Regionalt læringsnettverk folkehelse

Program for folkehelsearbeid i kommunene i 2017-2027. En satsing for å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet

Rogaland fylkeskommune har hatt flere samlinger i partnerskap for folkehelse om "Program for folkehelsearbeid i kommunene i 2017-2027. En satsing for å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet".https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/program-for-folkehelsearbeid-i-kommunene. Partnerskapsaktørene har delt erfaringer om arbeidet rundt programmet og noen kommuner har delt erfaringer om hvordan de har fått på plass ungdomsråd og hvordan undom blir tatt med inn i folkehelsearbeidet. 

KS læringsnettverk og Rogaland fylkeskommune vil  understøtte partnere som ønsker å arbeidet mer med programmet og arrangere nå et læringsnettverk for å gå dypere inn på utviklingsarbeidet. Dagen tema er satt på bakgrunn av evalueringstilbakemeldingene, fra sist nettverksmøte. 

Tema for læringsnettverket: Tiltaksutvikling og evalueringskompetanse sett opp mot resultatmål i programmet.

Målgruppe: Rådmann og ordfører, kommuneansatte, ungdomsråd og kompetansemiljø som ønsker å satse på barn og unge psykisk helse og rus 0-24 år. Samarbeid mellom forsknings- og kompetansemiljøer og kommuner i startfasen vil medvirker til at en kan utforme et oppdrag for evaluering tidlig.

Å få økt kunnskap om hvordan en kan involvere barn og unge i tiltaksutviklingen er en viktig del av programsatsingen. Det vil bli gitt en gjennomgang av Precede-Proceed modellen ved Jørn Andreas Cruickshank, Førsteamanuensis Universitetet i Agder (UiA) og Tor-Ivar Karlsen, Førsteamanuensis PhD, UiA som vil leder gruppearbeid. Modellen er et verktøy som kan benyttes for å bygge opp kunnskap, få innsikt i hvordan en kan gjennomføre en bedre planlegging før iverksettelsen av tiltak/intervensjoner.  Modellen tilsier at målgruppen for intervensjonen (0-24 år) må være involvert i utviklingsprosessen, for god måloppnåelse

Vi ønsker også å gi en gjennomgang av rapporten: Barn og unges psykiske helse: Forebyggende og helsefremmende folkehelsetiltak. En kunnskapsoversikt - https://www.fhi.no/publ/2018/barn-og-unges-psykiske-helse-forebyggende-og-helsefremmende-folkehelsetilta/ ved Folkehelseinstituttet. Rapporten er svar på en bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet om å oppdatere "Bedre føre var"-rapporten fra 2011. 

På slutten av dagen vil det bli en gjennomgang av veilederen «Hvordan jobbe evalueringsbasert i egen tiltaksutvikling lokalt» http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/folkehelse/forskning-og-rapporter/veileder-i-egenevaluering/ved Bergljot Baklien, Evalueringsforsker

Vi håper dagen vil være nyttig for kommuner, ungdommer og kompetansemiljø som ønsker å satse videre med arbeidet rundt programmet.

Program

09.30 - 10.00

10.00 - 10.30

10.40 - 11.00

11.00 - 12.00

12.45 - 13.15

13.15 - 14.00

14.15 - 15.25

Kontaktperson