Regionalplan Jæren 2050 revideres

Under utvikling
planområdet for regionalplan Jæren fastsatt i fylkestinget i juni 2018

For å møte framtidas behov og sikre bærekraftig utvikling av en region i vekst reviderer vi nå regionalplan Jæren. 

Planprogrammet ble vedtatt av fylkestinget i juni, og prosessen med å utforme selve plandokumentet er godt i gang.
Høsten 2018 starter vi opp med et Scenarioarbeid (Perspektiv 2050) der vi har invitert aktører fra ulike bransjer, forvaltningsnivå og organisasjoner til å delta på en serie verksteder. Formålet er at vi gjennom denne prosessen sammen skal finne fram til hvordan framtidas region skal se ut, og hva som må gjøres for å få det til.

Regionalplan Jæren er en langsiktig plan for areal- og transportutvikling som gir strategisk retning for hvordan regionen skal vokse de neste 30 årene. Hvordan vi forvalter arealressursene våre, eller utvikler transportsystemet i regionen betyr mye for hvordan vi bor og beveger oss.

Regionalplanen skal legge til rette for utvikling av arbeidsplasser, boliger, veger, kollektivsystem, gåing og sykling i hele regionen, samtidig som landbruksjord, friluftsområder, natur- og kulturverdier skal tas mest mulig vare på.
Denne utviklingen preger hverdagen vår og avgjør hvordan tilgangen er til mange av de tingene vi verdsetter, som en god bolig, nærliggende arbeidsplasser, gode utendørsarealer og attraktive sentrumsområder. Derfor er regionalplanen viktig.

 Gjeldende plan er et resultat av et langsiktig plansamarbeid mellom 10 kommuner, fylkeskommunen og statsetater. Planen fungerer som en «regional kontrakt» mellom partene, der felles mål og rammer for utviklingen skaper forutsigbarhet for både offentlige og private aktører. Innsats og virkemiddelbruk samordnes på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer slik at de trekker i samme retning, på denne måten kan vi sammen oppnå målene vi har fastsatt i regionalplanen. 

regional planstrategi 2017-2020 vedtok fylkestinget at regionalplan Jæren skulle revideres. Etter oppstart i 2017, er nå planprogrammet endelig vedtatt og arbeidet med selve planprosessen godt i gang. Prosessen vil være todelt,  del 1 av plandokumentet  vil inneholde overordnede mål og strategier, i tillegg til at den skal svare ut noen konkrete bestillinger som blant annet mål og tiltak for "nullvekstmålet" som vi har forpliktet oss til gjennom byvekstavtalen. Del to vil være mer operativ, og inneholde tiltak og virkemidler som skal bidra til at vi sammen skal realisere mål og strategier som vi har nedfelt i del 1. 

prosess milepæler

 

Når vi ser framover mot 2050 står regionen foran både store muligheter og tøffe utfordringer på mange ulike områder. Det langsiktige plansamarbeidet skal nå videreutvikles og styrkes, dette sammen med et bredere medvirkningsarbeid skal bidra til at Regionalplan Jæren 2050 blir framtidsrettet og bærekraftig.

Kunnskapsgrunnlag

I forbindelse med utarbeiding av planprogrammet ble det i løpet av 2017 er det utarbeidet seks fagnotater omhandlende ulike plantema. Notatene er drøftet i prosjekt- og styringsgruppen, og danner deler av grunnlaget for planprogrammet som ble endelig vedtatt i fylkestinget 12 juni 2018. Du finner notatene i kolonnen til høyre.

Høringskonferansen 2019 er under planlegging og dato er avklart, sett av 7 februar - trykk på linken nedenfor og meld deg på!

Høringskonferanse

Vedlegg

Notat 1 - regionale utviklingstrekk (PDF, 2,31 MB)
Notat 2 - samordnet areal- og transportutvikling (PDF, 1,16 MB)
Notat 3 - jordressurser og regional grønnstruktur (PDF, 1,54 MB)
Notat 4 - levende sentrumsområder (PDF, 1,05 MB)
Notat 5 - bomiljø og kvalitet (PDF, 1,65 MB)
Notat 6 - regionale næringsområder (PDF, 2,45 MB)
Regionalplan Jæren 2050 - planprogram vedtatt

Planprogrammet for regionalplan Jæren ble 12. juni vedtatt av fylkestinget i Rogaland. 

Les mer >
Forside regional planstrategi

Regional planstrategi er et politisk styringsdokument som skal utarbeides minst en gang for hver valgperiode. 

Les mer >
Hva er egentlig planen med planen??

Filmsnutt om regionalplan Jæren, for å vise at regionale planer ikke alltid er lett å forstå eller engasjere seg i for folk flest.

Kontaktperson
Del denne artikkelen på: