Vegdirektoratet tar omkamp mot et enstemmig Storting

Vegdirektoratet tar omkamp mot et enstemmig Storting

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal

Stortinget har enstemmig anmodet om å overføre administrasjonen av fylkesvegene til fylkeskommunene i forbindelse med regionreformen. Medlemmene i fylkesordførerkollegiet er overrasket over at Vegdirektoratet tar omkamp mot overføringen av administrative oppgaver.

Tirsdag 15. mai la Vegdirektoratet fram rapporten « Fra Sams til samling» som inneholder vurderinger, anbefalinger og forslag om hvordan vegadministrasjonen skal overføres til fylkekommunene når regionreformen trer i kraft fra 1. januar 2020. En hovedkonklusjon er at dagens ordning, med at Statens vegvesen utfører oppgaver på vegne av fylkeskommunene gjennom sams vegadministrasjon, videreføres men i en ny og forbedret utgave. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. 

Stortinget har enstemmig anmodet om å overføre administrasjonen av fylkesvegene til fylkeskommunene i forbindelse med regionreformen. Fylkene er største vegeier i Norge med 44 000 km fylkesveg, mot Statens 11 000 km riksveg.

 Fylkesordførerkollegiet reagerer, og fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal støtter og stiller seg bak uttalelsen fra et samlet fylkesordførerkollegium. 

Uttalelse fra fylkesordførerkollegiet

Overføringen av vegadministrasjonen er viktig for å sikre bedre ressursbruk, slik at mer penger går til veg, og mindre til administrasjon. Det er grunn til å understreke at fylkeskommunene allerede idag har ansvaret for drift-, vedlikehold og bygging av fylkesvegene. 

- Det er derfor overraskende at Vegdirektoratet idag tar omkamp mot den overføringen av administrative oppgaver som et enstemmig Storting har vedtatt, sier leder av Fylkesordførerkollegiet, Tore O. Sandvik (fylkesordfører i Trøndelag).

Oppsiktsvekkende høye tall

Vegdirektoratet har lagt fram en rapport som viser at 4000-4500 i Vegvesenet jobber med fylkesvegoppgaver.

Dette er administrative oppgaver knyttet til drift-, vedlikehold og planlegging av nye fylkesveger. Med andre ord ikke selve driften, vedlikeholdet og byggingen av vegene. Det er det entreprenører i markedet som gjør. I tillegg kjøper Vegdirektoratet inn konsulenttjenester til adminstrasjon av fylkesvegene for 600 millioner kroner i året.

- Dette er oppsiktsvekkende høye tall på administrasjon. Det er store uløste oppgaver på vegnettet i Norge, og når vi vet at Nye Veger AS administrerer riksvegutbygging for 130 mrd kroner med 126 ansatte, er det all grunn til å stille spørsmål ved måten dette arbeidet er organisert på gjennom Vegdirektoratet, sier Sandvik. 

Fylkesordførerkollegiet vil derfor umiddelbart be om et møte med samferdselsminsteren for å diskutere denne ressursbruken. Norge har store uløste oppgaver knyttet til veg og det er derfor særdeles viktig at de ressursene Stortinget og fylkeskommunene stiller til rådighet i størst mulig grad går til veg, ikke administrasjon, sier Sandvik. 

Del denne artikkelen på: