• Forside
  • Aktuelt
  • Regionalplan for Jæren - varsling om oppstart av planarbeid

Regionalplan for Jæren - varsling om oppstart av planarbeid

Utsnitt forside planprogram

Regionalplanen for Jæren er en langsiktig plan for areal- og transportutvikling som gir strategisk retning for hvordan regionen skal vokse de neste 30 årene. 

Rogaland fylkeskommune besluttet i Regional planstrategi 2017 – 2020 å utarbeide ny og oppdatert Regionalplan for Jæren. Målet med revisjonsarbeidet er å legge til rette for en mer bærekraftig byutvikling og en sterkere region.

Planen berører arealer i kommunene Kvitsøy, Rennesøy, Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Strand, Gjesdal, Klepp, Time og Hå. Planprosessen skal gjennomføres i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser for regional planlegging og forskrift om konsekvensutredning. 

Høring av planprogram

Det er nå utarbeidet et forslag til planprogram som legges ut til høring og offentlig ettersyn. Planprogrammet gir rammer for rulleringen gjennom omtale av bakgrunn og formål, føringer, planfaglige rammer, kunnskapsbehov, samt organisering og gjennomføring av planarbeidet.

Styringsgruppa for planarbeidet består av fylkesordfører, ordførerne i de 11 kommunene og representanter fra Fylkesmannen, Statens vegvesen, Jernbaneverket og fylkestinget.

Vi inviterer berørte myndigheter og alle interesserte til å uttale seg om forslaget til planprogram. Planprogrammet beskriver hva som er formålet med planarbeidet, hvilke problemstillinger som vil bli tatt opp, og fremdrift og opplegg for medvirkning. Endelig planprogram vil bli fastsatt i juni 2018.

Planarbeidet er startet og forslag til planprogram er nå lagt ut til høring og offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 8-3. Vedtak om høring ble gjort i fylkesutvalget 30.01.18.

Regionalplan vil deretter bli utarbeidet på grunnlag av det vedtatte planprogrammet.

Under vedlegg til høyre finner du planprogrammet. Du finner også flere bakgrunnsdokumenter som er knyttet til arbeidet ved å klikke deg inn i boksen til høyre. 

Frist for uttalelser og innspill

Frist for uttalelse er lørdag 31. mars 2018.

I tilbakemeldinger i saken bør det være tydelig hva som er å anse som innspill til planarbeidet og hva som er uttalelser og merknader til planprogrammet.

Uttalelser til planprogrammet sendes til:

firmapost@rogfk.no

eller:

Rogaland fylkeskommune
Postboks 130
4001 Stavanger

Alle innspill må merkes "Regionalplan Jæren"

Rgionalplan Jæren - Hva er planen? from Rogalandfylke on Vimeo.

 

Regionalplan Jæren - Hårete mål from Rogalandfylke on Vimeo.

 

Regionalplan Jæren - Glasskulen from Rogalandfylke on Vimeo.

Del denne artikkelen på: