Seminar om ny gjødselvareforskrift

Gjødsel som ressurs og utfordring

Invitasjon til seminar og innspillsmøte – forskrift om organisk gjødsel

Landbruksdirektoratet, Mattilsynet, Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune inviterer sammen til seminar og innspillsmøte om ny forskrift om organisk gjødsel. Invitasjonen går særlig ut til organisasjoner og interessenter i og rundt jordbruket.

Om revisjon av forskrift om organisk gjødsel

Landbruksdirektoratet, Mattilsynet, Miljødirektoratet har sammen i oppdrag å gjennomgå forskrift om organisk gjødsel og legge fram utkast til ny forskriftstekst. Oppdraget skal ferdigstilles innen utgangen av året. De legge fram sentrale problemstillinger og løsninger som de har sirklet inn, med vekt på bruksdelen av regelverket, dvs det som angår lagring og bruk av gjødsel internt i jordbruket. De vil deretter åpne for innspill til arbeidet.

Opplegg for innspill til møtet

Det er anledning til å forhåndstegne seg til innspill, hvilket gir prioritet på talelista. Forhåndstegning til innlegg sendes på epost innen 9. november til jon.magnar.haugen@landbruksdirektoratet.no.

Bakgrunn

Oppdraget – og gjeldende regelverk – er delt i to. Det ene er å legge til rette for bedre utnyttelse av næringsstoffene i gjødsla slik at de mest mulig blir til en ressurs og gir minst mulig ulempe. Det andre er å legge til rette for å øke utnyttelsen av biomasse på flere måter – blant annet til å utvinne biogass – og samtidig bringe næringsstoffene tilbake til jordbruket. På begge felt vil man altså oppnå et kretsløp, samtidig som man reduserer ressursforbruk og miljøbelastninger. Les mer om oppdraget hos Landbruksdirektoratet.

Det er særlig bestemmelser som gjelder lagring og spredning av organisk gjødsel som vil bli de krevende spørsmålene som har størst plass og interesse er sannsynligvis:

1. Krav til spredeareal eller andre bestemmelser om tillatt mengde gjødsel, herunder

-          Doseringen av kravet

-          Hvordan spredearealkravet skal regnes ved leveranse og mottak av gjødsel

-          Arealer som er tillatt å benytte som spredeareal

2. Krav til lagerkapasitet og spredetidspunkt

3. Hvilke krav som skal stilles til oppsamling og lagring av ulike typer materiale, herunder spørsmål om

-          dekke på lager,

-          gjødsel fra dyr utomhus (utegard mv.)

-          lagring av tørrgjødsel og talle,

-          krav til siloanlegg, lagring av rundballer, pressaft.

4. Regulering for bedre utnytting av nitrogen i gjødsla

Merk at dette ikke er noen høring av et ferdig forslag, det er snarere innspill til et pågående arbeid.

 

Påmeldingsfrist 9. november.

 

Påmeldingsfristen har nå gått ut, det er ikke lenger mulig å melde seg på.
Vis innsendte svar »
Kontaktperson