Forslag om fredning av Øya gård

Gården Øya (Øen) på Helleland i Eigersund kommune

Gården Øya er karakteristisk for Dalaneområdet i Sør-Rogaland og er et viktig eksempel på en type gård som har blitt drevet i dette området på 1700-, 1800-, og 1900-tallet.

Rogaland fylkeskommune foreslår å frede gården Øya, også kalt Øen, på Helleland i Eigersund kommune. 

Bygningene på gården er datert til 1700- og 1800-tallet. Likevel har området vært bebodd og dyrket lenge før den tid. Arkeologiske dateringer fra et ildsted som ble funnet under gulvet i våningshuset viser at området ble bebodd senest i førromersk jernalder (altså fra 500 f. kr – år 0).

Gårdsanlegget består av fire bygninger; våningshus, løe, fjøs og kvernhus. Gården har beholdt sin gamle tunstruktur med bolighus, løe og fjøs plassert rundt en glattskurt bergflate. Denne type bergflate kalles i Dalane for et trøskjeberg. Det var vanlig at løa ble plassert på et flatt berg der dette var mulig. Dermed fikk en ei løe som stod tørt, samtidig som berget gav et godt underlag for tresking av korn.

Øen

Flere av bygningene er karakteristiske for Dalaneområdet i Sør-Rogaland.

Våningshuset er et Dalanehus, en type midtgangshus som har vært utbredt i området. Løa er en fasgardløe, som tidligere var svært utbredt i Dalane. I dag gjenstår bare to fasgardløer, denne og en på Barstad i Sokndal kommune. 

For nærmere beskrivelse av kulturminnet vises det til vedlagt dokumentasjon.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare Øya, som et kulturhistorisk og arkitektonisk viktig eksempel på en type gård som har blitt drevet i Dalane på 1700-, 1800-, og 1900-tallet. Karakteristisk for denne typen gård er fasgardsløa, med kledning av bjørkeris, våningshuset, som er et typisk midtgangshus av Dalanetype, steinfjøset, som har vært vanlig i Dalane og kvernhuset som ligger ved Tekseåna.

Fredningen av bygningenes eksteriør skal sikre bygningenes utforming og arkitektoniske uttrykk. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske utrykket og detaljeringen, så som fasadeutforming, opprinnelige/eldre vinduer og dører, materialbruk og overflater, skal opprettholdes.

Formålet er videre å bevare rominndeling, bygningsdeler og overflater i de deler av interiøret som er arkitektonisk og kulturhistorisk interessante. Fast inventar skal bevares som en integrert del av interiøret.

Formålet med fredningen av området rundt bygningene, tunet, veien og kvernanlegget er å sikre virkningen av disse kulturminnene i miljøet gjennom å opprettholde gårdsanleggets originale karakter slik det fremstår med gårdsbygninger, innmark og utmark.

Omfanget av fredningen

Fredningen etter § 15 omfatter følgende objekter:

  • Våningshus, bygningsnummer: 169866678 (Askeladden ID: 150191-1)
  • Fjøs, bygningsnummer 169866228 (Askeladden ID: 150191-2)
  • Løe, bygningsnummer: 169866236 (Askeladden ID: 150191-3)
  • Kvernhus (Askeladden ID: 150191-4)
  • Kanal (Askeladden-ID: 150191-6)
  • Tun (Askeladden-ID: 150191-7)
  • Den gamle veien (Askeladden-ID: 150191-8)

Fredningen omfatter bygningenes eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, planløsning, materialbruk og overflatebehandling og detaljer som vinduer, dører, gerikter, listverk, og fast inventar. Et unntak fra dette er våningshuset der interiøret som helhet ikke inngår i fredningen, men innvendig kun omfatter konstruksjon, laftekasser og planløsning.

Kartutsnitt

Kartutsnitt: Fredningen etter § 19 omfatter avmerket område.

Høringsfrist

Eventuelle merknader til fredningsforslaget for Øya, sendes:
Rogaland fylkeskommune, kulturavdelingen, Postboks 130, 4001 Stavanger 

Frist for tilbakemeldinger er mandag 18. desember 2017.

Del denne artikkelen på: