Revidering av vannforvaltningsplan

Hafrsfjord. Foto: Frøydis Folgerø

Hafrsfjord. Foto: Frøydis Folgerø

Det er nå startet opp revidering av Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland. Planprogram og utfordringsdokument er sendt på høring og offentlig ettersyn, med høringsfrist 4. juli.

Planen for vannregion Rogaland omfatter det meste av Rogaland fylke, og mindre deler av Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Hordaland.

Det er sendt to dokumenter til høring. Alle har anledning til å sende innspill til dokumentene.

Høringsdokumenter:

Høringsdokument 1; Planprogrammet beskriver planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, og inneholder også et forslag til program for konsekvensutredning.

Høringsdokument 2: Hovedutfordringer beskriver hvilke utfordringer vi står overfor i vannregionen vår, og hvordan vi best kan ta vare på vannet vårt.

Høringsfristen er satt til 4. juli 2019. 

Høringsinnspill:

Høringsuttalelse kan sendes på e-post til: firmapost@rogfk.no 
 eller til: Rogaland fylkeskommune, Postboks 130, Sentrum, 4001 Stavanger
 
Høringsuttalelser kan sendes i vanlig brevformat, men bruk gjerne de vedlagte skjemaene for høringsinnspill.

Mer informasjon

Vedtatt plan gjelder for perioden 2016-2021. Revidert plan skal gjelde for perioden 2022-2027. Les mer om vannregion Rogaland, pågående tiltaksarbeid og revisjon av plan på de nasjonale sidene for vannforvaltningsarbeidet:  Vannportalen.no.

I hele Norge jobbes det nå med revisjon av vannforvaltningsplaner. Oversikten finner du  her.

Del denne artikkelen på:
Foto: Vegard Næss

Arbeidet med oppdatering av gjeldende regionalplan for vannforvaltning er nå startet opp. Det jobbes i første del av 2019 med å utarbeide et planprogram og et dokument som beskriver hovedutfordringene.

Formålet med planarbeidet er at vi skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet.

Les mer >
Vedlegg
Kontaktperson