Forslag om fredning av Haraldsgata 37 i Haugesund

Fasade Haraldgata 37 i Haugesund

Inngangsparti og gårdsrom, Haraldgata 37 i Haugesund (foto: Ingvar Kristiansen / Rogaland fylkeskommune)

Rogaland fylkeskommune foreslår å frede Haraldsgata 37 i Haugesund.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare Haraldsgata 37, som et kulturhistorisk og arkitektonisk viktig eksempel på borgerlig villaeiendom med eksteriører, interiører og hageanlegg fra 1920-årene. Formålet med fredningen er også å bevare hjemmet til en forretningsfamilie som gjennom sitt samfunnsengasjement har hatt stor betydning for Haugesund by og lokalsamfunnet.

Fredningen av bygningenes eksteriør skal sikre bygningenes arkitektur. Både strukturen i det arkitektoniske utrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, vinduer og dører, materialbruk og overflater, skal opprettholdes.

For å sikre interiørene er formålet videre å bevare rominndeling, bygningsdeler, overflater i interiøret og større løst inventar som er omfattet av fredningen.

Formålet med fredning av portalen er å sikre konstruksjonen som et viktig arkitektonisk, strukturelt og identitetsgivende element til eiendommen. Portalens uttrykk, detaljeringer, materialbruk og overflater skal opprettholdes.

Formålet med fredningen av området rundt bygningene er å sikre bygningens virkning i miljøet og plass i bybildet gjennom å opprettholde eiendommens åpne villakarakter.

Fredning_Haraldsgata37_Haugesund_02

Haraldsgata 37 i Haugesund, sett fra veien (foto: Ingvar Kristiansen / Rogaland fylkeskommune)

Omfanget av fredningen

Forslag til fredning etter § 15:

Forslag til fredning etter § 15 omfatter følgende kulturminner:

  • Bolighus Knutsenhuset, bygningsnr. 171119790 (Askeladden ID 109938-1)
  • Sjåførboligen med garasje, bygningsnr 171118573 (Askeladden ID 109938-2)
  • Portal med port, koordinater N: 6625861.99 Ø: -50765.72 (Askeladden ID 109938-3

Fredningen omfatter bygningenes eksteriør, konstruksjon og interiør, og inkluderer hovedelementer som planløsning, materialbruk og overflatebehandling og detaljer som vinduer, dører, gerikter, listverk, søyler, ildsteder og fast inventar. Fredningen omfatter følgende demonterte bygningsdeler som oppbevartes på eiendommen: En utelampe tilhørende boligens fasade nord, samt 3 dekorative detaljer utskåret i tre som er en del av dørportalens utstyr, dvs. en figur av en kvinne, en figur av en sjømann og en knopp.

Fredningen omfatter også større løst inventar spesifisert på vedlagte liste.

Fredningen inkluderer portal med dekorert utstyr og portdører. En liten del av mur i nord henger sammen med portal som struktur og inngår også i fredningen. 

Forslag til fredning etter § 19:

Forslag til fredning etter § 19 omfatter området avmerket på kartet nedenfor og gjelder eiendommen 40/230. Fredningen omfatter hagen med murer, gjerder, brosteinsbelegning, skiferbelegning, trapper, bed, trær og busker.

Kartutsnitt

Kartutsnitt av Haraldsgata 37, Haugesund.

Kort karakteristikk av kulturminnet

Eiendommen er opprinnelig tegnet i jugendstil av arkitekt Einar Halleland i 1900 og skal være bygget i 1901 for skipsreder Knut Knutsen og hans familie. I 1920 tegnet arkitekt Ole Landmark en helt fornyet utgave av bygningen slik vi kjenner den i dag, og denne ombyggingen skal ha vært ferdigstilt for Knut Knutsen og hans familie i 1921. Ombyggingen skjedde i den nyklassisistiske perioden, men det nye uttrykket til bolighuset kan nok bedre betegnes som romantisk stil med innslag av både ny-barokk og ny-rokokko. Det er et 2 etasjes hus som har helvalmet tak med svai. Hele eiendommen er på 1876 kvadratmeter. Det er opparbeidet hage, forseggjort portal med port fra gaten og brolagt oppkjørsel med langsgående beplantning. Til eiendommen hører sammenbygget sjåførbolig/garasje.

Fredning_Haraldsgata37_Haugesund_03

Haraldsgata 37 i Haugesund, sjåførbolig/garasje (foto: Ingvar Kristiansen / Rogaland fylkeskommune)

Vurdering av kulturminnet

Begrunnelse for fredningsvedtaket:

Haraldsgata 37 er et viktig og godt bevart eksempelet på borgerlig villa med interiørutsmykning fra 1920-årene. I tillegg til eiendommens egenverdi som kulturminne sikrer fredningen boligen til den markante skipsrederen Knut Knutsen og hans hustru.

Ekteparet er kanskje aller mest kjent for sine generøse donasjoner som gjorde det mulig for Haugesund kommune å bygge Rådhuset (1931) og Rådhusplassen (1949). Rederiet Knut Knutsen O.A.S. var av internasjonalt format og skapte verdier, arbeidsplasser og aktivitet i byen. Virksomheten gjorde ekteparet økonomisk i stand til sitt filantropiske virke. Ekteparet Knutsen står fremst i Haugesunds stolte anegalleri – både for at de delte av sin rikdom med bysamfunnet og for at de var sterkt engasjert i samfunns- og allmennyttig arbeid. Formålet med fredningen er ikke bare å sikre et godt eksempel på borgerlig villa i fra 1920-årene, men også å sikre Haraldsgata 37 som et kulturhistorisk minne om den markante skipsrederen Knut Knutsen O.A.S., og om ekteparet Elisabeth og Knut Knutsen O.A.S. som byens fremste filantroper.

Knut Knutsen O.A.S. kan nok regnes som den største forretningsmannen som noen gang har levd i Haugesund. Før han døde i 1946 var han eneinnehaver av Norges nest største rederi, som bestod av en stor handelsflåte med linjeskip og tankskip, samt hvalkokeriet Suderøy og oljeselskapet Vestenfjeldske Oljeselskap NOR. Rederiet skapte betydelig aktivitet og har satt mange spor i byen. Både direkte og indirekte har Elisabeth og Knut Knutsen O.A.S skrevet seg inn i en bys bygningshistorie i en grad få andre enkeltpersoner kan vise til. Mange bygninger og offentlige rom kan tilskrives dem. I den anledning kan nevnes kontorbygget på Indre kai, som går under navnet «Knutsenbygget» og regnes som funksjonalismens hovedverk i Haugesund. Knut Knutsen O.A.S. var for øvrig en drivende kraft for utbygging av moderne dypvannskai, nye havner, nytt fryserianlegg og Risøybrua. I forbindelse med Knut Knutsen O.A.S. sin eksportvirksomhet av iset fersksild eide han en rekke store sjøhus i sentrum og på Vibrandsøy. Her kan nevnes Bergesenhuset, Nylandhuset, Hauahuset, Sørahuset og sjøhusene på Lindøkaien. Disse sjøhusene representerer i dag en viktig del av Haugesunds bygningsarv og er synlige monumenter over sildenæringen, som langt på vei gav byens eksistensgrunnlag.

Rogaland fylkeskommune anser derfor at Haraldsgata 37 er et kulturminne som det er av nasjonal interesse å bevare, både i kraft av eiendommens egenverdi som kulturminne, og som kilde til kunnskap, historie, by-identitet og som opplevelsesgivende element i miljøet.    

For nærmere informasjon om fredningsforslaget og beskrivelse av kulturminnet vises det til vedlegg til høyre.

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson