Planprogram vedtatt - milepæl for klimatilpasningsarbeidet

Siloballer i sjø. Foto: Gudrun Kristensen

Siloballer i sjø. Foto: Gudrun Kristensen

Planprogrammet til regionalplan for klimatilpasning ble vedtatt av Fylkestinget 12. juni. Planprogrammet beskriver kort sagt hva som skal gjøres og hvilken type medvirkning som er planlagt i planprosessen.  

En milepæl er nådd, og nå starter utredningsarbeidet for fullt. For mange er det kanskje nå de virkelig interessante diskusjonene starter. Trenger vi overordnede føringer i planen? Hvilke tiltak bør vi prioritere? Kan vi samarbeide bedre? Hvilke muligheter finnes? 

Status for planprosessen oppdateres fortløpende  her. 

Tilskudd fra Miljødirektoratet

Vi har etter søknad fått tildelt kr. 850.000 til utredningsarbeidet vårt. Dette er vi svært takknemlige for. Sammen med fylkeskommunens egne avsatte midler til planarbeidet, vil dette bidra til at vi får gode utredninger som omfatter hele Rogaland. 

Analyser og utredninger til planen

De viktigste analysearbeidene til planen vil foregå i løpet av høsten 2019. Vi skal gjennom dette utredningsarbeidet få frem kunnskap om utfordringer og sårbarhet i Rogaland, men også hvilke muligheter som finnes. Dette skal gi oss bedre kunnskapsgrunnlag til å utforme mål og strategier for klimatilpasningsarbeidet gjennom den regionale planen, og foreslå tiltak som må prioriteres de nærmeste årene. 

Utredningene er basert på behov beskrevet i planprogrammet. 

 

Fylkeskommunens utredningsarbeid

Fylkeskommunen vil gjennomføre analyser og utredninger som skal bidra til at vi får bedre kunnskap om status og behov;

  • En spørreundersøkelsen til kommunene, sendt ut i mai, skal bidra til bedre kunnskap om status på klimatilpasningsarbeidet i kommunene
  • Kartlegging av områder for flom, skred, havnivåstigning og stormflo for flere tema: bygninger, bosatte, samferdsel, kulturminner, areal, naturtyper og friluftsliv; gis-analyse. 
  • Sammenstille statistikk på naturskadeerstatning
  • Modellering av avrenningslinjer og lavpunkt på de viktigste arealene i fylket - Hvor renner vannet! (Modelleringen gjøres i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland)
  • GIS-analyse av vegetasjonsdekke på kantsoner langs Håelva (case-studie)
  • GIS-analyse av arealendringer i nedbørfeltet til Håelva (case-studie)
  • Dokumentgjennomgang, med fokus på å innhente eksempler til inspirasjon 

Eksterne utredninger

Vi har utformet to tverrfaglige prosjekt der vi har behov for ekstern bistand.  

Et utredningsoppdrag er allerede tildelt. Vi har fått med oss Vestlandsforskning, NORCE og CICERO til å utrede konsekvenser av klimaendringer på natur og samfunn i Rogaland. Prosjektet vil inkludere en overordnet analyse for Rogaland, samt en mer inngående analyse av sårbare og robuste områder. Prosjektet inkluderer også starten på et arbeide med å utvikle en form for nettbasert verktøy, som kan bidra til at kommunene bedre kan hente ut klimadata og informasjon for sin kommune. Meteorologisk institutt vil bidra inn i dette utviklingsarbeidet, og et ferdig utviklet verktøy vil eies av Norsk klimaservicesenter. 

Vi har nylig sendt ut det andre oppdraget som anskaffelse til aktuelle tilbydere. Prosjektet ønsker vi skal bidra med bedre kunnskap om hva klimaendringer og arealbruk betyr for vannmiljøet, med Håelva som casestudie. Dette oppdraget skal også bidra med kunnskap inn i revidering av  Regionalplan for vannregion Rogaland.

Utredningene blir finansiert av fylkeskommunes avsatte planmidler og tilskudd fra Miljødirektoratet. 

Vil du være med?

Det er ikke for seint å kaste seg med i planprosessen og bidra! Vi arrangerer regionvise møter i september (se  arrangementkalenderen) og planlegger møte for referansegruppa 4. oktober. 

Ønsker du å vite litt mer, eller har du innspill, så gjerne ta kontakt med sekretariatet. 

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson