Oppstart av fredningssak

Oppstart av fredningssak

Huset i Øvre Strandgate 60.

Rogaland fylkeskommune varsler oppstart av fredningssak for Øvre Strandgt. 60, gnr. 58, bnr. 1472. Fredningssaken gjelder også en mindre del av eiendommen med gnr 58, bnr 2208, i Stavanger kommune. Frist for tilbakemeldinger er 12. juni.

Fredningen gjelder for hele eiendommen 58/1472. Det inkluderer bygningen (GAB-nr. 4600266) med bakgård og gjerde. I og med at hus og gjerde går noe ut over de gjeldende eiendomsgrensene, omfatter fredningsområdet også en flik av den tilgrensende offentlige eiendommen; gateløpene Øvre Strandgate og Eckmannsbakken. Fredningsområdet er avmerket på kartutsnittet (til høyre).

Eventuelle merknader til fredningsvarselet for Øvre Strandgate 60, sendes:
Rogaland fylkeskommune, kulturavdelingen,
Postboks 130, 4001 Stavanger

Frist for tilbakemeldinger: 12.06.2017

Fredningssaken varsles i tråd med Lov om kulturminner av 9. juni 1978 (kml) nr. 50 § 15, jf. § 22. Etter fristen blir et fredningsforslag lagt til høring. Det blir også sendt til berørte parter. 

Bakgrunn for fredning

Formålet med fredningen er å bevare et autentisk anlegg fra andre halvdel av 1800-tallet som både har svært høy verneverdi i seg selv og som ligger sentralt plassert i det viktige verneområdet Gamle Stavanger.

Gamle Stavanger 

Gamle Stavanger er bygningsvernets og turistbransjens nyere navn på bydelen Straen, et tidligere arbeiderstrøk tett bebygd med små trehus fra slutten av 1700-tallet og det meste av 1800-tallet. Bygningsvernet i Stavanger ble så å si ”født” på Straen på 1950- og 60-tallet som en reaksjon på saneringsplaner for hele Stavanger sentrum, inkludert denne karakteristiske bebyggelsen. I de 50 årene som er gått siden, har Gamle Stavanger stått i sentrum for arbeidet med bygningsvern her i byen. Bebyggelsen er regulert til bevaring i reguleringsplan 689 for Gamle Stavanger fra 1974, og Straen er også et kjerneområde i kulturminneplanen ”Trehusbyen” (vedtatt i 1989, revidert i 1994). I tillegg er Gamle Stavanger utpekt som et av Riksantikvarens NB!-områder.

Øvre Strandgate 60

Øvre Strandgate 60 er en horisontaldelt tomannsbolig fra 1869, et relativt stort hus for dette området å være, med grunnflate på ca. 120 m2 og nesten to fulle etasjer pluss loft (mange av husene i Gamle Stavanger har bare én etasje pluss loft). Det er et bredt hus med gavl mot gaten, avvalmet tak og relativt høy grunnmur/kjeller. Dette var en vanlig bygningstype på denne tiden i Stavanger, selv om huset skiller seg noe ut på Straen, som hovedsaklig er preget av mindre empirehus uten valmede gavler. Stilmessig representerer Øvre Strandgate 60 en overgang mellom empire- og sveitserstilen. Det har empirestilens vinduer med tilhørende enkel vindusbelistning. Men det har sveitserstilens store takutstikk med utskårne taksperr, og langs gavl og takskjegg er huset dekorert med en takket utskjæring. Langs takutstikket i gavlen er det også seks dekorative, nedhengende ”spyd” av utskåret plank. Vinduer, dører, kledning (enkeltfalset staffpanel), belistning, tegltak og skorstein er autentiske. Også innendørs står huset for en stor del som det gjorde da det var nytt, bl.a. med original kjøkkeninnredning. Eiendommen har i tillegg bevart en original bakgård med gjerde og port.

Nærmere opplysninger om saken kan fås ved henvendelse til rådgiver Øyvind Malmin, oyvind.malmin@rogfk.no / tlf. 51 92 10 55.

Del denne artikkelen på: