Gode skoler, veier og kollektivtilbud tross stramt budsjett

Fylkesvaraordfører Marianne Chesak blar i budsjettforslaget

Fylkesvaraordfører Marianne Chesak studerer forslaget til årsbudsjett og økonomiplan 2019-2022. 

Et godt tjenestetilbud til rogalendingen, til tross for knappe ressurser. Og svekket økonomisk handlingsrom. Det er to punkter - med ulike fortegn - som trekkes fram når økonomiplanen for fylket presenteres.

- Vi har et veldig godt tjenestetilbud i Rogaland og får veldig mye ut av knappe ressurser. Det er jeg stolt av, sier Trond Nerdal

Gode kollektivsatsinger

Han legger fram sin siste økonomiplan som fylkesrådmann i dag. Ved årsskiftet gir han seg etter over åtte år som fylkesrådmann.

- Jeg er fornøyd med at vi har fått til så gode kollektivsatsninger og at flere benytter tilbudet til daglig. Vi har bygd ut rutetilbudet for buss vesentlig. Videre utbygging av bussveien og en opprettholdelse av det gode kollektivtilbudet, krever økt statlig finansiering gjennom byvekstavtalen. Vi bruker også store ressurser på ferjer og båtruter i kommende fireårsplan, sier han.

Nøkternt investeringsnivå

Økonomiplanen er for 2019 til 2022 og inneholder årsbudsjett for neste år. Hele dokumentet er på over 200 sider og legges fram for medarbeidere og politikere i fylkeskommunen samt media i dag.

- Vi har en god balanse mellom drift og investering i denne økonomiplanen. Investeringsnivået er nøkternt og normalisert, etter høye investeringer gjennom mange år.

Framtidige generasjoner

Han viser til at det de siste 15 årene har blitt investert i nye, flotte skolebygg flere steder i fylket. Også større vegprosjekter ble prioritert etter at fylkeskommunen overtok ansvaret for riksveiene i 2010.

- Nå er vi på et nivå som skal være mulig å opprettholde over tid. Vi skal fortsette å levere et godt tjenestetilbud til framtidige generasjoner, og da må vi være nøkterne. Det er også viktig at vi tar godt vare på formuen vår, og vedlikeholder skolebygg og fylkesveier. Vår eiendomsstrategi forutsetter opptrapping av vedlikeholdsnivået for skoler, noe som prioriteres i økonomiplanen.

Økonomiplan_Årsbudsjett_2019_presentasjon_FU-2

Positivt for samfunnet – negativt for fylkesøkonomien

Siden 2015 har oljenedturen medført en vekst i den videregående opplæringen. Når flere mister jobben, velger de utdanning. Det er positivt for samfunnet, men slår negativt ut for den fylkeskommunale økonomien.

- Vi gir i dag et opplæringstilbud til langt flere enn for noen år siden. Bredden i tilbudet videreføres på samme nivå i 2019. For skolebygg er det også en egen utviklings- og vedlikeholdsplan, og en medfølgende finansiering over åtte år.

Svekket handlingsrom

Utgiftene øker langt mer enn inntektene for fylkeskommunen i 2019.

- Handlingsrommet vårt er svekket, og vi trenger mer tid til å styrke vår økonomiske bærekraft. Våre økonomiske rammer er gitt i det vi får av overføringer fra staten. Vi kan ikke påvirke inntektssiden vår i vesentlig grad. For å styrke handlingsrommet i løpet av planperioden, opprettholder vi vedtatte innsparingstiltak, og foreslår noen nye.

Nerdal er også opptatt av det langsiktige perspektivet:

- Vi må ikke tøye strikken så langt at det går utover framtidige generasjoner. Konsekvensene av forholdsvis drastiske kutt i tjenestetilbudet må veies opp mot dette perspektivet. I det bildet er det bekymringsfullt at vi ikke har lyktes i å redusere gjeldsgraden i en periode med høy inntektsvekst og lave renter.

Vanskelig å skjerme

En effektiv skolestruktur og generelt høy effektivitet i skoleverket til tross. Det er foreslått noen kutt fremover i tid også i skolesektoren.

- Det er beklagelig, men samtidig utgjør skolesektoren en så stor del av virksomheten vår at det er vanskelig å unngå.  Jeg har ikke tro på flere ostehøvelkutt i skoleverket. Det er ikke det dette må dreie seg om.

Fylkesrådmannen foreslår en gjennomgang av hele skoletilbudet. Han legger også til grunn at ikke-lovpålagte oppgaver må vurderes kritisk. Satsingen på nye skoleadministrative løsninger kan gi en innsparingseffekt når nye og mer tidseffektive arbeidsmåter har fått satt seg.

Cirka 2,8 milliarder kroner, eller 52 prosent, av fylkesbudsjettet på 5,3 milliarder kroner går til skolene. Over 90 prosent av dette er lønnskostnader.

Økonomiplan_Årsbudsjett_2019_presentasjon_FU-1

Fylkesrådmann Trond Nerdal presenterer forslaget til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for de folkevalgte. 

Regionreformen

Fra 2020 treffer også regionreformen fylkeskommunen med helt nye oppgaver, satsinger og forhåpentligvis også et mer fullstendig inntektssystem.

- Vår rolle som samfunnsutvikler er i endring, og vi får utvilsomt et større ansvar. Men ennå kjenner vi ikke totalomfanget av denne reformen. Det er også et argument for å ikke gjøre drastiske endringer akkurat nå, sier Trond Nerdal.

Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 blir endelig vedtatt i fylkestinget 11. og 12. desember.

Les mer i presentasjonen til fylkesrådmann Trond Nerdal (pdf).
Presentasjonen er utformet som en kortversjon. 

Økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019 - fylkesrådmannens innstilling (pdf)

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson