Elevfravær i forbindelse med klima-demonstrasjoner

Elevfravær i forbindelse med klima-demonstrasjoner

Vi får mange reaksjoner på at det vil bli gitt fravær for elever som uteblir fra undervisningen på grunn av aksjonen for klima (streikene).

Rogaland fylkeskommune ønsker å ha elever som er engasjerte i samfunnet rundt seg. Dette er et mål i skolens overordnede plan. Skolen skal være en arena hvor slikt engasjement skapes og fremsnakkes. Den overordnede planen sier at elevene skal lære demokrati og medborgerskap og bli aktive som aktører i samfunnsprosesser. 

Demokratiet, som skolen skal forberede elevene for å delta i, er basert på lover og forskrifter som er forankret i fellesskapet ved at de er vedtatt av et flertall i Stortinget.  Forskriften om fraværsgrense i videregående skole er et eksempel på dette. 

Denne forskriften gir unntak for politisk arbeid, men hva ligger i begrepet politisk arbeid? Rogaland fylkeskommune ba i forbindelse med varslene om klima Utdanningsdirektoratet om en avklaring på om dette ville kommer inn under fraværsgrensens definisjon av politisk arbeid. 

Utdanningsdirektoratet har gitt følgende svar: 

Vi viser til deres spørsmål om deltakelse i klimademonstrasjon i skoletiden vil kunne regnes som «politisk arbeid». Dokumentert politisk arbeid kan unntas fra fraværsgrensen og fra føring på vitnemålet etter forskrift til opplæringsloven § 347 jf. § 33. Politisk arbeid vil typisk være deltakelse i kommunestyre eller arbeid for et parti, men det finnes ikke nasjonale retningslinjer for hva som vil omfattes av begrepet. Det er ikke er ønskelig at alt arbeid av politisk karakter skal omfattes av begrepet, særlig arbeid som lett kan gjøres utenfor skoletiden. Tidligere Kunnskapsminister Rød Isaksen har svart på et skriftlig spørsmål om politisk streik i Stortinget. Politisk streik vil vanligvis ikke regnes som politisk arbeid, men dette vil kunne avhenge av den enkelte elevens rolle. Dette må vurderes lokalt. Dersom skolene godtar elevstreik som dokumentert fravær uten å gå inn i den enkelte elevens rolle, vil dette ikke være i tråd med reglene. Dette vil også gjelde for den varslede nasjonale klimademonstasjonen i 22. mars. 

I svaret blir det henvist til følgende uttalelse fra tidligere kunnskapsminister Rød Isachsen i Stortingets spørretime: 

«Der forskriften § 3-47 referer til «politisk arbeid» forstås dette som for eksempel deltakelse i kommunestyre eller i en politisk organisasjon. Dersom man ikke er på skolen som følge av slikt arbeid, regnes dette som fravær. Regelverket åpner imidlertid for at inntil ti fraværsdager kan strykes fra vitnemålet dersom fraværet er dokumentert. Politisk streik vil derimot ikke være verken en del av opplæringen eller politisk arbeid i forskriftens forstand. Dette vil derfor regnes som fravær.»

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner har fulgt opp dette svaret fra Udir med uttalelsen:

-Det er et flott engasjement for klimaet som bør heies fram. Men dersom man som skoleelev skal streike, så kan man ikke få gyldig fravær, sier han- 

https://www.nrk.no/ho/elever-far-ikke-gyldig-fravaer-for-klimastreik_-_-det-er-ikke-greit-1.14471642 

Rogaland fylkeskommune vil derfor ut fra gjeldende nasjonalt regelverk og sentrale føringer føre fravær i forbindelse med aksjonen 15.mars og tilsvarende aksjoner fremover.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson