Europeiske regioner følger BREXIT nøye

BREXIT regionsmøte

Storbritannias farvel med EU kan få store konsekvenser for både Storbritannias og de andre EU-landenes innbyggere, kommuner og regioner.

Siden Storbritannia også er en partner i EØS-avtalen med Norge, Island og Liechtenstein, og Storbritannias medlemsskap i avtalen opphører når landet forlater EU, vil BREXIT også få konsekvenser for Norge og de to andre EØS-landene.

I Norge er det en god dialog mellom regjerningen, fylkeskommunene og KS om BREXIT og konsekvensene for Norge og norske fylkeskommuner og kommuner. Dialogen skjer blant annet gjennom Europapolitisk Forum, der de fire fylkene i Vestlandsrådet er representert med fylkesordfører Jon Aasen i Møre og Romsdal. Rogaland fylkeskommune har ansvar for det administrative oppfølgingsarbeidet i Europapolitisk Forum.

På europeisk nivå har CPMR – organisasjonen for Europas kystregioner allerede etablert en arbeidsgruppe som arbeider med BREXIT-spørsmål. Gruppa samler inn opplysninger om mulige konsekvenser for regionalt nivå, kommer med anbefalinger til forhandlingspartene for å sikre regionenes interesserer etter BREXIT. CPMR arbeider også for å få gode ordninger for samarbeid mellom regionene i EU og Storbritannia etter BREXIT.

CPMR har også etablert tilsvarende arbeidsgrupper i sine regionale kommisjoner. Én av disse kommisjonene er Nordsjøkommisjonen, der Rogalands fylkesvaraordfører er norsk styrerepresentant. Hun er også valgt av Vestlandsrådet til å delta i Nordsjøkommisjonens arbeidsgruppe om BREXIT.

Denne arbeidsgruppa møttes onsdag 6.september i Brussel. Her deltok flere norske regionskontorer, samt representanter for danske, nederlandske, svenske og tyske regioner. Gruppa ledes av Nienke Homan fra Nord-Nederland.

Foruten en generell oppdatering på status i de formelle forhandlingene mellom EU og Storbritannia, fikk gruppa en rapport fra svenske Anders Fasth fra et seminar i London om framtida for fiskeriene i Nordsjøen etter BREXIT, en rapport fra Interreg-sekretariatet om mulige framtidig løsninger for Nordsjøprogrammet, og en omfattende rapport fra Jonathan Millins fra East of Englands Brusselkontor om BREXIT sett fra britiske regioners ståsted.

Møtet hadde også en innledende diskusjon om hvilke elementer som bør inngå i Nordsjøkommisjonens politikkdokument om BREXIT. Etter at gruppa har rapportert til Nordsjøkommisjonens styremøte i Helsingfors i oktober, vil den arbeide videre med dette politikkdokumentet, som er basert på en uttalelse Nordsjøkommisjonen ga i desember 2016 til det britiske Underhusets BREXIT-komite. Et hovedbudskap er at det dette samarbeidet mellom regionene rundt Nordsjøen må fortsette også etter BREXIT.

CPMR vil arrangere en stor konferanse om BREXIT og regionalt nivå i Cardiff i november.

BREXIT - Vareordføere i møte
Del denne artikkelen på: