Vellykket innspillmøte om ny gjødselvareforskrift

Vårlig, grønt og frodig jordbrukslandskap langs nedre del av Håelva, i Hå kommune.

Jordbrukslandskap langs nedre del av Håelva, i Hå kommune.

Arbeidet med ny gjødselvareforskrift vekker stor interesse i Rogaland. Til sammen møtte 95 personer på innspillmøte om ny gjødselvareforskrift, som ble arrangert i Sandnes. Forskriften skal etter planen sendes på høring i løpet av 2018.

Innspillmøte som ble arrangert i Sandnes 14. november er ett av to innspillmøter som arrangeres i forbindelse med utarbeidelse av ny gjødselvareforskrift. Møtet ble arrangert av Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune, i samarbeid med Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet.

Landbruksdirektoratet presenterte status for arbeidet med utarbeidelse av ny gjødselvareforskrift. Presentasjonen hadde fokus på mandat, bakgrunn, vanskelige temaer og aktuelle løsninger. Direktoratsgruppen skal innen utgangen av året 2017 levere følgende til departementene:

  • Rapport/faggrunnlag som sirkler inn problemer og løsninger
  • Forslag til forskriftstekst
  • Konsekvenser for ulike hensyn og aktører

Deretter blir det politisk behandling av forslaget før det etter planen sendes på høring en gang i 2018.

Direktoratene ønsket med sitt besøk i Rogaland å få innspill som de kan ha med i vurderingen når de nå skal ferdigstille utkast til forskrift.

Det møtte 95 personer fra kommuner, bønder, bondeorganisasjonene, næringsaktører og sektormyndigheter. Møtet ble innledet med flere presentasjoner før det ble åpnet for innspill fra bondeorganisasjoner, kommuner og representanter fra noen av de store næringsaktørene. Det var mange som trakk frem viktigheten av landbruket i Rogaland, både i forhold til arbeidsplasser og betydningen for nasjonal matproduksjon. Videre vektla mange viktigheten av å redusere miljøbelastningen fra næringa og ta vare på naturressursene og matproduksjonen i et langsiktig perspektiv. Fra flere hold ble det også vektlagt at forskriften må ta hensyn til at det er store geografiske forskjeller i klima og vekstsesong i Norge. Direktoratene fikk mange gode innspill med seg i innspurten på dette viktige arbeidet.

Presentasjoner fra møtet

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson