Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal oppfordrer kommunene i Rogaland til å kartlegge og verdsette sine friluftslivsområder i 2018. Dette er det siste året kommunene kan få midler til å gjennomføre arbeidet.

Rogaland har fantastisk natur og er et allsidig friluftslivsfylke. I en tid med stadig mer press på arealene, spesielt i tettstedsnære strøk, er det viktig å samle kunnskapen som finnes om friluftslivet i Rogaland. 

Fylkeskommunen har en pådriverrolle i kartleggingsarbeidet, og tilbyr statlige midler til kommunene som går i gang med arbeidet i år. 2018 er det siste året kommunene kan få midler til arbeidet. Kartleggingen skal utføres i den enkelte kommune, og fylkeskommunen tilbyr assistanse i hele prosessen. 

Målet med kartleggingen er å utarbeide et digitalt temakart, og på den måten sikre at det blir tatt hensyn til friluftslivet i framtidens samfunns- og arealplanlegging. Temakartet kan bli et viktig verktøy i forvaltningen av områdene, og det kan brukes for å ivareta plan- og bygningslovens krav om medvirkning og barnekonvensjonens krav om at barn og unge skal bli hørt i samfunnsplanleggingen.

Nærhet til gode friluftslivsområder er viktig i utviklingen av ett godt Rogaland. Friluftslivsområder er viktige for å utvikle attraktive steder med gode boligområder hvor folk trives. Naturen – alt fra små grønne lunger i byen til luftige turistattraksjoner i fjellet og ved havet – er utgangspunkt for mye av regionens næringsliv. De tettstedsnære friluftslivsområdene er populære møteplasser og er viktige som læringsarena for skoler og barnehager og som treningsområde for organiserte og uorganiserte idrettsaktiviteter. Områdene har dessuten svært viktige funksjoner når det gjelder klimatilpassing. Tettsteders grønnstruktur er trolig den beste, billigste og mest effektive bufferen mot framtidig ekstremvær. De bidrar dessuten til biologisk mangfold, ren luft og et godt bymiljø. Friluftslivsområdene, som ifølge SSBs levekårsundersøkelse er nordmenns foretrukne arena for fysisk aktivitet, er altså et vesentlig grunnlag for utviklingen av Rogaland.

Les mer om  prosjektet og kartleggingsarbeidet.  

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson