Regionalplan Jæren - hva er det?

Regionalplan Jæren - hva er det?

Hvordan vil Jæren se ut om tretti år? Det er vanskelig å vite, men vi må i alle fall prøve å påvirke vår felles fremtid.

Planprogrammet for arbeidet er for tiden ute til høring og offentlig ettersyn med frist 31. mars. Planprogrammet beskriver hva som er formålet med planarbeidet, hvilke problemstillinger som vil bli tatt opp, og fremdrift og opplegg for medvirkning. Planprogrammet vil bli lagt fram for fylkestinget til endelig godkjenning i juni 2018.

Politisk forankring er viktig gjennom hele planarbeidet, noen av kommunene har derfor fått utsatt frist for å kunne ta opp saken i sine formannskap eller kommunestyre som har møtedato etter 31 mars.

Hva er planen?

Hvis du lurer på hva dette er for noe, så er du ikke alene: https://vimeo.com/258242096 

Regionalplanen for Jæren er regionens langsiktige plan for areal- og transportutvikling. Den gir strategisk retning for hvordan regionen skal vokse de neste 30 årene. Måten vi forvalter våre arealressurser og utvikler vårt transportsystem betyr mye for hvordan vi bor og beveger oss i regionen.

Medvirkning og kommunikasjon

Regionalplan Jæren er organisert gjennom et areal- og transportplansamarbeid der kommunene, fylkeskommunen, og de statlige myndighetene er representert. Det er mange parter som deltar i arbeidet, og det er særlig viktig at vi får til godt forankrede prosesser i kommunene. 

Det er nettopp avholdt en høringskonferanse med ca. 110 deltakere fra stat, kommune, næringsliv og frivillig sektor.

Målet med konferansen var todelt, vi ønsket å fokusere på framtida – hva er det egentlig vi planlegger for, og hvordan kommer situasjonen til å se ut? Hvor mange mennesker, hvor mye transportarbeid, hvor stort behov for nye utbyggings og næringsområder, hvordan sikre at folk i 2050 har et godt liv?

I tillegg til høringskonferansen, sender vi ut nyhetsbrev til en rekke aktører og beslutningstakere. På denne måten håper vi å holde interesserte informert.

Forankring og medvirkning forutsetter kunnskap. Vi har derfor et ønske om å besøke alle kommunene i planområdet for å presentere planprogrammet, og samtale om utfordringer og løsninger. Dette arbeidet har nettopp startet opp.

Hvorfor planen?

Regionalplanen legger til rette for utvikling av arbeidsplasser, boliger, veger, kollektivsystem, gåing og sykling i hele regionen, samtidig som landbruksjord, friluftsområder, natur- og kulturverdier skal tas mest mulig vare på. Derfor er regionalplanen viktig.

Planen vil være en gjensidig felles avtale mellom fylkeskommunen, kommunene og staten. Som et veikart med felles mål og rammer for utviklingen må den gi forutsigbarhet for både offentlige og private aktører. Innsats og virkemiddelbruk samordnes på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer slik at de trekker i samme retning. Dette skal bidra til at den samlede effekten blir sterkere for å oppnå ønsket utvikling.

Plansekretariatet har fått egen epost-adresse

For å ha kontroll på henvendelser og spørsmål har vi etablert en egen epost-kasse for Regionalplan Jæren: RPJaeren@rogfk.no. Sender du forespørsler på denne adressen vil du få svar uavhengig av den enkelte prosjektmedarbeiders tilstedeværelse.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson