Forhandlingene om en mulig vestlandsregion er i gang

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal foran fylkeshuset i Stavanger

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

Nabopratene på Vestlandet om en mulig utvidet region er startet. Fylkestinget ble orientert om arbeidet med regionreformen av fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal i møtet 15. juni. I løpet av høsten skal fylkestinget ta stilling til resultatet fra forhandlingene.

Tengesdal gav en grundig orientering til fylkestinget om arbeidet med regionreformen og forhandlingene om en mulig sammenslåing mellom Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Fylkesordføreren ønsket å gjøre fylkestinget klare for det videre arbeidet med regionreformen
- Vi starter forhandlingene over sommeren - allerede i uke 33. Rogaland har anledning til fortsatt å påvirke hva som skal ligge i reformen og hvem vi skal samarbeide med, og den anledningen må vi bruke. Denne reformen er ikke noe som går over, det er en prosess som er i gang, sa Ege Tengesdal

Veien videre er kort

De tre fylkene skal lage og forhandle fram en intensjonsplan for en mulige utvidet Vestlandsregion. Første møte mellom parten var i slutten av mai.

- Fra Rogaland sin side har vi vært opptatt av å få fram mer kunnskap om/grunnlag for ulike sider ved organisering og ledelse av både eksisterende og nye regionale oppgaver innenfor både dagens struktur og en mulig endret regionstruktur. Denne utredningen mener vi skal være så objektiv som mulig og ikke være basert på en "forhåndsbestilling" av svaret. Dette arbeidet vil måtte gå parallelt med at vi nå går inn i forhandlinger med Vestlandsfylkene., sier fylkesordføreren

Det er lagt opp til tre forhandlingsmøter mellom de tre vestlandsfylkene fra august til september. I oktober skal fylkestinget ta stilling til intensjonsplanen, og i desember skal fylkestinget ta stilling til resultatet av forhandlingene med Hordaland og Sogn og Fjordane.

Nye oppgaver til folkevalgte regioner

Fylkesordføreren viste til Kommunal- og forvaltningskomiteens innstilling til Stortinget med oversikt over hvilke oppgaver som skal flyttes fra stat til folkevalgt, regional nivå. Det er også gjort vedtak om at det skal settes ned et ekspertutvalg som skal foreslå ytterligere oppgaver når den nye regionstrukturen er fastlagt. Blant oppgavene som det er flertall for allerede nå er administrasjonen av fylkesvegnettet i tillegg til oppgaver innen sysselsetting og utdanning/kompetanseheving som en del av integreringsarbeidet. Mindretallet i komiteen vil imidlertid gå mye lenger i flytting av statlige oppgaver, både fra regional stat/fylkesmannen og fra statlige etater. 

Fylkesordføreren ønsker å peke på at dette, sett fra fylkeskommunenes side, er en demokratireform og at det forventes at flere oppgaver skal plasseres nærmere der folk bor og fra statlig styring til folkevalgt styring i regionene.

Hva med Agder?

Fylkestinget i Vest-Agder vedtok i april at Vest-Agder skal inngå forhandlinger med Aust-Agder fylkeskommune om å etablere en ny region Agder. Den samme arbeidsgruppen som jobber med dette har også fått mandat til videre dialog med omkringliggende fylkeskommuner. Fylkestinget i Vest-Agder tar stilling til ønsket om  å etablere en ny region Agder i desember.

Dette betyr at det fortsatt er mulig for Rogaland å tenke en region som også strekker seg sørover. Samtidig er Ege Tengesdal klar på at vi nok har kommet lenger i dialogen med Vestlandsfylkene enn Agder basert på at vi allerede har etablerte samarbeidsfora og -oppgaver; Vestlandsrådet og felles veiadministrasjon gjennom Statens vegvesen gjør at de tre fylkene i en del sammenhenger oppfattes å være èn region. 

Grunnlaget for arbeidet med regionreformen

Vedtaket fra fylkestinget 1. mars 2016 legger grunnlaget og føringene for arbeidet med regionreformen.
Fylkestinget vedtok:

 1. Rogaland fylkeskommune er positiv til innledende naboprat med Vestlandet (Møre og Romsdal, Sogn og fjordane og Hordaland) og Agderfylkene med mål om å forhandle fram en intensjonsavtale for en utvidet region.
 2. Under følgende forutsetninger innledes det forhandlinger med sikte på utvidet formalisert samarbeid eller etablering av nye regioner:
  a. Stortinget i juni 2016 delegerer oppgaver til det regionale nivået med et omfang og en karakter som er på nivå med det fylkestinget vedtok i februar 2015
  b. At nye oppgaver blir knyttet opp mot rollene som samfunnsutvikler og tjenesteprodusent
  c. Dagens grenser til fylkeskommunene ikke er førende eller begrensende for nye regioner
  d. Statlig inndeling følger den nye regionale inndelingen
 3. Uavhengig av Stortingets vedtak i juni 2016 gjennomføres det våren/sommeren 2016 et utredningsarbeid av mulige samarbeidskonstellasjoner mellom de nevnte fylkeskommuner.  en slik utredning må også ta opp i seg en sammenlignende vurdering av dagens oppgaveportefølje og geografiske inndeling
 4. Fylkesutvalget holdes løpende orientert om dialogen mellom fylkeskommunene. Intensjonsavtalen skal godkjennes av fylkestinget.
Del denne artikkelen på:
Fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal

Dei tre fylkeskommunane på Vestlandet, Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane, stiller tydelege krav om overføring av nye og tunge samfunnsoppgåver for å slå seg saman til ein vestlandsregion. Dette kjem fram i eit brev dei tre fylkesordførarane i dag sender til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dei tre fylkesordførarane meiner det pågåande arbeidet er ei demokratiserings- og desentraliseringsreform.

Les mer >
Kontaktperson