forventningsbrev til kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn, og pekte på at et av de viktigste virkemidlene ligger i overordnet planlegging for samordnede areal- og transportløsninger.

Del denne artikkelen på: