Spennende bibliotekprosjekt i Rogaland

Spennende bibliotekprosjekt i Rogaland

11 bibliotek i Rogaland sendte søknader for omlag 3.5 mill kr i forbindelse med Nasjonalbibliotekets utlysning i oktober. Nasjonalbiblioteket har mottatt rundt 200 søknader om arenamidler for 2018. 

Til sammen er det søkt fra hele Norge om ca. 28 millioner kroner. Nasjonalbiblioteket vil behandle søknadene i løpet av høsten og informere om fordelingen av neste års midler i november 2017. Tildelingsbrev og avslag vil bli sendt ut til søkerne i starten av 2018.

Her er en oversikt over de enkelte søknadene fra bibliotekene i Rogaland. 

Eigersund: 

Biblioteket har med glede brukt tiltaksmidler i 2017 for å prøve ut nye ideer og bygge videre på tidligere erfaringer i å lage inkluderingstiltak der fremmedspråklige og norske kan møtes på bibliotek. I 2018 vil vi bygge videre på 2 av disse og erfaringer og nye kontakter vi har etablert. Vi har også noen nye ideer vi vil gjerne prøve ut: En bokkafé og et møte med et fremmedspråklig forfatter for voksne. 1 arrangementer for barn og der vi kan dele erfaringer om å bo i et fremmed land. 1 formidlingsarrangement for barn med visuelle midler f.eks. dukketeater. 4 nye arrangementer og 2 videreført. 

Eigersund.pdf (42,95 kB)
Finnøy: 

Digitale hjelpemiddel som saman med det me har frå før vil utvikla både rom og møteplass, og gjera arrangementa endå meir attraktive enn me klarer i dag. Bibliotekrommet vil framstå nyare i den digitale verda enn det gjer i dag. 

Finnøy.pdf (42,98 kB)
Gjesdal

Vi har hatt en 3D-printer på lån fra fylkesbiblioteket i 6 uker. Denne prøveperioden ble svært vellykket. Vil gjerne videreutvikle dette tilbudet. Bygningen der biblioteket holder til ("Veveriet" - en gammel tekstilfabrikk) skal bygges om. I den forbindelse blir det delt av et eget rom til folkeverksted i biblioteklokalet.

Gjesdal.pdf (44,82 kB)
Hjelmeland 

Vi ønsker oss en scene i biblioteket. Denne skal brukes til å heve debattanter, forelesere, bokbadere og andre som står foran forsamlingen. Vi har bare et flatt golv i det rommet slike aktiviteter foregår. Den scenen vi har sett oss ut, - levert av BS Eurobib, kan også nyttes som trapp til mindre fortellerstunder. Da er det godt med noen puter til barna. Vi har noen fra før, men skulle gjerne hatt flere. I tillegg ønsker vi oss matter til babyer slik at foreldrene kan avslutte felles trilleturer med et babytreff i biblioteket.

Hjelmeland.pdf (43,05 kB)

Hovedbiblioteket på Nærbø skal styrke sin plass som møteplass og demokratisk arena for innbyggerne i Hå kommune i tråd med revidert «Lov om folkebibliotek» og «Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018».

Mål:

• biblioteket skal utvikle sin rolle som profesjonell tilbyder av et bredt spekter av arrangement og aktiviteter for alle brukergrupper.

• å etablere et nytt publikumsrom i magasinet i hovedbiblioteket på Nærbø til passet verksted og andre sosiale aktiviteter, samt møtevirksomhet

• å styrke biblioteket som skapende og sosiale rom

• profesjonalisere scenen i det nye arrangementslokalet, «Litlaståvå»

Hå.pdf (47,68 kB)
Klepp

Tilskudd til tilrettelegging av bibliotekrommet

Me søkjer om midlar til tilrettelegging for høyrselshemma på våre arrangement. Me ynskjer å kjøpa eit teleslyngeanlegg som kan koplast til eksisterande lydanlegg. Pristilbod for eit slikt anlegg er henta inn og kostnad for sjølve anlegget og 3 stk halsslynger er til saman kr. 17625,-

Tilskudd til aktiviteter i bibliotek

Våren 2018 planlegg Klepp bibliotek ei arrangementsrekkje om teknologi og nyvinningar i landbruk/hagebruk. Gjennom foredrag om landbruksteknologi og dyrevelferd, panelsamtale om framtidas landbruk/hagebruk, og kurs i bærekraftig hagebruk, spør me oss om ny teknologi i landbruket kan bidra til å gjera gardsdrift meir bærekraftig, om det vil betra dyrevelferda og om nyvinningar vil styrka lokal matproduksjon. Me stiller òg spørsmålet om hagebruk kan bidra i større grad til matproduksjon og korleis næring og hobby kan utfylla kvarandre.

Klepp.pdf (45,23 kB)

Lund 

Tilskudd til aktiviteter i bibliotek Vi på Lund folkebibliotek har et veldig godt samarbeid med barnehager, barne og ungdomsskolene i kommunen. Vi vil nå sette fokus på barn og ungdom på biblioteket etter skoletid. Til ungdom vil vi arrangere en spennende "Grøsserkveld" med kjent forfatter i biblioteket etter stengetid. Ungdoms arrangement har vi aldri tidligere gjennomført og det har vært ønske om en slikt arrangement. Foreldre har også etterlyst arrangement til barn fra 9-12 år. Ønske er et malerkurs om våren og forfatter besøk til høsten. Til de minste barna vil vi ha lese/musikkstund en onsdag i måneden på dagtid.

Lund.pdf (43,16 kB)
Randaberg

Randaberg folkebibliotek ønsker å videreføre føringene fra nasjonalbiblioteket og utvikle bibliotekets arrangementsvirksomhet med aktuelle tema. For å få til dette søker vi midler til gjennomføring av arrangementer og som bokprat og forfatterbesøk. Randaberg kommune kaller seg selv «den grønne landsbyen», og det er ord vi ønsker å gjøre til handling i 2018, blant annet i samarbeid med Økouka i Rogaland.

Randaberg.pdf (47,91 kB)
Stavanger 

Tilskudd til tilrettelegging av bibliotekrommet

Sølvberget ønsker å være en læringsarena, for kreativitet, utforskning og eksperimentering. Vi vil invitere innbyggerne til medskaping. Fire nye arenaer Vi søker med dette om midler til fire nye arenaer, samt om midler til universell utforming.

Tilskudd til aktiviteter i bibliotek

Kiellandsenteret, "Hvorfor litteratur er viktig" Kiellands forfatterskap handler i stor grad om å sette problemer under debatt.

Stavanger.pdf (51,16 kB)
Utsira

Vi ønsker å fortsette tilrettelegging av bibliotekrommet.

I forrige søknad var fokuset fojaeen vår og tilrettelegging her. I denne omgang er fokus inne på biblioteket. Felles for begge søknadene er det å legge til rette for større oppholdsareal, slik at biblioteket i større grad kan fungere som en møteplass - også i forbindelse med arrangement. Vi har siden i vår 2017 jobbet i lag med interiørarkitekt, som har hjulpet oss å tenke nytt i forhold til utnyttelse av rom vi disponerer, og ser gjerne at dette arbeidet får fortsette. Vi har møbelsnekker og interiørarkitekt på øya, som betyr minsket utgiftspost her.

Utsira.pdf (43,40 kB)
Rogaland fylkeskommune 

Vi søker herved om totalt kr 355.000,- i arenautviklingsmidler for 2018. Pengene skal gå til to forskjellige prosjekter. Det første prosjektet, er en formidlingsturné tilknyttet Hele Rogaland leser. Her søker vi om kr 120.000,-. Det andre prosjektet, er 3D-printing i bibliotek. Her søker vi om kr 225.000,-.

Fylkeskommunen.pdf (47,42 kB)
Del denne artikkelen på:
Kontaktperson