Millionstøtte til vestnorske forskningsprosjekt

Regionalt forskingsfond Vestlandet gir 26,4 millioner til nye og spennende forskningsprosjekt i landsdelen. Rogalandsbedriftene Sekal AS, Flow Design Bureau AS, Ewos Innovation AS og Lyse Energi AS er blant aktørene som får forskningsmidler.

Styret i Regionalt forskingsfond Vestlandet (RFF Vestlandet) vedtok i går å gi 26,4 millioner kroner til elleve forskningsprosjekt i næringsliv og offentlig sektor i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

- Forskningsdrevet innovasjon med regionalt utgangspunkt og siktemål er viktig for å løse de utfordringene vi står overfor på Vestlandet og for å utnytte på best mulig måte de fortrinnene vi har i landsdelen. Derfor er jeg svært glad både for at vi har fått flere søknader enn noen gang tidligere og for at kvaliteten er jevnt over økende, sier Åshild Kjelsnes, styreleder for RFF Vestlande og fylkesordfører i Sogn og Fjordane.

Mindre slitasje på vannkraftturbiner

Ved innføringen av den nye energiloven i 1991 ble driftsmønsteret for svært mange norske vannkraftverk endret fra å ha et rent forsyningsansvar til å måtte tilpasse seg en markedsøkonomi. I et marked der el-prisene varierer fra time til time, fører det til at svært mange vannkraftturbiner i dag kjøres på en måte de ikke var designet for, med store effektvariasjoner og stadige stopp og start. Dette skaper store utfordringer knyttet til materialtretthet, slitasje og ikke-planlagt driftsstans.

Derfor får stavangerbedriften Flow Design Bureau 1 465 000 kroner til et forskingsprosjekt der hovedmålsettingen er å utvikle kontrolløsninger for å redusere belastningen på maskiner og utstyr i vannkraftverk som opplever stor variasjon i effektuttaket. Forskerne skal utforske og utvikle ny teknologi for strømningskontroll og særlig se på mulighetene for bruk av fri gass til å regulere påkjenningene i turbinene.

- Vannkraft er en viktig energikilde for Vestlandet, og det er viktig med forskning som kan bidra til å opprettholde sikkerheten og stabiliteten i elektrisitetsforsyningen, sier Kjelsnes.

Flow Design Bureau AS skal gjennomføre forskningsprosjektet i samarbeid med stavangerbedriften Torsion Tool Company AS, Statkraft Energi AS og NTNU i Trondheim.

Automatiserer boreprosesser

Sandnesbedriften Sekal AS har tidligere utviklet en softwareteknologi – DrillTronics – som fungerer som en slags autopilot for oljeboring. Teknologien er allerede tatt i bruk på Statfjord C i Nordsjøen, der den første automatiserte boreprosessen i verden ble gjennomført sist høst. Teknologien fungerer slik at sanntidsdata fra brønnen fores inn i Sekals software, som sammenligner dette med en modell som systemet har laget for hvordan boreprosessen skal gjennomføres på en mest mulig sikker og effektiv måte.

Så langt er teknologien fullintegrert med ett bestemt boresystem, men Sekal får nå to millioner kroner i støtte til å videreutvikle en frittstående løsning som kan brukes uavhengig av leverandør av borekontrollsystem. Forskerne vil blant annet legge til rette for enda mer avanserte analyser av brønndata i sanntid og utforske bruken av automatiske maskinsekvenser for å sikre mest mulig effektive boreoperasjoner. De vi også utvikle muligheter for å koble sammen flere automasjonsenheter slik at enda flere sekvenser av boreoperasjonen kan automatiseres.

 - Fokuset på effektivisering i olje- og gassindustrien er sterkere enn noen gang, og dette forskningsprosjektet fremstår som et viktig initiativ for en næring som kommer til å ha stor betydning for verdiskapningen på Vestlandet i overskuelig fremtid, sier Kjelsnes.

Sekal AS har med seg IRIS AS og Siemens AS som partnere i forskningsprosjektet.

Brukervennlig og samordnet velferdsteknologi

Lyse Energi AS får to millioner kroner til å forske på prinsipper, metoder og brukergrensesnitt som kan sikre at velferdsteknologi som innføres i kommunal, hjemmebasert omsorg, tilfredsstiller kravene til universell utforming. Prosjektet vil ha et særlig fokus på brukervennlighet på tvers av produkter og tjenester der ulike typer velferdsteknologi skal samordnes.

Forskerne skal blant annet kartlegge behov hos brukere og tilbydere av kommunale hjemmetjenester og gjennomføre casestudier knyttet til bruk av sentralt styringssystem, komfortrullestol og trygghetsalarm. Målsettingen er å utvikle generelle prinsipper og metoder som kan brukes både av de som kjøper inn velferdsteknologi og de som har ansvaret for samordning av ulike tjenester.

- I de hjemmebaserte omsorgstjenestene møter kommunene mange typer brukere, og det er derfor viktig at man klarer å samordne nye tilbud og ulike typer velferdsteknologi på en måte som reduserer behovet for ressurskrevende og kompliserte spesialtilpasninger, sier Kjelsnes.

Lyse Energi AS har med seg IRIS AS, Lyse Smart AS, Sola kommune, ALU Rehab AS og Høgskolen i Oslo og Akershus som partnere i forskningsprosjektet.

Stor interesse for regionale forskningsmidler

Fondet fikk totalt 38 søknader i denne tildelingsrunden, og søkerne ba om støtte på til sammen godt over 100 millioner kroner. Fondsstyret bevilget midler til totalt elleve prosjekt innenfor satsingsområdene energi (3), offentlige utviklingsoppgaver på Vestlandet (4), reiseliv (1) og sjømat (3); sistnevnte en fellesutlysing i samarbeid med det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Søknadene om midler til forskning på bærekraftig matproduksjon i grønn sektor nådde ikke helt opp denne gangen.

Det var flere søkere med svært gode prosjekt som fikk avslag denne gangen, og fondet oppfordrer disse om å søke på nytt i neste utlysning, som har frist 14. oktober. Utlysningen gjelder både bærekraftig matproduksjon, energi, reiseliv og innovasjon i offentlige ansvarsområder.

Disse fikk forskningsmidler i Rogaland

  • Flow Design Bureau AS – «Konsekvens og aktiv bruk av fri gass i vannturbiner» – Inntil 1 465 000 kroner i støtte
  • Lyse Energi AS – «Prinsipper, metoder og styringsgrensesnitt for universelt utformet velferdsteknologi» – Inntil 2 millioner kroner i støtte
  • Sekal AS – «DrillTronics som sentral hub i borekontrollsystem for å muliggjøre boreautomatisering» – Inntil 2 millioner kroner i støtte.
  • Ewos Innovation AS – «Improved feed for salmon through the selection of protein ingredients based on their functional properties» – Inntil 3 millioner kroner i støtte

Les mer og se hele oversikten over alle prosjektene som fikk forskningsmidler på  nettsiden til Regionalt forskningsfond Vestlandet. (åpner i nytt vindu)

For mer informasjon, kontakt sekretariatet på forsking@hfk.no eller:
Mette Fossan-Bergem, rådgiver RFF Vestlandet, tlf. 51 51 69 26 / 911 28 357
Jone Engelsvold, sekretariatsleder RFF Vestlandet, tlf. 55 23 93 25 / 976 60 477

Del denne artikkelen på: