Tall og fakta

Rogaland fylkeskommune har de seneste år hatt en solid økonomi med gode regnskapsresultater. Overskuddene skyldes i stor grad uforutsett vekst i de frie inntekter (skatt). Samtidig har kostnadene forbundet med ordinær drift i all hovedsak vært i samsvar med de vedtatte budsjetter.

Fylkeskommunen har rundt 3 500 medarbeidere og et årlig budsjett på rundt 5 milliarder kroner (+/-). Drøyt 40 % av budsjettet blir brukt til videregående opplæring og cirka 2 900 av de ansatte arbeider i opplæringssektoren.

Fylkeskommunen sine inntekter kommer i hovedsak fra skatt (37,9%) og statlige rammetilskudd (27%). I tillegg kommer øremerkede overføringer fra staten og diverse inntekter. Rammene for den fylkeskommunale økonomien blir i stor grad fastsatt sentralt av statlige styresmakter.

Del denne artikkelen på:

Der det finnes vilje, finnes en vei. I Rogaland fylkeskommune har vi viljen til å se mulighetene og til å utnytte dem til felles framgang. Gjennom samarbeid med kommunene og andre offentlige og private aktører, har og tar vi ansvar for miljø og klima, utvikling av næringsliv, samferdsel, kultur, kompetanse, folkehelse og friluftsliv i hele fylket.

Les mer >