Fredning av gård

Øen Gård

Øen gård

Gården Øen på Helleland i Eigersund kommune skal fredes. Bygningene fra 1700- og 1800-tallet anses å ha betydelig kulturhistorisk og arkitektonisk verdi, både interiørt og eksteriørt. 

Varsel om oppstart av fredningssak

Rogaland fylkeskommune vil med dette varsle oppstart av fredningssak for gården Øen på Helleland, i medhold av Lov om kulturminner av 9. juni 1978 (kml) nr. 50 §§ 15 og 19, jf. § 22.

Forslaget om fredning etter kml § 15 vil omfatte bygninger med eksteriør og interiør, gårdstun, kvernanlegg, og den gamle, steinbygde veien til gården. Forslaget om fredning etter kml § 19 første ledd vil omfatte et område rundt gårdstunet for å sikre kulturminnet i sine omgivelser.

Eventuelle merknader til fredningsvarselet for gården Øen, sendes Rogaland fylkeskommune, kulturavdelingen, Postboks 130, 4001 Stavanger

Frist for tilbakemeldinger: 12.05.2017

Et fredningsforslag blir lagt ut til høring etter fristen og sendes til berørte parter.

Øen i Eigersund

Gården Øen på Helleland, Øyaveien 48, 80, bnr. 3 i Eigersund kommune.

Bakgrunn for fredning

Rogaland fylkeskommune begrunner det midlertidige vedtaket med at tunanlegget, oppført på 1700- og 1800-tallet, har høy grad av autentisitet både i interiører og eksteriører. Autentisiteten forsterkes av beliggenheten i et intakt kulturlandskap. Bygningene anses å ha betydelig kulturhistorisk og arkitektonisk verdi.

Gården Øen er et unikt kulturhistorisk anlegg hvor det aldri har vært drevet med moderne redskaper. Den framstår derfor intakt med gårdstun med røtter tilbake til førhistorisk tid. Gården har beholdt sin gamle tundeling med bolighus, løe og fjøs plassert i tunformasjon rundt en glattskurt bergflate. Denne type bergflate kalles i Dalane for et trøskjeberg. Det var vanlig at løa ble plassert på et flatt berg der dette var mulig. Dermed fikk en ei løe som stod tørt, samtidig som berget gav et godt underlag for tresking av korn.

Løa på Øen er en av to bevarte fasgardløer i Dalane-regionen. Fasgardløer var tidligere utbredt i Dalane. Fasgardløa er oppført i grindkonstruksjon med vegger kledt med bjørkeris. Inntil midten av 1900-tallet var mesteparten av Dalane fritt for skog og bygningstømmer måtte fraktes over lange avstander. Fasgardkonstruksjonen gjorde det mulig å nytte bjørkekvister som veggkledning. Konstruksjonen holdt regnet ute samtidig som den var luftig og egnet seg godt i høyløer. Under arbeidet med reparasjon av golvet i bolighuset ble det i 1996 avdekket en rektangulær steinsetting under golvet. Denne har en utførelse som kan tyde på at det er rester etter en tidligere røykovn eller åre. Jernovnen (bilegger) ble innført i Dalane på 1600-tallet og eventuelle rester av ildsted kan derfor dateres til før tidlig 1600-tall. Det er også foretatt en arkeologisk registering under gulvet som kan dateres tilbake til førromersk jernalder. 

Gården Øen er et av de fremste kulturminnene i Dalane. Det er den eneste gjenværende gården av sitt slag, med en opprinnelig tunstruktur med gamle hus som på en utpreget måte dokumenterer en tradisjonell byggeskikk i et intakt kulturlandskap. Ut ifra gardens unike autentisitet og dens beliggenhet har det stor regional og nasjonal verdi. Gården er i privat eie.

Nærmere opplysninger om saken kan fås ved henvendelse til Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv ved rådgiver Øyvind Malmin (oyvind.malmin@rogfk.no / tlf. 51 92 10 55).

Øen gård 2
Del denne artikkelen på:
Kontaktperson